Výkladový slovník

Absolutní vlhkost vzduchu

Skutečný obsah vodní páry ve vzduchu v gramech na mJ vzduchu.

Absorpce

Příjímání (pohlcování) plynů, par i tepelného a světelného zářeni pevnými tělesy nebo kapalinami. Při absorpci záření se energie zářeni mění na jiné formy energie, přičemž dochází ke zvýšení teploty a tepelné roztažnosti. Takto např. povrchové plochy stavebních dílců absorbuji vyzařovanou sluneční energii. Tmavé plochy absorbují energii vice než plochy světlé.

Aglomerace

Prostorové soustředění aktivit a lidí za účelem vzájemného prospěchu. Typicky průmyslová oblast, velké město; úžeji: seskupení produkčních aktivit ve vzájemné blízkosti, což zvyšuje jejich efektivitu (výkonnost) díky společnému využití infrastruktury a objemu produkce. Soustav osídlení, která se živelné nebo plánovitě tvoří v okoli velkých měst jako důsledek urbanizačního procesu. Sídelní aglomerace je hromadění obyvatel na ploše města a v jeho zájmovém okolí, postupné splynutí města s původně samostatnými sídelními útvary.

Akumulace tepla

Hromadění tepla v tělese nebo ve stavebním dilci za účelem jeho ohřátí. Zásobník toto teplo nespotřebuje, ale jakmile klesne teplota v okolním prostoru, odevzdává ho dále.

Akustický strop

Obklad stropů nebo zavěšený podhled z materiálu pohlcujícího zvuk.

Alternativa

Alternativa – výběr, volba mezi dvěma nebo několika vzájemně se vylučujícími možnostmi, jedna z těchto možnosti.

Anhydritový potěr

Potěr z anhydritu (bezvodý síran vápenatý), vhodný na velké plochy a malý počet spár. Nevhodný do vlhkých místnosti.

Areál

Soubor ploch, staveb a zařízení. Plocha areálu bývá z části zastavěná, z části volná pro založení zeleně, provozních prostranství, rezervních ploch pro rozšířeni apod.

Archeologická lokalita

Kulturně-historicky významné území s výraznou koncentrací archeologických památek. Projevuje se modelacl terénu, nálezy a nalezišti, zbytky stavebních konstrukcí a cest, pohřebišť, kultovních míst a sídel, případné doložitelnými vazbami mezi nimi.

Archeologický nález

Věc (soubor věci), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činností od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemi. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při prováděni archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámeni.

Architekt

Stará se o stavbu Od návrhu až po její dokončeni. To znamená, že vypracuje projekty, podá žádost na stavební úřad, zhotoví prováděcí projekt, jedná s řemeslníky a stavebními firmami, dohlíží na stavbu a je zástupcem stavebníka.

Architektura

Všechna stavební umění, která formují zdivo nebo jinak vytvářejí urbanizovaný prostor. Děli se podle účelu a funkce, stylu (slohu) dále podle typu materiálu, techniky. Utváří kulturní krajinu a životní prostředí.

Archivace územně plánovací dokumentace

Územně plánovací dokumentaci, jejíž platnost je ukončena, odevzdá orgán územ. plánování k trvalému uložení a archivováni příslušnému stát.archivu.

Arkýř

Předsazená stavební část většinou s několika okny, která může přečnívat za stavební čáru.

Armatury

(vodoinstalačni)

Vodní ventily, sprcha a její hadice a též všechny klapky, ventily, uzavírací a škrticí ventily, šoupátka atd.

Arondace

v překladu „zaokrouhlování“. Dostavba částečně zastavěného území města nebo venkovského sidla, která je postupně dotváří, doplňuje, na okrajích sceluje stavbami i jinými úpravami.

Asanace v překladu „ozdravění“. Souhrn opatření ke zlepšení životního prostředí.

Asanace území

Nařízení o asanaci území; vymezuje území po živelní pohromě nebo náhlé havárii, v jejímž důsledku se v tomto územi podstatné změnily podmínky a ve kterém je proto nezbytné provést zásadní změny. Uvádí stavby, které budou odstraněny a stanoví bezprostřední podmínky pro neodkladné změny v uspořádání území. Tímto nařízením se pozastavuje platnost schválené územně plánovací dokumentace s tím, že ve stanovené Ihútě je povinností orgánu územního plánování zajistit její změny nebo pořídit novou územně plánovací dokumentaci.

Asfalt

Druh bitumenu, který se těží přímo v přírodě nebo se získává jako vedlejší produkt při zpracováni ropy. Asfalt je černý, vískózní, lepivý, tavitelný a používá se k izolaci zdivá proti vlhkosti, např. při izolaci suterénů. Kromě toho se asfalt používá, pískovaný nebo nepískovaný, na střešní a vlnité lepenky.

Atika

Vminulosti ozdobný prvek nad vlastní střechou. Dnes ukončení ploché střechy.

Atribut geoprvku

je na poloze v prostoru nezávislá popisná informace přiřazená nějakému geoprvku, obvykle v externí databázi připojené pomocí prostorového identifikátoru. Slouží např. k upřesnění hierarchického významu geoprvku.

Atriový dům

Dům s uzavřeným dvorem (atriem), nemá okna směrem ven a kolem domu není další pozemek. V praxi jsou atriové domy přízemní, jsou to obytné domy, jejichž místnosti jsou osvětleny ze dvora, ale též okny směřujícími směrem k venkovní straně k existujícím pozemkům.

Autorizovaná osoba

(autorizovaný architekt, inženýr, technik ve výstavbě). Fyzická osoba, které byla v souladu s Autorizačním zákonem udělena autorizace pro příslušný obor (obory) a je zapsána v seznamu autorizovaných osob.

Balkónové dveře

Zasklené dveře s profily, které jsou podobné oknům. Při tepelně-technických výpočtech se zahrnují k oknům.

Bednění

Používá se k tomu, aby se čerstvě nalitý beton udržel v požadovaném tvaru, dokud nezlvrdne. K tomuto účelu jsou užívány bednicí desky nebo dilce z jehličnatého dřeva, překližky s vrstvou syntetické pryskyřice, tvrdé dřevovláknité desky, plastové desky nebo ocelové plechy.

Beton

Směs cementu, vody a kameniva, ze které vznikne umělý kámen“. Existuji různé druhy betonů, které se liši objemovou hmotnosti, pevnosti, dobou tvrdnuti, výrobou, vyztužením a uložením: lehký beton, prostý beton, beton s nízkým obsahem cementu, čerpaný beton, beton zpracovávaný na místě, vodostavebný beton, železobeton.

Betonářské ocelové rohože

Používají se na výztuž betonových stropů, podlahových vrstev a stěn z vyztuženého betonu. Jsou tvořeny z profilovaných nebo žebírkových ocelových prutů, které jsou v místě křiženi spojeny bodovým svarem.

Betonové krytí

Hodnota, která je stanovena normou ČSN nebo ENV, určuje tloušťku vrstvy betonu po první prut ocelové výztuže. Tloušťka betonu závisí na povětrnostních podmínkách (např. hodnota vlhkosti vzduchu, stavební díl ve vodě aj.), na kvalitě betonu a na průměru ocelové výztuže.

Betonové prefabrikáty

Prefabrikáty z prostého betonu nebo železobetonu: schodištní stupně, překlady nad okny a dveřmi, chodníkové dlaždice a mnohé jiné. Betonové prefabrikáty lze osadit hned, bez dalšího zpracováni.

Betonové střešní tašky

Vlnitá krytina vyrobená z betonu.

Bezbariérové stavby (pro tělesně handicapované)

Nemají prahy, mají dveře a chodby širší, než je běžné, okenní kován! lze snadno ovládat z vozíku, sprcha je v úrovni podlahy, přístupná na vozíku, žádné úzké průchody.

Bezpečnostní sklo

Sklo se neroztříští, ale rozpadne se na tupé částečky nebo jen praskne.

Beztlaková voda

u budov a částí staveb to je nasávaná voda, adhezní voda, kapilární voda, prosakující voda, pokud není zadržována.

Biocenóza

Soubory druhů organismů, jejichž populace vytváří na určitém ekotopu jemu charakterově odpovídající‘ společenstvo. To je s neživým prostředím, 1j. ekotopem, v rovnováze v určitém časovém úseku a je schopno autoregulace, když se podmínky prost ředi začnou měnit.

Biocentrum

Biocentrum je biotop nebo soubor biotop v krajin ě, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

Biokoridor

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejích migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

Biosféra (ekosféra, superekosystém)

Veškerý prostor obývaný na Zemí živými organismy, zahrnující životni prostředí a všechny živé organismy. Sdružuje tedy všechny zemské ekosystémy.

Biotop

Biotop je soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životni prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů.

Blok

Zastavilelné území, vymezené zpravidla uličními čarami. V případě, že blok není ze všech stran vymezen uličními čarami, stanoví se další pomocné čáry tak, aby bylo možno nade vší pochybnost stanovit plochu bloku. Blok dále možno členit na vnitroblok a vnějši pásmo, které mívá výrazně vyšší míru zastavěni a vnitroblok vymezuje.

Bod

je jednoznačně tokalizovatelná poloha udaná souřadnicemi referenčního systému. Ve výměnném formátu digitální ÚPD je bod definován dvěma pravoúhlými souřadnicemi Y a X v S-JTSK. Bod je používán pro popis takového reálného objektu, který lze v map ě zobrazit pouze jediným bodem nebo bodovým symbolem.

Bojler

Zásobník vody, v němž je ohříváno větši množství vody, které si po delší dobu udržuje svou teplotu. Rozlišuje se tlakový a beztlakový zásobník. Tlakový zásobník může být napojen na několik kohoutů, které jsou vždy pod tlakem. U beztlakových zásobníků je voda odebírána přímo z bojleru, přičemž přitékající studená voda vytlačuje teplou vodu z potrubi.

Bonitovaná půdní ekologická jednotka (BPEJ)

Bonitovaná půdně ekologická jednotka je základní mapovací a oceňovací jednotka zemědělských půd, tj. specifický územní celek s konkrétními slanovištnimi vlastnostmi, vyjádřenými pětimístným číselným kódem. Vyjadřuje rozdílné produkční a ekonomické efekty zemědělského území.

Bytový fond

Souhrn bytů na určitém území.

Cenová mapa stavebních pozemků Cenová mapa stavebních pozemků

Cenová mapa stavebních pozemků je grafické znázorněni stavebních pozemků na území obce nebo její části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku podrobnějším, s vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými cenami obsaženými v kupních smlouvách. V případě, že takové ceny nejsou k dispozici, nebo nelze-li je použít, zjistí se ceny na základ ě porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků v dané obci nebo v jiných srovnatelných obcích spadajících do stejné skupiny podle po čtu obyvatel; skupiny obcí stanoví vyhláška. Při porovnáni se vychází ze shodného účelu užití, z obdobné polohy v obci a ze shodné stavební vybavenosti pozemku. Cenovou mapu schvaluje a vydává v ČR obec, v SR ji schvaluje Ministerstvo financí SR. Viz Oceňováni pozemku

Centrum lokální

Centrum vysunuté do těžiště zájmů obyvatelstva městských obvodů a čtvrti nebo průmyslových obvodů. Odlehčuje přetíženému městskému centru, slouží denním i občasným potřebám obyvatel, obsahuje místní služby, vybavenost atd.

Centrum městské

Centrální část města, soustřeďující jeho politické, správní, společenské, hospodářské a kulturní‘ instituce i jiná občanská zařízení celoměstského významu. Též „centrální zóna města“.

Cestovní ruch (turismus)

Komplexní společenský jev jako souhrn aktivit účastníků cestovního ruchu, souhrn procesů budováni a provozováni zařízení se službami pro účastníky cestovního ruchu včetně souhrnu aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajiš ťují, aktivit spojených s využíváním, rozvojem a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejné – správních aktivit a reakce místní komunity a ekosystému na uvedené aktivity.

Cihly

Zdicí prvky.

Cirkulace

Typ mobility označující krátkodobé, opakující se, cyklické, s návratem do výchozího místa, pohyby osob v prostoru.

Cirkulační čerpadlo

U určitého typu centrálního vylápéní je do uzavřeného systému zabudováno cirkulační čerpadlo. Zabezpečuje, aby byl oběh vody rychlejší a aby byly ztráty tepla nižší.

City

Soustředěná obchodní a administrativní část městského centra nebo centrální oblasti velkoměst.

Cyklistická stezka

Komunikace pro cyklisty, složená z nejméně dvoupruhového cyklistického pásu a dělicích pruhů oddělujících oba směry od sebe nebo od ostatního provozu pěšího nebo motorového. Lze ji vést výškově í směrové samostatně mimo trasy ostatních pozemních komunikací, rychlostní komunikace má křížit mimoúrovňově.

Dálkový přístup

Dálkovým přístupem se rozumí přístup do informačního systému prostřednictvím telekomunikačního zařízení (například prostřednictvím sítě Internet).

Dálnice

Dálnice je směrově dělená pozemní komunikace s mimoúrovňovým křížením a je komunikaci s přístupem pro motorová vozidla s omezenou minimální rychlostí. Vlastníkem dálnic je stát.

Datové soubory

Data – obecné označeni jakýchkoli údajů, zpracovaných pomocí informačních technologii. Označuji hodnoty podmínky nebo stav popisovaných objektů.

Datový prvek

Datovým prvkem se rozumí jednotka dat, která je v daném kontextu dále považována za nedělitelnou a je jednoznačně definována.

Dávkovači zařízení

v zařízení na změkčování vody dávkuje do vody chemické přísady. dB(A)

Ve stavebnictví používaná míra pro vnímání hlasitosti hluku, který se skládá ze smíšených frekvenci, A znamená, že hluk byl vyhodnocen podle mezinárodně stanovené IEC křivky A. Křivka zohledňuje citlivost lidského sluchu v závislosti na frekvenci.

Decibel

Bel je jednotka hladiny akustického tlaku. V praxi se většinou udává hladina akustického tlaku v desetinách belu – dB.

Hladina akustického tlaku je čistě fyzikální veličina; nezohledňuje citlivost lidského sluchu v závislosti na frekvenci.

Dědičné stavební právo

Časově ohraničené právo (nejčastěji na 99 let) na zastavění vlastněného stavebního pozemku. Možné je zdědění a prodej. Majitelé jsou uvedeni v pozemkové knize.

Dešťová klapka

Aby byla získána dešťová voda na zalévání zahrady, je možno zabudovat do dešťového svodu (střešního žlabu) dešťovou klapku. Při dešti se klapka sklopí a dešťová voda teče do připraveného sudu.

Developer

Ten, kdo vlastní činností uvádí do chodu proces výstavby.

Dezurbanizace

Řízený nebo živelný proces, vedoucí k rovnoměrnému rozložení optimálně velkých sídel v krajině cestou zamezení koncentrického růstu velkoměst. Tento růst je nahrazován soustavou vysunutých sídel s pracovišti a s bydlením přiblíženým k rekreační krajině, rozložení centrálních služeb velkých měst do vymezených soběstačných městských útvarů (poválečný vývoj Londýna).

Diametr

Významná městská komunikace, protínající velké město i v jeho centrální oblastí.

Difúze vodní páry

Migrace vodních par ve stavebních prvcích způsobená poklesem tlaku vodní páry.

Difuzní odpor

Závisí na tloušťce těsnicí vrstvy (parotěsná zábrana, vrstva tlumicí prostup vodních par) a koeficientu difuzního odporu.

Difuzní záření (resp. záření z atmosféry)

Sluneční záření, které v důsledku rozptylu v atmosféře dopadá neuspořádané. Jeho rozděleni závisí na druhu oblačnosti a na jasnosti atmosféry.

Dilatační spára

Spára mezi dvěma stavebními částmi, která je potřebná z důvodů délkových změn způsobených druhem materiálu nebo změnou teploty.

Dílčí územní plán

Územní plán, který lze v případech uvedených v zákoně zpracovávat pro komplexní řešení části území obce.

DIN

Zkratka Německého institutu pro normalizaci, registrovaný spolek (Deutsches Institut fiir Normung e. V.).

Disperzní barvy

Vodou ředitelné nátěrové látky, které se zpracovávají jako lihové barvy. Jejich film po zaschnuli vykazuje pevnost lakových nátěrů.

Dlaždice

Existují v mnoha velikostech, barvách a jsou rozdíl ně kvality. Dělí se do čtyř tříd namáháni.

Dlaždicový kříž

V  případě, že jsou dlaždice kladeny svépomoc ně, jsou dlaždicové kříže velmi užitečné. Kříže z plastu zabezpečují stejnoměrný odstup mezi položenými dlaždicemi. Dlaždicové kříže (nazývané spárové kříže) se nasouvaji na rohy dlaždic.

Dobrozdání

Vyjádřeni příslušného orgánu územního plánování o souladu zpracované územně plánovací dokumentace se zákony, úkoly a cíli územní ho rozvoje a o koordinaci s územně plánovači dokumentací sousedících území. Dobrozdání je podmínkou schválení územně plánovací dokumentace.

Dohoda o přeparcelaci

Dohoda o přeparcelaci bude upravena jako dohoda vlastníků pozemků zejména v zastavitelném území nebo v území určeném k přestavbě, které je vymezeno v územním plánu, ale rovněž v územích nezastavitelných. Jedná se o dohodu o novém využití a uspořádání pozemků v těchto územích, o rozdělení prospěchu a nákladů stávajících vlastníků na novém využití a uspořádání území. Je-li nezbytné děleni nebo scelování stávajících pozemků, je součástí i dohoda o změně a přiděleni nově vzniklých pozemkových parcel. Dohoda o přeparceíaci bude nezbytná ve stejných případech jako plánovači smlouva.

Docházková vzdálenost

Směrné nebo normativní stanovení pěší dostupností mezí nejvzdálenějším obytným domem a účelovými objekty občanské vybavenosti nebo ke stanicím městské hromadné dopravy.

Dojižďka

Pravidelné jízdy v součtu nebo v průměru mezi bydlištěm a pracovištěm, vztažené k ohraničenému území. Analogicky „vyjížďkou“ by se mínil počet vyjíždějících ze sídla za prací do blízkého i vzdáleného okolí – v praxi méně užívaný pojem.

Dokončovací práce

Po do končení hrubé stavby následuje její převzetí a dokončovací práce, které zahrnuji vnitřní, resp. vnější omítky, zhotovení podlah, všechny instalace, okna a dveře atd.

Dokumentace

Soubor dokumentů, které jsou zdrojem a nosičem informací. Duševní dílo sestávající z informací.

Dokumentace ochrany přírody a krajiny

Tento pojem není v ČR legislativně vymezen. Dokumentaci ochrany přírody a krajiny představuji především dokumentace územních systémů ekologické stability a další dokumenty, které spravují orgány ochrany přírody. Těmito dokumenty jsou např. ústřední seznam ochrany přírody, státní a okresní koncepce ochrany přírody a krajiny, plány péče o zvláště chráněná územi a pod.

Dolní kleštiny

Položené na pozednici.

Dominanta

Převládající prvek v urbanistické kompozici. Významná budova nebo soubor budov i přírodní útvar, ovládající svou polohou, hmotou nebo výtvarnými vlastnostmi strukturu města nebo krajiny. Okolí se dominantě podřizuje a napomáhá jejímu vyniknutí.

Doplňkové funkční využití

Samostatně nezobrazitelné nezbytné funkce, prorůstající všemi typy funkčních ploch a tvořící doplněk nezbytný pro fungování území.

Doprava

Souhrn činností (resp. činnosti a staveb), jimiž se uskutečňuje pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách a přemísťování osob (osobní) a věcí (nákladní) dopravními prostředky nebo zařízeními. Dělení: doprava individuální, hromadná osobní, veřejná, městská hromadná doprava atp.

Doprava cílová

Doprava, která do daného území vjíždí a má cíl v tomto území.

Doprava příměstská

Veřejná doprava provozovaná k přepravě obyvatel okolí města. Zpravidla navazuje na dopravu městskou.

Doprava tranzitní

Doprava, jež územím projíždí a nemá v něm východisko ani cíl.

Doprava vnější

Doprava, jejíž východisko nebo cíl jsou mimo dané území.

Doprava vnitřní

Doprava, která má východisko a současně cil v daném území.

Doprava zdrojová

Doprava, která z daného územi vyjíždí a má v něm východisko.

Dopravní a rozvodné sítě obcí

Dopravní sítě obcí jsou tvořeny vždy pozemními komunikacemi, často dráhami a někdy letišti, vodnimi cestami a přístavy. Řešeni problémů spojených s uvedenými dopravními sítěmi řeší příslušné správni úřady, jako dotčené orgány státní správy pro územní plánování a územní řízeni, v připadě stavebního řádu a stavebního řízení jako speciální stavební úřady. Rozvodné sítě obcí jsou tvořeny zejména kanalizačními rozvody, vodovody, elektrickými sítěmi, rozvody tepla, plynovody a telekomunikačními sitěmi. Plánování a udržování rozvodných sítí přísluší distribučním společnostem a v některých případech zásobování teplem a vodou také obcím.

Dopravní síť

Územně ohraničený souhrn dopravních cest jednoho, více nebo všech druhů dopravy.

Dopravní stavba

Stavba sloužící pozemní, vodní a letecké dopravě v klidu i v pohybu.

Dopravní systém

Soubor dopravních siti, ploch a vybavení (včetně pracovníků) všech druhů dopravy ve sledovaném území, členěný podle druhů dopravy, dosahu jejich působnosti (městské, regionální, státní) i podle jejich uspořádáni. Pojem „dopravní systém“ se rovněž používá ve významu typu uliční soustavy (radiální, okružní, radiálné-okružní, případně roštový systém).

Dopravní špička

Část sledovaného časového období, v niž se objeví a po kterou trvá nejvétši intenzita silničního ruchu Dopravní sedlo je naopak část sledovaného časového období, v niž se objeví a po kterou trvá nejmenši intenzita silni čniho ruchu. (Zásady a pravidla územního plánováni.

Dopravní tah

Plánovité, souvisle a plynule navazující pozemni komunikace a jejich úseky, určené podle určitých kriterii pro dálkovou dopravu.

Dopravní uzel

Místo, kde na sebe přímo navazuje více tratí téhož nebo různých druhů dopravy, kde je možný přestup cestujících nebo překládky zboží.

Dostupnost

Možnost přemístění pěšky nebo dopravními prostředky charakterizovaná souborem ukazatelů, např.: nabídkou spojů a jejich rozložením v průběhu dne, celkovou cestovní dobou, maximálním intervalem spojů, finanční nákladností přemístěni atd.

Dotčená práva

Dotčená práva – práva, která se dotýkají určitých subjektů. Ve stavebním zákoně se jedná o vlastnická nebo jiná práva k pozemku či stavbě na něm, která mohou být přímo dotčena.

Dotčená veřejnost

Dotčenou veřejnosti se rozumí ta část veřejnosti, která je nebo může být dotčena rozhodováním v otázkách územního plánování nebo má na tomto rozhodování odůvodněný zájem.

Dotčený správní úřad

Dotčené správní úřady jsou orgány státní správy, jimž zvláštní předpisy uvedené ve stavebním zákoně svěřuji ochranu veřejných zájmů v řízeních probíhajících v režimu stavebního zákona.

Drážkové těsnění

Těsněni vytvořené geometrickým tvarem do sebe zapadajících osazovacích rámů a rámů křídel.

Drenáž

Jestliže se v zemině shromažďuje svahová, povrchová nebo spodní voda, může způsobovat vlhnutí suterénních obvodových stěn. Proto je nutno pomoci drenáže stavební pozemek odvodňovat.

Druh

je základní prvek ze skupiny nebo podskupiny s jednoznačným významem svého věcného obsahu v ÚPD. Může být dále upřesněn poddruhem.

Druhé bydleni

Souhrn jevů a procesů spojených s objektem {nebo jeho částí), který je přechodným místem pobytu vlastníka čí uživatele, využívajícího tento objekt převážně k rekreačním účelům. Mimo jiné se jedná o pobyt v objektech individuální rekreace, zejména chataření, chalupaření a pobyt v soukromých sezónních sídlech i rekreačních vilkách.

Druhová ochrana

Zákon o ochraně přírody a krajiny stanovuje obecnou ochranu planě rostoucích druhů rostlin a volně žijících druhů živočichů a zvláštní ochranu těch jejich druhů, které jsou vzácné či ohrožené. Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před poškozováním a ohrožením na bytí, degeneraci a před zničením ekosystému, jehož jsou součástí.

Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů jsou vyhlášeny obecně závazným právním předpisem. Podle stupně ohrožení se člení na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. Podmínky ochrany zvláště chráněných druhů a seznam těchto druhů uvádějí obecně závazné právní předpisy.

Dřevěná (ocelová) konzola

Podpůrný stavební prvek v dřevěných a ocelových stavebních konstrukcích.

Dřevěný obklad

Stěny a stropy mohou být místo omítky nebo tapet opláštěný dřevem.

Dřevotřísková deska

Z dřevěných třísek, které jsou s lepidlem slisovány do desky.

Dům bytový

Stavba určená pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Tj. bytovým domem je stavba určená pro bydlení, v níž obytná funkce plošně přesahuje 50 %.

Dům kolektivní

Bytový dům se zachovaným bydlením jednotlivých rodin, avšak kolektivizovanýmí službami a těmi funkcemi, jež je možné a účelné soustředit do společného zařízení. U nás se meziválečné myšlenky tohoto směru uskutečnily až po druhé světové váice. Jako jedny z prvních v Evropě vznikly kolektivní domy v Litvínově.

Dům rodinný

Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tri samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Dům se dvěma byty

Obytný dům se dvěma samostatnými byty, které jsou přístupny pres společný vchod.

Dutina, drážky

Otvory ve stěnách a stropech potřebné k rozvodu vedeni, které jsou později uzavřeny.

Dveřní kování

Všechny prvky dveří, které spojují dveřní křídlo s rámem.

Dveřní křídlo

Volně se kývající nebo posouvající část dveří bez rámu.

Dvojdům

Dispozice domu, který lze začlenit mezi rodinný dům a dům v řadové zástavbě.

Dvojité zasklení

Sestává ze dvou jednoduchých skleněných tabulí za sebou.

EIA

Zkratka z anglického Environmental Impact Assessment/ Analysis Mezinárodně přijímaná metoda komplexního posuzování vlivů velkých staveb na životni prostředí s cílem zvolit variantu s nejnižším vlivem (včetně varianty nulové).

Ekologická rovnováha

Zachování určitého kvantitativního poměru mezi jednotlivými složkami a členy biocenózy.

Ekologická stabilita

Schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce. Ekologická zátěž

Pojmem ekologické (staré) zátěže se označují staré skládky, staré části výrobních areálů a velkoplošná znečištění půdy,

jejichž důsledkem je nebezpečí a ohrožení zdraví člověka nebo žívotniho prostředí. Starými skládkami mohou být zvláště již nepoužívaná místa skládek komunálního a průmyslového odpadu. U výrobních areálů jde o chemické závody, kde bylo nakládáno s látkami škodlivými zejména vodám, ale jedná se i o areály benzinových pump ap. Plochami podezřelými z ekologických zátěži životního prostředí jsou často velkoplošná znečištěni půdy, která byla způsobena např. znečištěním ovzduší nebo záplavami, ale i vojenské prostory (zejména prostory po bývalé sovětské armádě).

Ekologické materiály

Stavební materiály, které neobsahují škodlivé látky, a proto garantují zdravé bydlení.

Ekologické požadavky na výstavbu

Stavební objekt nesmí negativně působit na zdraví uživatelů. Z důvodů mnoha špatných zkušeností stále více stavebníků a architektů dbá, aby stavební materiály, u nichž se prokázalo, že jsou neekologické, a to i ze zdravotního hlediska, nebyly používány při výstavbě. Nabídka ekologických stavebních materiálů je široká.

Ekologie

Věda studující organismy, jejich populace, vztahy populací a společenstev, vztahy organismů a jejich životního prostředí. Viz též ekosystém

Ekosystém

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informaci a které se vzájemně ovlivňuji a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.

Ekotop

Základní abiotická uzemni jednotka, geograficky dále nedělitelná, vyznačující se stejnými půdními, klimatickými a tvarovými znaky.

Elektrický jistič

Vypíná obvod při vzniku poruchy. V novostavbách se zabudovává v koupelnách, pro venkovní zásuvky i pro celý byt. Elektrický obvod

Elektrické přístroje, svítidla, rádio, televizor a další spotřebiče jsou spojeny do elektrického obvodu, který je uzavřen pojistkami.

Elektrizační soustava

Souhrn všech zařízeni k výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny.

Elektromagnetické pole

Elektrické kabely v budově i mimo ni (vysokonapěfové vedeni) vytvářejí elektromagnetická pole.

Elektrostatický náboj

Materiály s vysokou izolační schopností (především plasty) mají schopnost nabít se elektrickým nábojem.

Elektřina na staveništi

Na staveništi je potřebná elektrická energie. Elektrické vedení je napojeno přes rozdělovači skřiň s elektroměrem.

Emise

Šířeni látek do ovzduší a šíření škodlivých vlivů do prostředí.

Epoxidové živice

Syntetické živice, které mají po vytvrdnutl vysokou pevnost, příznivé elektrické vlastnosti, vysokou chemickou odolnost, viskozitu a vynikající přilnavost (i na neporézních materiálech, jakými jsou např. lehké kovy). Používají se při výrobě laků, lepidel (dvousložkových lepidel) a lisovaných materiálů.

Epoxidové živíce

syntetické živíce, které maji po vytvrdnutl vysokou pevnost, příznivé elektrické vlastnosti, vysokou chemickou odolnost, viskozitu a vynikající přilnavost.

Estetické požadavky na využívání území

Jde o takové požadavky které při zvoleném využíváni územ! splní objektivní hodnoty krásna zahrnující složky přírodní i kulturní.

Evidence a ukládání územně plánovací dokumentace

Schválený uzemni plán velkého územního celku se ukládá u jeho pořizovatele ( Ministerstvo pro místní rozvoj), který místo uložení oznámí dotčeným obcím a stavebním úřadům. Schválený územní plán obce či regulační plán se ukládá u obce, pro kterou byl po řízen.

Evidence kulturních památek

Kulturní památky se zapisuji do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky . Ústřední seznam vede ústřední organizace státní památkové péče. Okresní úřady vedou seznamy kulturních památek svých územních obvodů, zápisy do těchto seznamů prováději podle výpisů z ústředního seznamu.

Expandovaný jíl

Používá se jako zásypový materiál — kamenivo do betonu. Expandovaný jíl vzniká vypálením malých kuliček z nizkovápenatého jílu. Protože obsahuje vzduchové póry, je beton lehčí a má lepši izolační vlastnosti.

Fasáda

Vnější vrstva budovy. Volně stojici domy mají čtyři fasády, řadové domy mají dvě fasády. Ve stavebním plánu se fasády značí jako pohledy.

Fluáty (zkratka pro fluorsílikáty)

Sloučeniny kyseliny křemičité rozpustné ve vodě, které se používají na povrchovou ochranu cementových a beto nových ploch, dlaždic, mramoru a jiných stavebních materiálů obsahujících vápno (fluatizace).

Fólie pod krytinou

Zabraňuje vniknuti deště nebo sněhu do střechy. Tato fólie chrání izolaci proti vlhkostí. Nejčastěji je to netrhavá fólie z plastu (mřížkovaná fólie) a upevňuje se latěmi nad střešní krokve s mírným prúhybem.

Funkční zónování

Členění sídla městského i vesnického charakteru na ucelené části, sloužící převážně bydlení, výrobě nebo rekreací.

Fyzická osoba

Pro potřeby stavebního zákona se fyzickou osobou rozumí osoba, která dosáhla věku 18 let a má způsobilost k právní úkonům.

Galerie

Je-li obytný prostor otevřený až po hřeben střechy, působí neútulně a není dobře využitelný. Galerií, která probíhá kolem dokola nebo jen po jedné straně, lze dodatečně získat obytné plochy, které působí útulněji.

Garantovaná informace

Informace, za kterou subjekt, který ji poskytuje, zodpovídá.

Generel

Speciálně zaměřené schéma vybrané funkčni složky území (dopravy, inženýrských siti apod.)

Genius loci

Holistický souhrn hmatatelných i nehmatatelných projevů historie i současnosti lokality, jedinečný a neopakovatelný…

Atmosféra, „duch“ místa

Geodézie

Vědecký a technický obor, který pomocí geometrických a fyzikálních metod získává o Zemi nebo jejich částech údaje metrického a fyzikálního charakteru a zjištuje geometrické údaje pro tvorbu map a potřeby jiných oborů.

Geografický informační systém (GIS)

Organizovaný soubor počítačového hardware, software geografických údajů a personálu určený k efektivnímu sběru, uchováváni, obnovování, manipulaci, analýze a obrazování všech geograficky vztáhnutých informaci.

Geografie

Věda, která studuje strukturu a interakci systémů a subsystémů na zemském povrchu s důrazem zejména na jejich prostorovou dimenzi. Významnou součást geografie tvoři studium sociálních systémů v jejich interakci s biosférou a žívotním prost ředím.

Geoprvek

je modelový obraz lokalizovatelného reálného objektu, který je dále nedělitelný na jednotky, entity téhož druhu. Geoprvek má složku geometrickou (dimenze euklidovského prostoru, metrické a topologické vlastnosti) a popisnou (na poloze nezávislé informace, atributy). Rozeznáváme geoprvky: bod, linie, plocha.

Gíajcha

Nejvyšší bod stavby.

Hadicová vodováha

Průsvitná hadice zcela naplněná vodou. Když se oba konce hadice zdvihnou, je vodní hladina na obou koncích ve stejné výši.

Hambalky

Pevné vodorovné spojeni párových krokvi. Slouží k vyztužení krokvové střechy a tvoří podklad pro stropní konstrukcí obytného podkroví.

HDI

Zkratka z anglického Human Development Index. Index lidského rozvoje počítaný ze tri faktorů – hmotné životní úrovně, úrovně vzděláni a lidského zdraví. Tento indikátor vztažený na jednoho obyvatele a zaměřený na kvalitu jeho života by měl nahradit HDP (pouze ekonomický indikátor) jako měřítko vyspělosti (nebo růstu) státu, regionu, města.

Historická kulturní krajina

Územní celek vzniklý a dlouhodobě utvářený cílevědomou lidskou činností za účelem kulturní a hospodářské kultivace prostředí, případně krajinný celek historicky související s kulturním vědomim národa či celého lidstva. Jedná se o krajiny, jejichž jednotlivé prvky či soubory prvků jsou význačné z historického hlediska, zejména diky zachováni jednotlivých prvků historického zájmu. Patři sem též krajinné celky, jež jsou důležitými svědectvími a objekty studia z hlediska historie kultivování krajiny nebo svědectvími činnosti různých kultur při osidlování krajiny.

Historické jádro sídelního útvaru

Zahrnuje historické území sidla a často též pásmo mezi nim a územím novodobého rozvoje. Obsahuje obvykle soubory historických a kulturních památek, které svou dispozici, estetickou kvalitou a specifickým výrazem vytvářejí rozhodující a nezaměnitelné hodnoty nabývající významu obecně platného symbolu celého sídla.

Každý druh zvuku, který je vnímán jako rušivý, nezávisle na výšce tónu a hlasitosti.

Horní kleštiny

umístěné pod voznicí.

Horní osvětlení

Dopad světla ze stropu. Horni osvětleni je vhodné k osvětlení vnitřních prostor v rodinných domech (koupelna, toaleta, spíž) nebo v bytové zástavbě k osvětlení horních podlaží.

Horní povrch dokončené podlahy

Označení, které se vyskytuje ve výkresech půdorysu a řezů a vždy se uvádí s čislem.

Hranice zástavby

Stavební čára, kterou nelze překročit směrem ven ze staveniště. Směrem dovnitř ji lze posunovat a tvarovat, pokud to není v konkrétním připadě omezeno.

Hrázděné zdivo

Po staletí se stavějí domy s dřevěnou nosnou konstrukcí. Tento způsob výstavby je cenově výhodný, trvanlivý a vhodný I pro svépomocnou výstavbu. U hrázděného objektu je dřevěná konstrukce viditelná.

Hrubá stavba

Holá stavební konstrukce. Patři k nl základ, zdi, stropy, suterén a krov.

Hrubá stropní konstrukce

Strop stavby v syrovém stavu, bez podlahy a bez obloženi pod hledu.

Hřeben

Linie, která je nejvyššim místem budovy. V něm se sbíhají šikmé střešní plochy.

Hřeben střechy

horní hrana střechy, kde se stýkají většinou dvě střešní plochy.

Hřebenáče

tvoří horni ukončeni střechy.

Hřebenová vaznice

nejvyšší podélný nosník sedlové střechy, na kterém se stýkaji a spojují krokve.

Hustota

Intenzita využití území, ukazatel směrně nebo normativně stanovený pro hospodárné územně plánovací řešeni, při smíšené funkční zóně jedno z porovnatelných hledisek. Uvádi se hustota obyvatel, zastavění (plocha zastavěná budovami / ha), obytné plochy (obytná plocha ve všech podlažích /ha obytného útvaru). U bloku, lze stanovit hustotu zastavění jako poměr jeho zastavěné části ku celkové půdorysné rozloze bloku.

Hydrofobizace

postup, kterým se určité plochy stanou nepropustnými Hydroizolace všechna izolační opatření proti vnikající vodě a unikající vodě realizovaná při stavbě.

Identifikace souboru

Definice dle jiných nepublikovaných návrhů

Imise

Emitované látky a škodlivé vlivy, jejichž charakteristiky se během siření prostředím eventuálně změnily a které působí v bližším nebo

Impregnace

aby se stavebni materiály staly hydrofobními, musí být impregnovány. Impregnace se provádí vodním sklem, silikonovým nátěrem nebo křemičitým nátěrem.

Informační činnost

Informační činnosti se rozumí získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty, shromažďováni, vyhodnocování a ukládání dal na hmotné nosiče a uchovávání, vyhledávání, úprava nebo pozměňování dat, jejich předávání, šířeni, zpřístupňováni, výměna, tříděni nebo kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na hmotných nosičích. Informační činnost je prováděna správci, provozovateli a uživateli informačních systémů prostřednictvím technických a programových prostředků.

Informační povinnost

Zákonem určená povinnost poskytovat a garantovat datové soubory/sady informaci o územi.

Informační, reklamní a propagační zařízení

Informační, reklamní a propagační zařízení, která spadají pod režim stavebního zákona, jsou pouze ta, která mají plochu větši než … m2, jsou umisťována na pozemku nebo stavbě a jsou viditelná z veřejných prostorů. Podléhají režimu ohlášení stavebnímu úřadu, který může v určitých případech změnit na režim povolovací. Zařízení v obvodu dráhy podléhá souhlasu speciálního stavebního úřadu.V případě umístění reklamního nebo propagačního zařízení na stavbě, která je kulturní památkou, je také nutný souhlasu orgánu památkové péče.

Informační systém

Informačním systémem se rozumí funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností.

Infrastruktura

Infrastrukturou se rozumí zařízení převážně veřejných služeb, která jsou k dispozici v zásadě všem obyvatelům spádového území. Oblast národního hospodářství zajišťující podmínky pro rozvoj ekonomiky (zejména doprava, energetika, školství, zdravotnictví ap.).

Infrastruktura technická

Souhrn dopravních, vodohospodářských, energetických a telekomunikačních provozních souborů, zařízení a ploch, které podmiňují výrobní i nevýrobní činnosti v území.

Instalační blok

prefabrikovaný dílec, který má předem namontované instalační přípojky. Sanitární zařízení se montují až na stavbě.

Instalační drážky

žlábky vysekané ve zdivu, do nichž se vkládají trubky a potom se překryjí omítkou.

Instalační trubky

plastové trubky, kterými je možno později podle potřeby jednoduše protáhnout všechna elektrická vedeni a telefonní kabely.

Intenzifikace

Zvyšování síly, účinnosti, důkladnosti, mohutnosti. V urbanismu a územním plánování hovoříme například o intenzifikaci využití územi, osídleni. Opakem uvedeného je extenzifíkace

Interakční prvek

Interakční prvek je doplňující část ŮSES. Jde o lokality, které umožňují život těch druhů organismů, které se podílejí na udržování stability v intenzivně využívaných málo stabilních územích sousedících s ŮSES.

Investor

Investor – nejobecněji subjekt, který vynakládá finanční prostředky za účelem zisku. Do projektu ve výstavbě nemusí investor vkládat prostředky vždy jen za účelem zisku, ale také např. v jiném soukromém nebo veřejném zájmu.

Izolace

ochrana proti elektrickému napětí.

Izolace potrubí

vodovodní potrubí má být ze zásady izolováno.

Izolace (těsnění)

opatření proti vlivům teploty a hluku

Izolační zasklení

prvek z několika skleněných tabulí, které jsou odděleny vzduchem nebo plynem vyplněnými meziprostory. Tabule jsou vzduchotěsně a vodotěsně spojeny.

Jádro

Nejstarší část sídla, základ dalšího strukturálního vývoje. Krystalizační jádro, kolem kterého sídlo rostlo.

Jádrová izolace

izolace mezí dvěma vrstvami zdi – zdivem vnější stěny a lícním nebo obkladovým zdivem.

Kachel

kachel na stavbu kachlových kamen. V současnosti nesprávně používáno jako všeobecné označeni keramického materiálu a dlaždic.

Kachlová kamna

topí se v nich nejčastěji dřevem, uhlím nebo koksem, ale i plynem nebo topným olejem.

Kanalizace

odvodnění, odvedeni veškeré odpadní vody z domu. Je stanoveno v projektu kanalizace a spadá do stavebního povoleni.

Kartografie

Vědní a technický obor zabývající se zobrazením Země, kosmu, kosmických těles a jejích částí, objektů a jevů na nich a jejich vztahů, jakož i výzkumem a poznáváním prostřednictvím kartografických děl.

Katastr

úřední označení všech parceí a pozemků určité oblastí.

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitosti je soubor údajů o nemovitostech, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení. Tvoří ucelený, průběžně aktualizovaný informační systém o pozemcích a vybraných stavbách. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších zákonem stanovených práv k nemovitostem. V katastru nemovitostí se evidují takové údaje, které zabezpečuji jeho vysokou využitelnost. Údaje o druzích pozemků podávají přehle do rozloženi půdního fondu v České republice.

Katastrální mapa

Katastrální mapa je polohopisná mapa velkého měřítka (do 1:5000 včetně) s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků: budovy se zobrazuji průnikem nebo průmětem svého vnějšího obvodu. Digitální katastrální mapa má svůj obsah zaznamenán číselně a je možno jej prostřednictvím výpočetní a zobrazovací techniky znázornit nebo jinak účelově využít. Katastrální mapy jsou slátním mapovým dílem.

Katastrální území

Katastrální území je technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitosti. V katastru nemovitostí je katastrální území označeno šestimístným kódem jednotného statistického číselníku. Veškerá mapová i listinná dokumentace katastru nemovitostí je uspořádána v katastrálních operátech, které jsou založeny samostatně pro každé katastrální území.

Kleštiny

vodorovné prvky, které vyztužují konstrukcí střechy v příčném směru. Jq to též dvojice tahadel, vždy spojující krokve se sloupky.

Klihové barvy

nátěry z klihu pigmentu a vody. Pojivém je ve vodě rozpustný klíh, který po vyschnutí tuto svou vlastnost neztratí. Nátěr klihovými barvami zůstává citlivý na vlhkost.

Klimatizační zařízení

chladí nebo vyhřívají, zvlhčují nebo vysoušejí vnitřní prostor.

Klínker (slinutá keramická dlažba)

cihla vypálená až do slinuti střepu, mrazuvzdorná, s vysokou pevností v tlaku, vodonepropustná, bez trhlin vzniklých při sušení a páleni a rovněž bez výkvětů.

Koeficienty

Vyjadřují regulativy intenzity využití území. Mezi udávané koeficienty pat ří: Koeficient zastavěné plochy – poměr zastavěné plochy všech nadzemních částí staveb k výměře dané plochy (obvykle udáván jako maximální, zkratka KZP). Koeficient podlažní plochy – poměr plochy všech nadzemních podlaží k výměře dané plochy (obvykle udáván jako maximální, zkratka KPP). Koeficient obestavěného prostoru, resp. objemu staveb – poměr mezi součtem objemů obestavěného prostoru všech objektů (m3) k výměře dané plochy (m2). Koeficienty lze dále vyjádřit velikost pozemku ve vztahu k účelové jednotce (m2/dltě ve škole), počet účelových jednotek ku ploše (m3 skladů/ha) apod. Koeficient zeleně – vyjadřuje minimálni podíl započítávaných ploch zeleně ku vymezené funkční ploše, (obvykle udáván jako minimální, zkratka KZ).

Kolaudace

stavebník o ni musí požádat nejpozději t týden po dokončení všech prací. Kolaudaci provede stavební úřad a zahrnuje odborné přezkoumání a schválení stavebních práci

Kolektor

Průchozí liniová stavba, zpravidla podzemní, v niž jsou umístěny alespoň dva druhy technického vybavení.

Komentářová řádka

je část souboru určená pro libovolné pomocné, doprovodné a standardem nedefinované informace sloužící k orientaci v souboru, nenese informaci významnou pro konstrukcí a komponování geoprvků.

Kompaktní město

Sídlo se souvislým zastavěním, výrazně ucelenou hranici směrem k okolní krajině.

Kompenzace (náhrada)

za omezení vlastnického práva Vzájemná náhrada, vzájemné vyrovnání dvou hodnol, jevů.

Kompenzátory

mezikusy vložené do potrubí, které omezují siření zvuku v tělese nebo kompenzují délkové změny dlouhých potrubí.

Kompoziční osa města

Sled prostorů a pohledových os navzájem vázaných a vytvářejících ústřední komponovaný soubor, který ztělesňuje základní výtvarnou myšlenku města, ať záměrně založeného nebo vývojově rostlého a je jeho ideovým a výtvarným těžištěm.

Komunikace

Účelově a hmotně vymezené dopravní spojení určené k pohybu dopravních prostředků, chodců, zvířat, k přemísťováni hmot, kapalin, plynů a energii. Podle povahy a druhu se dělí na drážní, pozemní, podpovrchové, podzemní, výškové, letecké, vodní, potrubní atd.

Komunikace dopravně zklidněná

Komunikace, z níž je dopravně-inženýrským řešením úplně nebo částečně vyloučena průjezdná motorová doprava a do které je za určitých podmínek připuštěna buď veškerá cílová nebo jen obslužná, případně zásobovací doprava. Dopravně organizační opatřeni je doplněno stavebními úpravami zpomalujícími rychlost vozidel a zlepšujícími podmínky chodců a cyklistů.

Komunikace místní

Veřejně přístupná pozemní komunikace sloužící převážně místní dopravě na území obce.

Komunikace nemotoristická

Dělení nemotoristických komunikaci: pěší zóny, obytné zóny, cyklistické stezky, stezky pro pěší.

Komunikace okružní

Komunikace ve tvaru prstence vedoucí po obvodu zastavěného území nebo jeho části. Dopravně odlehčuje vnitroměstské komunikace od tranzitní dopravy.

Komunikace pozemní

Dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Dělí se na dálnice, silnice, místní komunikace, účelové komunikace.

Komunikace účelová

Pozemní komunikace sloužící ke spojeni jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi, případně k obhospodařováni zemědělských a lesních pozemků,

Koncentrace

Soustředění, zhuštění. V urbanismu a územním plánování se hovoří o koncentraci osídlení nebo zástavby kolem jednotlivých bodů – center koncentrace. Opakem je dekoncentrace, tj. rozvolňováni.

Koncept řešení územně plánovací dokumentace

Zpracováni konceptu řešeni územně plánovací dokumentace zajisti pořizovatel na základě schváleného zadání územně plánovací dokumentace. Koncept se zpracovává ve stejném rozsahu jako návrh územně plánovací dokumentace, pokud není ve schváleném zadání jeho rozsah rozšířen, zpravidla v alternativách nebo variantách. Obsahuje vždy i návrh vymezení závazné části ÚPD a vyhodnocení zpracovaných alternativ nebo variant. Koncept řešení územně plánovači dokumentace je podkladem pro projednáni a zpracování souborné ho stanoviska. Po dobu, kdy není pro řešené území schválena územně plánovací dokumentace, slouži po schválení souborného stanoviska koncept řešeni též jako podklad pro územní řízení.

Kondenzace vodních par

vlhkost ze vzduchu se sráží na povrchu stavebních částí nebo v nich, jestliže se vzduch ochladi pod teplotu rosného bodu.

Kondenzát

voda, která se sráží na studeném povrchu.

Konečná kalkulace

Všechny skutečně zabudované materiály jsou započteny zvlášť podle řemesel. Kalkulace je podkladem pro konečnou fakturu.

Konstrukce brázděných staveb

konstrukce z dřevěné kostry. Nosnými prvky budovy jsou masivní dřevěné nosníky, jejichž příhrady jsou vyplněny zdivém nebo stavebními deskami.

Konurbace

Souměstí, spojeni dvou nebo více měst v jeden celek se zachováním správní samostatnosti měst.

Konvektor

otopné těleso z žebrových trubek, které odevzdává teplo do prostoru převážně výměnou vzduchu.

Konzola

vyčnívající podpěra nosného stavebního prvku, který není jiným způsobem podepřen.

Korek

výborný izolační materiál, který se získává z kůry korkového dubu.

Kotevní desky

jsou vyrobeny z oceli, jsou zabetonovány nebo zazděny v případě, že stavební díl musí být pevně spojen s ostatní stavební konstrukcí.

Kraj

je územní společenství občanů: náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanovené zákonem a v souladu s potřebami kraje, dále jen samostatná působnost. Kraj je veřejnoprávní korporací: vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Krajina

Část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky.

Krajina sídla

Část zemského povrchu v zastavěném území sidla; v této části krajiny převládají stavebně technické prvky nad prvky přírodními (dříve intravíián).

Krajinář

Odborně vyškolený pracovník zabývající se, zpravidla ve volné krajině, zakládáním, ochranou a správou objektů zeleně a péčí o ně.

Krajinný celek

Část zemského povrchu, která se vyznačuje strukturou vztahů a působením krajinných prvků, případně krajinných faktorů (půdní obal, vodstvo), krajinnou strukturou, krajinnou historií a krajinným obrazem,, čímž se odlišuje od jiných částí zemského povrchu, jež ji obklopují.

Krajinný ráz

přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblastí. Je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.

Krb

otevřené ohniště s vlastním komínem stavebně přizpůsobené k vytápěni místnosti.

Kročejový hluk

hluk, který vzniká při chůzi po podfaze jako zvuk pevného tělesa a částečně se šíří vzduchem.

Krokev

dřevěný hranol tvoříc! nosnou strukturu střešní plochy (v šikmíně střechy).

Krov

lidový název pro nosnou konstrukci střechy. U tesařské konstrukce se rozlišuje krokvová, vaznicová a hambalková střecha.

Křižovatka

Místo, v němž se pozemni komunikace v půdorysném průmětu protínají (křižovatka průsečná) nebo stýkají (křižovatka styková) a alespoň dvě z nich jsou vzájemně dopravně propojeny (křižovatky úrovňové a mimoúrovňové, kolmé a šikmé, podle míry oddělení jízdních pruhů prosté, usměrněné a rozvinuté). Křižovatkou neni: úrovňové připojeni lesní nebo polní cesty, účelové komunikace, která není veřejně přístupná, zastávky osobní linkové dopravy, čerpací stanice pohonných hmot, motelu,motorestu, parkoviště, odpočívky, sousední nemovitosti.

Kultura

Bytostně lidská reflexe vlastního bytí a jeho interakce s okolním světem, jeho antropogenními a přírodními aspekty v kontextu světového vývoje i lidské historie. V užším významu označení uměleckých výtvorů a jejich dědictví. Národní kuitura je systém zkušeností, naučených vzorců chováni a hodnot, sdílených obyvateli stejné národnosti.

Kulturní dědictví

Stavby a skupiny staveb všeobecné hodnoty, umělecká díla, prostranství (místa) hodnotná z historického, estetického, etnologické ho a antropologického pohledu (definice UNESCO)

Kulturní hodnoty území

Jde o takové nesporné hmotné i duchovní kvality, které byly v daném území vytvořeny kulturní činností člověka.

Kulturní památka

Kulturní statek, který je dokladem historického vývoje společnosti, jejího umění, techniky, vědy a jiných oborů lidské práce a života, nebo dochované historické prostředí sídelních celků a architektonických souborů. Též věc, která má vztah k význačným osobám a událostem dějin a kultury. Památkou je laké soubor kulturnich statků a věcí, z nichž některé samy o sobě nemusí být památkami.

Kupolový světlík

jeden nebo několik osvětlovacích prvků ze skla nebo z umělého skla pro ploché střechy.

Lak

společný pojem pro různé výrobky z oblasti nátěrových materiálu.

Laťování

jestliže má být na stěnu nebo strop připevněn jiný stavební materiál (např. sádrokartonové desky, dřevěný obklad apod.), připevni se nejprve laťováni.

Lavička (na vytyčení základů)

dříve než se začne s výkopem, musí katastrální úřad nebo úřední geodet vytyčil hraniční čáru novostavby na základě schválených projektů.

Lazurový nátěr

nekrycí nátěr, kterým prosvitá podklad.

Lehká dělicí příčka

nenosná stěna, která slouží výlučně k rozdělení dvou prostor.

Lehká malta

zdicí malta s nízkou objemovou hmotností a dobrými tepelně izolačními vlastnostmi určená pro profesionální zděni s vylehčenými zdicími prvky.

Lepené dřevěné vazníky

nosníky složené ze sklížených prken.

Les

Přirozený nebo uměle založený porost rostlin, v němž převládají stromy vytvářejlci pří zastoupeni dalších rostlin, typických pro dané stanoviště, souvislé zpravidla patrovilé porosty.

Ležatá stolice

krov s vaznicemi podepřenými šikmými sloupky nebo vzpěrami.

Lícová cihla

mrazuvzdorný zdicí prvek, který zůstává neomítnutý, a proto nesmí vykazovat výkvěty.

Lícové zdivo

zdicí prvky a spáry jsou viditelné, zdivo tedy není omítnuto nebo obloženo.

Limity využití území

Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují využiti a uspořádáni území. Vyplývají z právních předpisů, správních rozhodnutí a schválené územně plánovací dokumentace.

Linie

je posloupnost úseček, pro jejichž oba koncové body platí, že každý lakový bod je počátkem právě jediné jiné navazující úsečky a že existují právě dva koncové body úseček volné, tj. takové, že nenavazují na jinou úsečku – tyto body se nazývají počáteční resp. koncové body linie. Unie se používá pro popis lakového reálného objektu, který lze v map ě zobrazit čárovou kresbou.

Lodžie

ze tři stran uzavřený, zastřešený a takto před větrem a nežádoucími pohledy chráněný prostor.

Louka

Bylinný porost složený převážné z trav s větším nebo menším zastoupením jiných bylin, s vysokou produkci zelené hmoty, zpravidla zemědělsky využívaný.

Madlo

horní část zábradlí, především schodišťového.

Malta

omítková malta, malta na potěry a zdicí malta. Zdicí malta slouži ke vzájemnému spojení zdicích prvků tak, aby zdivo bylo nosné.

Mansardová střecha

rozšiřuje prostor podkrovních místnosti. Spodní část její střešní plochy má větší sklon než horní část.

Mapa

Zmenšený, generalizovaný, konvenční obraz Země, kosmu, kosmických těles a jejich částí převedený do roviny pomoci matematicky definovaných vztahů (kartografických zobrazeni) ukazující prostřednictvím metod kartografického znázorňování polohu, stav a vztahy přírodních, sociálně-ekonomických a technických objektů a jevů.

Markýza

vyklápěcí stříška na ochranu proti slunečnímu záření nebo dešti, tvořena lehkou tyčovou konstrukcí, potaženou textilií odolnou proti povětrnostním vlivům.

Masivní

označení pro hutný, pevný materiál bez dutin, např. plná cihla, masívní dřevo, beton atd.

Megalopolis

rozsáhlá oblast souvislého (resp. blízce na sebe navazujícího) osídleni městského typu vzniklá spojením dvou nebo více městských oblastí, v níž žije několik miliónů obyvatel. Typ konurbace.

Menší parková úprava

Objekt zeleně s výměrou obvykle do 0,5 ha, ztvárněný zpravidla podle sadovnických zásad, který však nesplňuje některé parametry parku (při objektu, v prolukách).

Mentální mapa

Prostorové představy, které lidé mají o hmotném prostředí a které především ovlivňují jejich chování v prostoru.

Město

Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Ve městě plní funkci zastupitelstva obce zastupitelstvo města a dalšími orgány města jsou rada města, starosta a městský úřad.

Město kolonizační

Město založené jednorázově podle plánovitě připravovaného záměru přesídlit obyvatelstvo. Vzniklo z důvodů územní expanze kultivací dříve neosídlených území, popř. v souvislosti s odlehčením přelidněných velkoměst a metropolitních aglomerací.

Město lineární

Rozloženi funkčních složek města v pásu kolem výkonné dopravní tepny s hromadnou městskou dopravou.

Město organické

Pojetí města jako organismu svého druhu, harmonicky spojujícího jednotlivé prvky a články do vyššího specifického celku.

Město paralelní

Teoreticky propracovaný námět na odlehčení velkoměstu plánovitým založením nového, rozsáhlého sídelního útvaru s přemístěnými pracovišti a výkonným dopravním spojením se stávajícím městem.

Město pásmové

Ideální představa rozložení sídelního útvaru do souběžných funkčních pásem.

Město polycentrické

Centrální funkce města jsou soustředěny do dvou nebo vice míst, tato se výrazně uplatňují ve hmotové struktuře města i v komunikační soustavě.

Město satelitní

Sídlo podstatně rozšiřované nebo nově vybudované pro odlehčeni velkoměsta. Přebírá pracovní, obytné i rekreační funkce města a je s ním spojeno výkonnou dopravou.

Město zahradní

Teoretické úvahy a praktická aplikace anglické stavby měst, spojené se jménem sociologa E. Howarda a vedoucí k ozdravěni sídelní struktury. Výsledky ovlivnily stavbu měst počátkem 20. století v Evropě a Americe, mezi jejich projevy patři a) dezurbanizačni proces velkoměst zakládáním nových sídel.útvarů v zájmové sféře jádrového města, b) omezení velikosti nově založených měst s přiblížením bydlišť k pracovištím, c) zakládání předměstí se systémem zeleně a volných ploch, d) jasné funkční a organizační členění nových měst.

Městotvorný faktor

Významný faktor (sektor), který podstatně ovlivňuje rozvoj i stagnaci města. Může tak činit určitý sektor samostatně nebo se může jednat o spolupůsobeni několika sfér (těžba a výroba v souvislosti s přírodním bohatstvím, obchod v souvislosti s dopravou apod.).

Městská část

Městská část je část území statutárních měst a města Prahy. Je vymezena v rámci pravomoci uspořádáni vnitřních poměrů ve věcech správy, příslušející těmto městům. Je vyhlášena obecně závaznou vyhláškou z rozhodnutí zastupitelstva města.

Městská krajina

Krajina tvořená zástavbou a volnými prostranstvími města, protiklad přírodní krajiny, typ kulturní krajiny

Městská památková rezervace

Městské památkové rezervace jsou ucelené částí historických měst, jejichž území má homogenní památkovou hodnotu a představují nejvyšší stupeň památkové ochrany. Podmínky ochrany se přitom vztahuji i na nemovitostí na územi památkové rezervace, které nejsou kulturní mi památkami.

Městská památková zóna

Městské památkové zóny jsou ucelené části historických měst, jejíchž území má diferencovanou památkovou hodnotu a které představuje památkové hodnoty odpovídající chráněnému urbanistickému souboru. Charakter území zde neurčují jednotlivé památky, ale půdorys, prostorová skladba a panoráma.

Městská třída

Dopravně i architektonicky důležitá městská komunikace, která obestavěním nebo doprovodnou zelení organizuje okolní městskou strukturu.

Městský sídelní útvar

Sídelní útvar, vyznačující se zpravidla vyšším soustředěným zastavěním a vyšší úrovni občanského a technického vybaveni. Za spodní konvenční hranici se pokládá 5000 obyvatel, převážná část je jich zaměstnána v oblasti zahrnující průmysl, služby, dopravu. Městský sídelní útvar poskytuje pracovní příležitosti a služby také obyvatelstvu příslušného spádového území. Městský sídelní útvar nemusí být „městem“.

Metropole

Původně sídelní město řeckých kolonistů, později pojem pro hlavní město státu, nyní velké město a velkoměsto s metropolitní oblastí. Centrum pracovních příležitostí, kulturního a politického dění v širokém okruhu osídleni.

Mikroregion

Region malého geografického měřítka. V praxí se zpravidla jedná o účelové mikroregiony, sdružení obcí. V ČR jsou často vytvářeny za účelem získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a z fondů EU.

Minerální stavební materiály

samostatná skupina stavebních materiálů, např. cement, vápno, sádra, písek, štěrk, beton aj., na rozdíl od organických (např. dřevo) nebo kovových stavebních materiálů.

Minimální sklon střechy

stanovený pro určitou střešní krytinu. Předepisují ho výrobci krytiny, případně směrnice nebo normy pro kladeni krytiny, které vydala odborná sdruženi.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj spravuje prostředky určené k zabezpečováni politiky bydlení a regionální politiky státu. Ministerstvo pro místní rozvoj koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy pří zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje. Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejích sdružením. Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojováni územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro vodní a lesní hospodářství (s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství), pro myslivost a rybářství v národních parcích, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody a krajiny, pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu nerostného bohatství, pro ekologický dohled nad těžbou, pro odpadové hospodářství a pro posuzování vlivů činnosti a jejich důsledků na životní prostředí včetně těch, které přesahují státní hranice. Je rovněž ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou politiku. K zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády České republiky ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky. Ministerstvo životního prost ředí zabezpečuje a řídí jednotný informační systém o životním prostředí, včetně plošného monitoringu na celém území ČR, a to i v návaznosti na mezinárodní dohody. Ministerstvo životního prostředí spravuje Fond tvorby a ochrany životního prostředí ČR. Ministerstvu životního prostředí je podřízena Česká inspekce životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav.

Místní komunikace

Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce (obec je jejím vlastníkem). Místní komunikace může být vystavěna jako rychlostní s vlastnostmi odpovídajícími rychlostní silnici.

Mokré prostory

všechny prostory s tekoucí vodou jsou označovány jako mokré např.koupelna, kuchyň, toaleta.

Montovaný dům

typizovaný, prefabrikovaný dům. Montáž hotových stavebních dílců. Základy nebo suterén jsou zhotovovány konvenčním způsobem.

Mramor

přírodní kámen, který vznikl z vápence hluboko v zemi za velkého tlaku a vysoké teploty.

Náhrada za omezení vlastnického práva (kompenzace)

Náhradu za omezení vlastnického práva lze poskytnout v důsledku vyhlášeni územního nařízení a způsob poskytnutí této náhrady, obdobně jako u náhrady za omezeni vlastnického práva schválenou územně plánovací dokumentací. Lze ji řešit finančně event. směnou pozemku. Nutno se řídit zákonem č. 151/1997 Sb.

Náhrada za stavby, pozemky a porosty

Vyvlastnění se uskutečňuje za náhradu. Náhrada se poskytuje v penězích, pokud zvláštní zákon nepřipouští jiný způsob náhrady. Náhradu za vyvlastnění, způsob náhrady, kdo a komu náhradu poskytuje, případně maximální výšku náhrady, ustanovuje všeobecně závazný předpis. Pokud v průběhu vyvlastňovacího řízení nedojde mezi dosavadním vlastníkem a těmi, kterým na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě váznou práva zanikající vyvlastněním, k dohodě o rozděleni náhrady, složí navrhovatel náhradu u soudu, v jehož obvodu pozemek nebo stavba leží. Soud rozhodne o uspokojeni těchto nároků, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nebylo ohroženo zabezpečení nároků záložních věřitelů.

Náhradní pozemek

Náhradní pozemek má adekvátní vlastnosti a hodnotu jako pozemek původní.

Národní kulturní památka

Památka, která tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa.

Národní parky

Rozsáhlá území, jedinečná v národním čí mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za národní parky.

Národní přírodní památka

Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky.

Národní přírodní rezervace

Menši území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky.

Nároží

když se setkají dvě střešní plochy se stejným sklonem (např. u valbové střechy), vznikne linie, která probíhá od okapu až po hřeben.

Navazující územně plánovací dokumentace

Je územní plán obce a regulační plán vůči územnímu plánu velkého územního celku a regulační plán vůči územnímu plánu obce.

Návrh

není stavebním plánem v pravém smyslu, ale základním konceptem, který obsahuje předevšim půdorys. Návrh je tím lepší, čím přesněji je nakreslen.

Návrh územně plánovací dokumentace

Návrh územně plánovací dokumentace se zpracovává po schválení souborného stanoviska (nebo po schváleni zadáni, splňujícího funkce soubor, stanoviska – v případě urbanistické studie zpracovávané a projednané dle § 21 stav. zákona).

Nezastavitelné území

Nezastavitelné území je takové území, ve kterém nebudou povolovány změny jeho využíváni, nová výstavba nebo jiná opatřeni trvalého charakteru, s výjimkou změn ve využívání území a staveb, nezbytných pro zachování hodnot tohoto území a jeho dosavadní ho charakteru. Jedná se zejména o případy pro zemědělské využití, lesnictví, ochranu přírody, cestovní ruch, pro vybudování nezbytné infrastruktury ve veřejném zájmu, vymezené zákonem nebo zákonem stanoveným způsobem. Nezastavitelné území je ta část území, která nebyla v územně plánovacích podkladech vyznačena jako území zastavěné a v územně plánovací dokumentaci jako území zastavitelné.

Niky pro otopná tělesa

otopná tělesa jsou nejčastěji umísťována do nik pod okny, aby zabírala co nejméně místa.

Nízkoenergetický dům

je-li použito vytápění s nízkou spotřebou energie a obnovitelná energie. Využívají pasivní sluneční energii a optimální tepelnou izolaci tak, že se spotřebuje pouze čtvrtina energie.

Nosná konstrukce střechy

konstrukce, která nese hmotnost střešního pláště i zatížení střechy Střešní plášť – venkovní plocha střechy.

Nosné stěny

deskovité stavební dílce, většinou namáhané na tlak, které přebírají svislé zatížení, např. zatížení stropů, i vodorovné zatíženi, např. zatížení větrem.

Nosníky, trámy

nosné stavební prvky, Které přebírají např. zatížení stropu. V železobetonových konstrukcích se nazývají průvlaky, v ocelových konstrukcích nosníky.

Nová výstavba

Výstavba nových budov a nové technické a dopravní infrastruktury.

Obec

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranici území obce. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obchodní zařízení místního významu

Maloobchodní plochy zpravidla v docházkové vzdáleností obyvatel. Soustřeďuje do 15 000 m! prodejní plochy.

Obchodní zařízení obvodního významu

Kapacitní soustředění maloobchodních ploch zpravidla v těžišti pohybu obyvatel a v dosahu hromadné dopravy (dojížďka os. vozů 10 minut). Soustřeďuje do 15 000 – 40 000 m2 prodejní plochy.

Obchodní zařízení regionálního významu

Velkoplošné, velkokapacitní soustředění maloobchodních ploch a ploch doplňkových u kapacitní městské komunikace ve vnějším městském pásmu. Slouží obyvatelům města i přilehlým obcím regionu (dojížďka 20 minut). Soustřeďuje nad 40 000 m2 prodejní plochy.

Objem prostoru

nejužívanějšími jednotkami jsou metr kubický = m3 (1 m x 1 m x 1 m), decimetr kubický nebo litr = dm3 (1 dm x 1 dm x 1 dm), centimetr kubický = cm3 (1 cm x 1 cm x 1 cm).

Objemová hmotnost

hmotnost materiálu včetně pórů, mezer apod. vkg/m3. Objemová hmotnost je stanovována pro vyschlé stavební materiály.

Oblast cestovního ruchu

Územní celek převážně stejných (homogenních) přírodních podmínek, vlastnosti a předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace.

Obnovitelné zdroje

Zdroje energie nebo surovin pro člověka, které se částečně nebo úplně obnovují v přirozeném nebo antropogenně ovlivňovaném koloběhu látek a energií (např. energie větru, slunce, přilivu a odlivu, energie biomasy).

Obytná čtvrť, obytný obvod

Obytný celek vyšši kategorie o cca 15 000 – 30 000 obyvatel. Obsahuje v rámci čtvrťového nebo obvodového centra vyšší občanské vybaveni. Toto cenlrum již neni dosažitelné pouze pěšky, motorovou dopravu nelze řešit výhradně po obvodě, čtvrtí nebo obvodem procházejí základní komunikace. U velkých sídel bývá užíván termín obytný městský sektor. Zde se již jedná o polyfunkční část města s převážnou funkcí obytnou, doplněnou vyšši celoměstskou vybaveností i pracovními příležitostmi.

Obytná plocha

plocha vypočítaná z rozměrů hrubé stavby, započítatelná podlahová plocha jednotlivých místností, které slouží výhradně k bydlení.

Obytná skupina

Nejnížši – v podstatě nesoběstačný – funkční celek v rámci obytné zóny, mající velikost cca 300 – 3000 obyvatel. Význam zřejmě ztrácí pojem „obytný okrsek“, jímž byl dřivé samostatně sledovaný funkční celek v rámci obytné zóny o velikosti cca 3500 – 6000 obyvatel.

Obytný soubor

Cílevědomě navržená, komplexně vybavená, ucelená část obytné zóny.

Ocel

hutnicky upravené pružné železo, nerezaví tak rychle a vyrábí se z ni velká část stavebních produktů,

Odevzdávání tepla

z otopných zařízení se uskutečňuje sáláním a konvekcí.

Odpadní potrubí

odvádí odpadni vodu z domu do dešťové stoky a kanalizace.

Odstupy budov, vzdálenosti staveb

ve stavebním řádu a stavebním zákoně jsou předepsány minimální vzdálenosti budov a mezi budovami. Vzdálenosti jsou stanoveny v územním, zastavovacím plánu.

Odvětráváni

označení pro větráni předsazených obloženi na rozdíl od uzavřených vzduchových vrstev. Vzduch musí přirozeně proudit zdola nahoru mezi obložením a stěnou, resp. střechou.

Odvětvový generel

Odvětvové generely pořizují příslušné odvětvové orgány nebo organizace jako koncepční dokumenty rozvoje odvětvi nebo činnosti v rámci odvětví. Odvětvové generely se využívají při zpracování územně plánovací dokumentace a nenahrazuji je územní generely.

Ochrana krajinného rázu

Krajinný ráz představuje přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti. Jeho ochrana zakotvená v Zákoně o ochraně přírody a krajiny spočívá v bráněni před činnostmi snižujícími jeho estetickou a přirodní hodnotu. Umísťováni a povolováni staveb je možné jen s ohledem na zachování zájmů ochrany přírody, kulturních dominant krajiny a jejího harmonického měřítka. K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není součástí zvláště chráněných území, může orgán ochrany přírody zřidít přírodní park.

Ochrana památek

Ochrana památek zahrnuje komplexní péči o zachování kulturně historických hodnot, jejich udržení v dobrém stavu a jejich ochranu před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením. Dále je v ochraně památek obsažena i povinnost užívání památek pouze takovým způsobem, který odpovídá jejich kulturnímu významu, památkové hodnot ě a technickému stavu.

Ochrana proti blesku

doporučuje se u domů v exponované poloze nebo u stavebních prvků, které jsou zvláště vystaveny zásahu blesku (vysoké komíny, masivni kovová balkonová zábradlí apod.). Uzemněni lze realizovat prstencovým vedením kolem domu nebo hloubkovým zemničem.

Ochrana přírody a krajiny

Soubor hledisek přispívajících k udrženi a obnovení přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitosti forem života, přírodních hodnot a krás i k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Ochranou se rozumí vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, plané rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy, geologické celky, ekosystémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Ochrana veřejných zájmů v území

Ochrana veřejných zájmů v území je hájení zájmů společnosti na takovém uspořádání území a na takových změnách v jeho využití, které slouží k naplňování cílů trvale udržitelného rozvoje.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) je upravena zákonem, který stanoví základní zásady ochrany při územně plánovací činnosti, při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů, pří zpracování zadání staveb, při stavební, těžební a průmyslové činností a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu. Stanoví také podmínky pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a působnost orgánů ochrany ZPF. Hlavní zásadou ochrany ZPF je, že pro nezemědělské účely je nulno použit především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v současně zastavěném území obce nebo na nezastavěných plochách pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Jednotlivé půdy jsou zařazeny do tříd ochrany ZPF podíe příslušností ke kódu bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). V zásadě plati, že první třídu lze ze ZPF odejmout jen výjimečně a druhou podmínečně. Dalši pokyn upravuje výši odvodů za zábor ZPF, která rovněž vychází z příslušného kódu BPEJ. Orgány ochrany ZPF jsou podle povahy záměru pověřené obecní úřady, okresní úřady, správy národních parků a ministerstvo životního prostředí…

Ochranná pásma

Ochranná pásma jsou území daná zákonem nebo vyhlašovaná územním rozhodnutím, ve kterých se zakazují nebo omezují určité činnosti z důvodů ochrany zájmů společnosti, zejména z hlediska ochrany ovzduší, zájmových územi ochrany přírody, ložisek nerostů a báňských staveb, provozu průmyslových a zemědělských podniků, dopravních staveb a inženýrských sítí, vodních toků a zdrojů povrchových a podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou ap,

Ochranná pásma zvláště chráněných území

Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody, Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přirodní památky, přirodní rezervace nebo přirodní památky nevyhlásí, jejím územi do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.

Ochranné pásmo

Území, v němž se stanoví zvláštní podmínky, jichž je nutno dbát při pořizováni územně plánovací dokumentace a dalších dokumentací. Lze zde omezit nebo zakázat určitou činnost, nařídit úpravu stavby či prostoru, pozemku atd. Chráněna může být činnost, zdroj nebo hodnota před negativními vlivy okolí nebo naopak okolí před důsledky činností provozované na určitém zdrojovém územi. Ochranné pásmo může být vyhlášeno též okolo kulturní památky, souboru či památkové rezervace, Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává stavební úřad. Obec, je-li stavebním úřadem, může dle § 133 SZ vyhlásit obecně závazným předpisem stavební uzávěru nebo chráněné území.

Ochranné pásmo památky

Vyžaduje-lí to ochrana nemovité kulturní památky nebo jejího prost ředí, vymezí okresní úřad po vyjádření krajské organizace státní památkové péče ochranné pásmo. Okresní úřad po dohodě s dotčenými orgány státní správy může v ochranném pásmu omezit nebo zakázat určitou činnost nebo učinit jiná vhodná opatření. Je-li nezbytné k vytvoření ochranného pásma získat některé pozemky nebo stavby, popřípadě provést jejich odstranění a nedojde-li k dohodě s vlastníkem, lze pozemky a stavby vyvlastnít. Lze také nařídit nezbytné úpravy stavby, jiného zařízení nebo pozemku.

Ochranný profil na odvod dešťové vody

profil na odvádění vody zabudovaný ve spodní drážce okenního rámu.

Okap

spodní hrana šikmé střechy, která probíhá rovnoběžně s hřebenem střechy.

Okapnice

na oknech a dveřích, které jsou bez ochrany vystaveny dešti, by měla být namontována okapnice, odvádějící dešťovou vodu.

Okapové tašky

speciálně tvarované střešní tašky, které odvádějí dešťovou vodu ze střechy do žlabu.

Okenní rám

vsazený rám z kovu, dřeva nebo betonu, který se zabuduje během hrubé stavby do okenních otvorů a po dokončeni hrubých prací a omítek slouží k osazení okna.

Okenní římsa

k oknu patří vnější a vnitřní římsa, parapet (parapetní deska).

Okna

umožňují přístup světla a vzduchu do místností. Stavební řád stanovuje, jak velkou plochu oken objekt potřebuje. Nejčastěji má okenní plocha tvořit desetinu půdorysné plochy místnosti.

Osídlení

Soubor všech sídelních útvarů, základních výrobních a nevýrobních fondů a veškerého obyvatelstva v daném území, zahrnující i vztahy mezi jednotlivými sídelními útvary ve sféře výroby, obsluhy, bydleni a rekreace i vztahy mezi těmito sférami.

Ostění

označení vnitřní plochy otvorů ve zdi, nik nebo oblouků, např. dveřní ostěni, okenní ostěni.

Otopná tělesa

společný pojem pro všechny druhy výměníků tepla, prvků, které odevzdávají teplo z teplonosných médii do vnitrního prostoru objektu.

Pačok

bílý nátěr z vápenné barvy nebo směsi vápenné barvy, bílého cementu či jiných vodnatých nátěrových materiálů na neomítnuté zdivo.

Paleontologický nález

Paleontologický nález je věc, která je významným dokladem nebo pozůstatkem života v geologické minulosti a jeho vývoje do sou časnosti.

Palisády

kruhové nebo hranaté sloupy, jimiž se např. na svažitých pozemcích vytvoří opěra pro násyp, a tak lze získat rovný terén pro zahradu.

Palubky

Jsou to masivní dřevěná prkna, která musí být suchá, aby se po uložení nedeformovala či nesmršťovala.

Památka zapsaná v seznamu UNESCO

Památka zapsaná do Seznamu světového dědictví.

Památkové rezervace

Území, jejichž charakter a prostředi určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů, a která vláda České republiky nařízením prohlásí jako celek za památkovou rezervací spolu se stanovením podmínek pro zabezpečení jejich ochrany. Tyto podmínky se mohou v polřebném rozsahu vztahovat i na nemovitosti na území památkové rezervace, které nejsou kulturními památkami.

Památkové zóny

Území sídelního úlvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historická prostředí nebo častí krajinného celku, které vykazuji významné kulturní hodnoty, a které proto ministerstvo kultury po projednáni s orgány kraje prohlásí za památkovou zónu spolu se stanoveni m podmínek jejich ochrany.

Památná místa

Nemovité věci a jejich soubory (včetně kombinovaných děl člověka a přírody) jež jsou dokladem dějin hmotného i duchovního života lidi v obcich a v krajině jako nositelé hodnot historických, uměleckých, sociálních a technických místního významu.

Památný strom

Mimořádné významný strom, skupina stromů nebo stromořadí, které jsou rozhodnutím orgánu ochrany přírody vyhlášeny za památné.

Parapet

část zdivá nebo zábradlí mezi podlahou a horni hranou parapetní desky. Výška parapetu je 90 (110) cm.

Parcela

Parcela je obraz pozemku, který je geometricky a polohově určen, zobrazen svislým průmětem hranic v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

Parcelace

Dělení pozemku zpravidla pro účely stavební nebo pro jiné účelové využití.

Park

Objekt zeleně, ztvárněný do charakteristického kompozičního celku o výměře nad 0,5 ha a minimální šiřce 25 m (historický, městský, lázeňský).

Parotěsná zábrana

těsnicí vrstva, která zabraňuje průniku vlhkostí do stavebních prvků. Vždy musí být aplikována na teplou stranu, tj. z vnitřní strany stavebního prvku (z místnosti).

Parter města

Přízemní část města, obvykle do výše druhého podlaží, kterou člověk nejvíce vnimá a v níž se dostává do bezprostředního styku s městem jako uživatel nebo vnímatel. Zahrnuje povrch terénu, první až druhé podlaží budov, uli ční mobiliář, zeleň atd. Jedná se o zorné pole chodce a místo jeho kontaktu s lidmi i objekty.

Pásky

šikmé prvky, které vyztužují konstrukci střechy v podélném směru. Zamezují, aby se vazba zastřešeni nesklopila při vodorovném zatížení ve směru hřebene střechy.

Pergola

lehká otevřená zahradní konstrukce, zpravidla jako opora pro popínavé rostliny. Většinou zhotovena ze dřeva.

Pigmenty

v rozpouštědle anebo pojivu nerozpustné organické či anorganické barvivo.

Plán využití ploch

Základní část územního plánu, ve které se závazně stanoví funkční využití ploch pro celé území obce.

Plánovací smlouva

Plánovací smlouva řeší spoluúčast na úpravách nebo na vybudování veřejností užívané infrastruktury (technické, dopravní, sociální, vzdělávací apod.), umožňující nebo podmiňující realizaci a užívání navrhovaných staveb a změn v dotčeném území způsobem, který by nezhoršoval jeho dosavadní stav.

Plánovači souhlas

Plánovací souhlas je povinný podklad obce k územnimu řízení v případech, kdy pro dané území není schválen územní plán a je navrhována změna v nezastavitelném územi nebo je navrhován takový záměr v zastavitelném území, který vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.

Plány péče o vybraná zvláště chráněná území

Vývoj přírodních poměrů v národních přírodních rezervacích, přírodních rezervacích, případně v národních přírodních památkách a přírodních památkách a jejich ochranných pásmech se usměrňuje na základě plánů péče. Tyto plány obsahují pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, zejména pro provádění praktických zásahů v příslušných zvláště chráněných částech přírody.

Platnost územního rozhodnutí

Územní rozhodnutí platí tři roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbývá platnost, jestliže byla v této lhůtě podána žádost o vydání stavebního povoleni nebo rozhodnutí, které plni obdobnou funkci. To neplatí, jestliže žádost o toto rozhodnutí byla zamítnuta, nebo jestliže bylo řízení zastaveno pro nedostatek součinnosti žadatele anebo proto, že vzal svou žádost zpět. Platnost územního rozhodnutí může být na žádost podanou nejpozději posledního dne platnosti územního rozhodnutí prodloužena, a to nejvýše o jeden rok.

Plocha

je prostor ohraničený uzavřenou linii – tj. linii, ve které žádný z koncových bod ů jejích úseček není volný – a je určený právě jedním definičním bodem. Ohraničující linie (polygon) je tvořena z prvků jedné třidy, skupiny nebo podskupiny.

Plocha monofunkční

Plocha určená pro stanovenou funkci, která vylučuje využiti pro jiný typ funkcí s výjimkou tzv. funkci doplňkových a výjimečně přípustných.

Plochá střecha

na rozdíl od šikmé střechy se plochá střecha dá zbudovat nad jakýmkoliv půdorysem. K odvedeni srážkové vody postačuje sklon přibližně 3 %.

Plynovod

Rozvodné zařízeni sloužící k dopravě plynu od předávacího místa výroby, těžby nebo uskladnění až k regulační stanici nebo plynovodní přípojce.

Podesta

zvýšená podlahová plocha, Podesta je též vodorovná plošina v místě změny směru schodiště,

Podkroví

ze stavebněprávního hlediska jde o každé podlaží nad nejvyšším plným podlažím, mající plochu, která se rovná ploše pod ním ležícího podlaží.

Podkroví

Přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukci krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využili.

Podlahová krytina

pojem zahrnuje všechno, co se položí nebo nalepí na podklad. Jsou známy různé druhy podlahových krytin: korek, linoleum, PVC, koberec, atd.

Podlahová lišta

zakrývá spáru mezi podlahovou krytinou a stěnou.

Podlahová vpust

ve sklepních prostorách nebo v koupelnách je voda odváděna podlahovou vpusti přimo do kanalizačního systému. Osvědčené hlavně v bezbariérových bytech.

Podlahová vyrovnávací hmota

nanáší se k vyrovnání podkladové vrstvy, která má rýhy, malé prohlubeninky neboje nerovná.

Podlahové topení

způsob vytápění, při němž se netopí otopným tělesem, ale podlahou. Akumulátorem teplaje vrstva, v níž je uložen stočený topný kabel, trubky.

Podlaží nadzemní, podzemní

Podzemní podlaží, má úroveň podlahy nebo její větší částí níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu v pásmu širokém 3 m po obvodu stavby. Nadzemní podlaží je každé podlaží, které nemůžeme pokládat za podzemní. Počet nadzemních podlaží se počítá se po hlavní římsu, tj. nezahrnuje podkroví.

Podlažnost

Podlažnost lze mj. definovat také ve formě indexu, a to jako podíl hrubé podlažní plochy ku zastavěné ploše. Hovořime-lí o zástavbě čítající několik objektů, získáme „průměrnou podlažnost“.

Pohled

nárys fasády na stavebních výkresech. Nejčastěji se označuje podle orientace ke světovým stranám, např. východní pohled, jihozápadní pohled.

Pohledová hrana

Horizontální, v pohledech souvisle působící soubor hmot, zeleně nebo jiných přírodních prvků.

Pohledové stanoviště, pohledová linie

Bod nebo trasa, z nichž existuji významné pohledy na dané územi.

Pohledový horizont

Pohledové horizonty uzavírají jednotlivé panoramatické pohledy, jsou vztaženy k jednotlivým pohledovým stanovištím.

Pohyblivé vnitřní stěny

nenosné stěny, které lze horizontálně nebo vertikálně posouvat, např. posuvné nebo skládací stěny.

Pojistková skříň

jsou v ní jištěny jednotlivé elektrické okruhy automatickými pojistkami.

Politika územního rozvoje

Nástroj plánování na celostátní úrovni, zaměřený na koncepční otázky využívání území a požadavky jeho zmén v dlouhodobém výhledu.

Politika územního rozvoje

Nástroj plánování na celostátní úrovni, zaměřený na koncepční otázky využíváni územi a požadavky jeho změn v dlouhodobém výhledu.

Polyfunkčnost, monofunkčnost

V   urbanismu je polyfunkční objekt, zóna nebo územi zahrnující více různých funkcí. V obecné rovině se může jednat i např. o věc, zařízeni apod., které lze pro více funkcí použít. Opakem uvedeného je monofunkčnost.

Porobetonové tvárnice

patři do skupiny lehkých betonových tvárnic, jsou vyrobeny z cementu, křemičitého pisku, vody a piynotvorně přísady. Porobetonové tvárnice nejsou vypalovány, ale tvrdnou působením páry.

Pořizování územně plánovací dokumentace

O pořízení ÚPD rozhoduje ten orgán, který je příslušný k jejímu schváleni. Obec pořizuje pro své územi územní plán obce, regulační plány a územně plánovači podklady. Ministerstvo pro místní rozvoj pořizuje územní plány velkých územních celků. Pořizování zahrnuje vypracování, projednání a schválení zadání, zpracování konceptu řešeni, projednáni konceptu řešení, vypracování souborného stanoviska, zpracování návrhu a projednání návrhu ÚPD. Náklady spojené s po řízením ÚPD hradí orgán územního plánování, který ji pořizuje. Orgán územního plánováni může požadovat částečnou, nebo úplnou úhradu nákladů za pořízení ÚPD od právnických nebo fyzických osob, podnikající ch podle zvláštních předpisů, jejichž výhradní potřebou bylo pořízeni ÚPD vyvoláno.

Posouzení EIA

hodnocení vlivu na živ. Prostředí. Provádí se pro zákonem stanovené investičních záměry (tj. ty, které mohou významně ovlivnit životní prostředí). Dokumentace EIA zkoumá projekt z hledisek vlivu na ekosystémy, vlivu na antropogenni systémy, vlivu na obyvatelstvo, velkoplošných zásahů do krajiny.

Potěr

nanáší se na nosný podklad, např. na betonový strop. Mezi potěr a podklad je možno vkládat izolační nebo separačni vrstvu.

Povolování staveb

Stavby, jejich změny a udržovací práce se mohou uskutečňovat jen podle stavebního povolení nebo na základě ohlášeni stavebnímu úřadu. Stavební povoleni se vyžaduje, pokud zákon nebo prováděcí předpisy nestanoví jinak, při stavbách každého druhu bez ohledu na jejich stavebně lechnické provedeni, účel a dobu trvání. Stavební povolení se vyžaduje u změn stávajících staveb. Ohlášeni stavebnímu úřadu postačí u drobných staveb a u stavebních úprav, kterými se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užíváni stavby.

Pozdržení splátky

aby byla jistota, že řemeslné práce budou řádně vykonány a že bude dodržen termín, může stavebník dohodnout zadržení splátky ve výšce až 5 % čisté dohodnuté sumy.

Pozednice

hranol ukončující obvodovou stěnu domu.

Pozemek

každá zaměřená a do pozemkové knihy zapsaná plocha parcely je pozemek. Je-li z větší plochy s jediným pozemkovým číslem vykoupena část, bude označena jako parcela.

Pozemek

Pozemek – přesně vymezená část zemského povrchu (tj. souše), popř. část území, která je předmětem určitých právních vztahů. Pozemek je podle občanského zákoníku nemovitostí. Pro jednotlivé druhy kultur se do katastru nemovitostí zapisují charakteristiky, blíže určující druh pozemku.

Pozemková kniha

veřejný soupis, v němž jsou zaneseny všechny pozemky

Pozemková mapa

jsou v ní. např. posuvné nebo skládací zakresleny všechny parcely se stěny, svými čísly.

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy jsou změny v uspořádáni pozemků v určitém území, provedené za účelem vytvoření půdně ucelených hospodářských jednotek podle potřeb jednotlivých vlastníků půdy a s jejich souhlasem a podle celospolečenských požadavků na tvorbu krajiny, životního prostředí a na investiční výstavbu. Pozemkovými úpravami se uspořádávají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky se jimi prostorově a funkčně upravují, scelují nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost pozemků a vyrovnání jejich hranic. Současně se jimi vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření, k ochraně a zúrodněni půdního fondu, zvelebeni krajiny a zvýšení její ekologické stability. O provedení pozemkových úprav a souvisejících úkonech rozhoduje okresní pozemkový ú řad za podmínek stanovených zákonem. Schválený návrh pozemkových úprav je závazným podkladem pro územně plánovací dokumentaci.

Pracovní spáry

větší a složité stavební díly z betonu nemohou být zhotoveny v jedné pracovní fázi. Přerušením betonování vznikají pracovní spáry.

Práh

spodní ohraničeni mezi dveřmi a podlahou.

Práva sousedů

kdo staví a má sousedy, musí brát ohledy na jejích práva. Stanovení těchto práv je zahrnuto ve stavebním zákoně.

Problémový výkres

Průzkumy a rozbory obsahují problémový výkres, který souhrnně znázorňuje hlavní střety zájmů v řešeném území a nejdůležitější problémy, jež má řešit ŮPD.

Prodejní plocha

Hrubá podlažní plocha maloobchodního zařízeni, kde při prodeji zboží dochází ke kontaktu se zákazníkem (nikoli tedy sklady, komunikace, související administrativní plochy ani nezbytná příslušenství).

Program obnovy vesnice – Program obnovy venkova

Program obnovy venkova navazující na dřívější Program obnovy vesnice je ucelený koncepční dokument, jehož záměrem je reálná obnova vesnice a venkovského prostoru. Vytyčuje cíle významné pro celý stát i pro konkrétní obce, Jde především o udrženi, obnovu a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, rozvoj hospodářství, obnovu stavebního fondu i místního rázu jednotlivých venkovských obci a o udržení, obnovu a účelné využiti přirozeného produkčního potenciálu okolní zemědělsky využívané krajiny při zachováni a rozvíjení její přírodní a estetické hodnoty. Program obnovy venkova představuje jak metodické východisko pro přípravu místních programů obnovy jednotlivých obcí, tak dotační titul, ze kterého je přispíváno obcím na konkrétní akce. Velký důraz je kladen také na rozvíjeni participace obyvalel, jednotlivců i různých spolků či organizací, na obnově a rozvoji obce. Součástí programu je každoročně pořádaná soutěž o titul Vesnice roku.

Program péče o krajinu

Společný program Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR je zaměřen na podporu ochrany a tvorby krajiny. Jeho cílem je zachováni a posíleni mimoprodukčních funkcí krajiny (především ekologických a vodohospodářských), kladné ovlivnění tvorby krajiny a omezení nevhodných způsobů využívání krajiny.

Program regenerace historických měst

Je souborem účelově zaměřených, veřejně prospěšných opatřeni, směřujících k záchraně historicky nejcennějšich části měst. Program je opětné obnoveni kulturních hodnot a ozdravěni žívotního prostředí historických sídel, ale také vytvoření atraktivních ohnisek rozvoje podnikatelských aktivit, za předem dohodnutých podmínek ochrany. Regenerace v podstat ě znamená soubor zhodnocujících činností (přestavby, rekonstrukce, modernizace atd.), při nichž je zachována podstata urbanistické struktury i jednotlivých objektů. Cílem je zhodnotit prostředí, prostorovou kompozicí, urbanistické soubory i objekty a zabezpečit estetický výraz, vhodnou funkční náplň a vyhovující provozně technické vybaveni.

Program revitalizace říčních systémů

Program revitalizace říčních systémů ČR vznikl v roce 1992 a zahrnuje čtrnáct okruhů aktivit, které je možno shrnout následovně: zvýšení retenční schopnosti krajiny, náprava nevhodně provedených pozemkových úprav, obnova přirozené funkce toků a jejich koryt. Koncepční, posuzovací a kontrolní úlohu v rámci PRŘS provádějí orgány MŽP ČR. Je hrazen z vládnich prostředků.

Program rozvoje územního obvodu obce

Program rozvoje územního obvodu obce je integrovaný plánovací dokument, dle něhož obec zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu životního prostředí. Dlouhodobě tento dokument formuluje strategické cíle rozvoje. Na střednědobé plánovací úrovní slouží zejména pro formulací zadání plánovacích dokument ů (komplexních, územních i odvětvových) pro jednotlivé akce. V krátkodobé plánovací úrovni umožňuje kvalifikovaná rozhodnutí v souladu se strategickými cíli jak zástupcům obecní samosprávy, tak podnikatelské veřejnosti. Schvalování programu rozvoje patří do samostatné působnosti obce a je vyhrazeno zastupitelstvu obce, stejně jako kontrola plnění programu rozvoje.

Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku

Program rozvoje vodovodů a kanalizaci územního celku (okresu, regionu nebo skupiny okresů regionu) má za cíl analyzovat podmínky pro zjištění žádoucí úrovně infrastruktury vodohospodářského rozvoje územního celku. Má stanovit základní koncepci rozvoje zásobováni vodou, odvádění a čištění odpadních vod pro danou oblast, s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti financováni a sociální průchodnost navržených postupů. Dokument má být průběžně aktualizován a schopen pružně přijímat nové vstupy a údaje. Tento program se zpracovává dle pokynu ministerstva zemědělství.

Projektant

Fyzická nebo právnická osoba, kierá je ve smiuvnim vztahu investorovi odpovědná za zpracování příslušných částí dokumentace. Tento je i označením profese, respektive fyzické osoby vyhovující kvalifikačním nárokům (např. autorizovaná osoba ve výstavbě).

Projektování

Obecné označení pro proces, v němž se navrhuje řešeni určitého konkrétního projektu (ve smyslu záměru) v jednotlivých fázích jeho přípravy a realizace Ve výstavbě chápeme projektování jako tvorbu dokumentace projektů.

Projektové podklady

Jakékoliv podklady potřebné pro zpracováni dokumentace určitého projektu (informace o dodávkách, výrobcích atd.).

Proluka

Nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění.

Prostupnost územi

Prostupnost území je obecný pojem, který je odvozen od potřeby odbourávat stávající bariéry v prostupnosti území, zejména pro pěší a zabránit vzniku nových bariér v území. Cílem prostupnosti území je zachovat, případně vytvořit nové průchody nebo průjezdy ve směru pohybu lidí, například ve vazbě na zastávky MHD, školy, základní služby a vybavenost (jako jsou nap ř, obchody, zdravotnictví, veřejná správa, zábavní zařízení), sportovní a rekreační možnosti, významná pracoviště a další specifické aktivity. Prostupnost území může být zajištěna veřejně přístupnými komunikacemi a prostranstvími, chodníky, průchody a pasážemi a méla by být zajištěna nepřetržitě. V odůvodněných případech může být omezena na denní dobu, například u obchodních pasáží, vybraných parků čí rekreačních ploch. V takových případech musí být v blízkosti k dispozicí náhradní, časově neomezený průchod.

Protihluková ochrana

při venkovní hladině hluku 62 dB (hluková hladina 3) se užívají okna protihlukové třidy 3. Tato okna vykazují ověřenou míru zvukové izolace 37 dB. Snižují hladinu hluku v prostoru na 25 dB.

Protipožární dveře

dveře, které chrání proti ohni, je nutno zabudovat do protipožárních slěn a kotelen.

Protipožární stěna

vnější nebo dělicí stěna, která má při požáru na delší dobu zabránit rozšíření ohně.

Provozovatel informačního systému veřejné správy

Provozovatelem informačního systému veřejné správy se rozumí subjekt, který provádí alespoň některé informační činnosti související s informačním systémem. Provozováním informačního systému veřejné správy může správce pověřit jiné subjekty, pokud to jiný zákon nevylučuje.

Průmyslový obvod

Plánovitě řešená ucelená část zóny pro průmyslovou výrobu, v níž jsou koordinovanou výstavbou nebo přestavbou soustředěny průmyslové závody, které na základě sdružených investic staví a využívají společné komunikace a zařízení dopravy, technické sítě a zařízení, případně budovy a zařízeni sociální aj. Průmyslové obvody mohou být vnitroměstské, okrajové i mimoměstské.

Průtokový ohřívač

přistroj, který ohřeje čerstvou vodu z vodovodu při průtoku tenkými trubkami na požadovanou teplotu.

Průvlak

vodorovný nosník, který přebírá zatížení stěny nebo stropu a přenáší ho na stěny, podpěry nebo sioupy.

Předkupní právo

předkupní právo na nemovitost vzniká jen tehdy, jestliže toto právo vlastníci předem přiznali, předkupní právo. Předkupní právo přísluší tomu, komu musí být věc podle smlouvy nebo podle zákona nabídnuta ke koupi, kdyby ji povinná fyzická či právnická osoba hodlala prodat, popřípadě, bylo-li to dohodnuto, i jinak zcizit, nap ř. darovat. Předkupní právo může být sjednáno ve smlouvě kupní, ale i ve smlouvě směnné, na kterou se přiměřené použije ustanovení o smlouvě kupní. Předkup právo zavazuje pouze toho, kdo slíbil nabídnout věc ke koupi, ale může být sjednáno i jako věcné právo, takže pak zavazuje i právní nástupce povinné osoby. Toto právo je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází ani na dědice oprávněné osoby.

Předměstí

Území, které s městem přímo souvisi a tvoři funkční součást jeho organismu, je však od něho odděleno hranicemi historickými, administrativními atd. Nejčastěji na počátku 19. století vznikají po obvodu historicky vymezeného mésta územi, charakterizovaná mísenim průmyslu, dopravy a bydleni. Uplatňuje se v nich často volnější, neorganizovaná struktura zástavby.

Předsazená fasáda

před nosnou vnější stěnu předsazená fasáda jako obloženi. Předsazená fasáda má pouze estetický účel a funkci ochrany před povětrnostními vlivy.

Přechodně chráněné plochy

Území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontoiogických nálezů může orgán ochrany přírody svým rozhodnutím vyhlásit za přechodné chráněnou plochu.

Překlad

horní vodorovné konstrukční ohraničení otvoru ve stěně (okenní překlad, dveřní překlad).

Přesah střechy

část střechy, která přečnívá před vnější zdi Převzetí hrubé stavby. Hrubou stavbu musí převzít stavební úřad. Na místě je zkontrolováno, zda se stavba shoduje s předloženým projektem a návrhem.

Převzetí stavby (kolaudace)

úřední potvrzení, že objekt nemá z hlediska stavebního zákona a stavební techniky žádné nedostatky, a je tedy přípraven k užívání.

Příčné větrání

vzniká, když otvory pro přívod a odvod vzduchu leží na opačných stranách.

Přímé větrání

přirozené větráni, které nastává při úplném otevření okna.

Příměstská zóna

Též „zájmová oblast města“. Území vně městského obvodu, které má silné vazby s městem a o které město projevuje emínentní zájem. Užší příměstská zóna je charakteristická typem příměstského osídleni, jsou do ni i vysunuty některé městské funkce. Širší příměstská zóna je využita pro speciální zemědělskou výrobu, těžbu stavebních hmot atd., tvoří však často též rekreační zázemí města, obsahuje zdroje pitné vody apod.

Přípravné práce

Přípravné práce pro vznik územně plánovací dokumentace zahrnují: a) vymezeni řešeného územi v mapových podkladech, b) shromážděni dostupných podkladů a informací o stavu území, c) vyhodnoceni uvedených podkladů a informací.

Přípustnost staveb

Umístěni stavby do dané regulované plochy může být: přípustné (tj. bez omezení, ovšem za podmínek determinace příslušnou právní úpravou), podmíněně přípustné (pokud jsou kromě podmínek daných právní úpravou splněny i další podmínky uvedené v regulativu) výjimečně přípustné (pokud se výslovně v regulativu uvedený předpoklad výjimečnosti nedostává do rozporu s právní úpravou a neexistuje vhodnější alternativní řešení) anebo nepřípustné (tj. neproveditelné přinejmenším v době platnosti dané územně-plánovací dokumentace).

Přírodní hodnoty území

Jde o takové nesporné kvality, které byly v daném území vytvořeny bez působení člověka.

Přírodní památka

Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činnosti člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom také jeji bližší ochranné podmínky.

Přírodní park

Přírodní park je rozsáhlejší území, zpravidla nad 1000 ha, s významnými soust ředěnými estetickými hodnotami, které sice nespadá do kategorie zvláště chráněných území jmenovitě uvedených v zákoně o ochraně přírody a krajiny, avšak může být zřízeno jako přírodní park orgánem ochrany přírody (nejčastěji referátem životního prostředí okresního úřadu) obecně závazným předpisem, v němž může být stanoveno omezení takového využití území, které by znamenalo zni čenl, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

Přírodní podmínky

Soubor faktorů, kterými je charakterizována lokalita nebo stanoviště (klima, geologické, pedologické a hydrologické poměry, reliéf terénu apod.).

Přírodní rezervace

Menši územi soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystém ů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky.

Přírodní sklep

pravý přírodní sklep má stěny z pálených cihel a podlahu z udusané zeminy. V takovém prostoru je stálá teplota a vlhkost vzduchu.

Přírodní zdroj

Přirodní zdroj je část živé a neživé přírody, kterou člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb.

Přísady

materiál (směs pisku a štěrku) rozličné zrnitosti, který se přidává do betonu.

Přístřešek

zastřešení domovních dveři nebo místa vstupu do domu.

Přivaděč místní

Úsek silniční komunikace od poslední křižovatky v síti místních komunikací po zaústění do dálnice, do silnice pro motorová vozidla, do autodráhové nebo jiné nadřazené komunikace. Je vyhrazen pro vozidla, mající přístup na nadřazenou komunikaci.

Půdní nadezdívka

zvýšeni vnější zdi budovy nad strop nejvyššího podlaží pro lepši využití podkroví.

Pultová střecha

má jednu střešni rovinu.

Rabicové pletivo

kovové pletivo s keramickou drtí a drátěné pletivo, jako nosič omítky pro tvarované plochy stěn a stropů a na překrytí instalačních drážek.

Radioreléová trasa

Radioreléové trasy jsou přímočaré linie potřebné pro přenos signálu mezi místy jeho přenosu. Funkčnost radioreléového spoje předpokládá trasu bez překážek, z čehož vyplývá omezení výšky staveb, druh použití konstrukčních materiálu nadzemních části staveb včetně druhu střešni krytiny i dočasné použití jeřábů, které převyšují okolní zástavbu. Na základě těchto technických daností jsou směrové radioreléové spoje zařízeními vyžadujícími zvláštní ochranu. Ve své přenosové funkci jsou prostorové důležité a mají nadmístní význam. Proto musí být radioreléové spoje dokumentovány v územně plánovací dokumentaci.

Reálný objekt

je termin použitý pro objekty reálněho světa, které jsou zobrazovány v mapě. Tento termín se v tomto standardu vztahuje i na nehmatatelnou racionální skutečnost, pravidlo či režim, jako jsou například ochranná pásma, hranice apod.

Recipient

Vodní tok nebo nádrž tvořící součást hydrologického povodí odvodňovaného území.

Referenční rozhraní

Referenčním, sdíleným a bezpečným rozhraním informačních systémů veřejné správy (Vreferenčním rozhranímV‘) se rozumí souhrn právních, technických, organizačních a jiných opatření vytvářejících jednotné íntegrační prostředí informačních systémů veřejné správy, které poskytuje kvalitní soustavu společných služeb, včetně služeb výměny oprávněně vyžadovaných informací mezi jednotlivými informačními systémy orgánů veřejné správy a dalšími subjekty, a to i se systémy mimo Českou republiku.

Regenerace

V  překladu „obnovení“, „znovuoživení“. Zahrnuje nejen stavební obnovu a údržbu určitého územi, souboru staveb (popř. i objektu), ale zejména jeho funkční začlenění do městského (sídelního) organismu, nalezení jeho vhodného současného posláni a očištění od všech nehodnotných součástí a nevhodných způsobů využití.

Region

Účelově (často abstraktně) vymezené území, jehož hranice jsou dány významnými funkčními vazbami (zejména v případě městského regionu) anebo společnými charakteristikami fyzikálními, přírodními, klimatickými, ekonomicko-sociálními, etnickými, jazykovými atd. Velikostně se region pohybuje od městského regionu, až do velikosti územi několika států, pro něž lze vysledovat společné charakteristiky.

Registrační list územně plánovací dokumentace

Je podkladem pro evidenci územně plánovací činnosti. Zpracovávají je (a v důsledku změn územně plánovací dokumentace průběžně aktualizují) orgány územního plánování. Pro účely vyhodnocení územně plánovací činnosti zasílají orgány územního plánování registrační listy nadřízenému orgánu územního plánováni a ústřednímu orgánu územního plánování.

Regulace

Řízení, směřující k udržování rovnovážného stavu., zaměřené na předcházeni odchylkám a na odstranění odchylek již vzniklých. Ve vztahu k územi se regulací mini usměrňováni jeho vývoje žádoucím směrem a stanovení mezí při jeho využíváni. Na přelomu 19. a 20. století se pojmu „regulace“ užívalo ve specifickém významu, blížícím se spíše asanaci – pro výrazné zásahy, uzpůsobující zástavbu ve vybraných územích měst novým potřebám.

Regulační plán

Dokument územního plánování, ve kterém je závazně stanoveno funkční využití jednotlivých pozemků a prostorové uspořádáni zástavby a výsadby na jednotlivých pozemcích.

Regulativy využití a uspořádání územi

Regulativy jsou ustanoveni, která omezují využití a uspořádáni území. Jsou odvozeny z celostátně platných předpisů nebojsou autonomně stanoveny schvalovatelem ÚPD. Jsou formulovány jako zásady a limity uspořádání a využití územi a nabývají platnost schválením ÚPD. Jsou podstatnou náležitostí závazné části ÚPD.

Regulátor průtoku

pomocí něho lze ušetřit 30 – 50 % pitné vody.

Rekreace

užší pojetí: Souhrn odpočinkových činností, provozovaných ve volném čase (o dovolené), často jako jedna z forem cestovního ruchu, obecnější pojetí: Využití volného času, jehož součásti může být aktivní pohyb, aktivní nebo pasívni účast na různých akcích, cestování a turistika.

Rekreační krajinný celek

Územi, které je v důsledku svých přírodních vlastností nositelem stejných nebo příbuzných funkci rekreace. Urbanisticky je zájmovým územím určitého konkrétního střediska rekreace a cestovního ruchu. Rekreace – druh odpočinku nebo činnosti ve volném čase, který přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění, vnítřní uspokojení a regeneruje jeho síly.

Rekreační objekt

Stavba určená k rekreačním účelům. Jedná se nejen o objekty individuální rekreace, ale také o hromadná za řízení (penzión, hotel aj ), která poskytuji služby účastníkům různých forem cestovního ruchu.

Rekreační oblast

Území se službami cestovního ruchu nebo ucelený komplex zařízeni, nabízející větší počet rozmanitých zařízení, služeb a činnosti.

Rekultivace

Řízené obnovení alespoň části původních funkci člověkem znehodnocené krajiny, zejména produkční schopnosti půd. Po rekultivaci může následovat revitalizace.

Relativní vlhkost vzduchu

vzduch obsahuje jen část nejvyšši možné vlhkosti. Relativní vlhkost vzduchu je poměr skutečné hmotností vodních par a nejvyšši možné hmotnosti vodních par. Nejčastěji se udává v %.

Renovace

obnova ucelené stavební části, jako je střecha, okna, dveře, podlahy, nátěry aj. Hranice mezí renovaci a sanací je plynulá.

Reostat

jeho prostřednictvím se dá plynule regulovat umělé osvětlení od vysokého jasu až po velmi tlumené světlo.

Revitalizace (též renaturalizace)

obecně: obnova, oživení poškozené, nefunkční entity, a jeji uvádění do stavu blízkého jeho původní funkci, jejich vazbám na okolí, významu; v kulturní krajině: postupy v krajině, které obnovují komplexní funkčnost a návaznosti všech přírodních složek, nejlépe s postupnou obnovou místně původních ekosystémů.

Revízní poklop

musí být zabudován tehdy, jestliže nejsou přístupny uzavírací ventily, odtokové potrubí, elektrické spínací skříně, izolované spoje trub, šachty, elektrické rozvodné skříně.

Rezident

Fyzická osoba jakékoli národnosti, sídlící v dané zemi vlče než jeden rok. Jsou to tedy občané státu i cizinci. Občané žijící v zahraničí rezidenty nejsou.

Režijní práce

všechny práce na stavbě, jejichž provedeni neni účtováno ve výkazu prací podle skutečných objemů, ale podle materiálových a časových nákladů.

Rodinný dům

obytná budova, která vzhledem ke své dispozici, stavebnímu vybavení a určení slouží jako byt pouze pro jednu rodinu.

Rolety

chrání před nežádoucími pohledy, příliš silným slunečním zářením a teplem, snižují ztráty tepla a chráni proti hluku.

Rostlý terén

Plocha, pod niž není půdni profil oddělen od skalního podloží žádnou stavbou a která umožňuje zdárný růst vegetace i přirozený však srážkových vod

Roubený dům, srub

je zbudován celý ze dřeva, a to z vodorovně ležících nebo svisle stojících masívních dřevěných trámů, které jsou většinou spojeny na pero a drážku.

Rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu

Je jednou z forem územního rozhodnutí, obsahuje a) jméno a adresu navrhovatele, b) vymezeni (označení) území, popřípadě pozemků podle katastru nemovitostí, ve kterém se zakazují nebo omezuji určité činnosti z důvodů ochrany ovzduší, ochrany před negativními účinky provozu průmyslových nebo zemědělských staveb, ochrany vodních zdrojů a ložisek nerostů, důlních děl, drah, telekomunikací, letišť, prostorů pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, rozvodných sítí apod., c) podmínky ochrany, d) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení, e) dobu platnosti rozhodnutí, je-li ji možno předem stanovit. (Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, § 6.

Rozhodnutí o námitkách

Výsledek správního řízeni, v němž se uskutečňuje rozhodovací činnost státního orgánu ve věci námitek účastníků řízení, kterými uplatňují svoji obranu a obhajují své zájmy.

Rozhodnutí o ochranném pásmu

Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo území před negativními vlivy okolí anebo chrání okolní území stavby či zařízení před jejich negativními účinky.

Rozhodnuti o stavební uzávěře

Rozhodnutím o stavební uzávěře, které je výsledkem územního řízení se vymezuje území, v němž se trvale nebo dočasně zakazuje nebo omezuje stavební činnost, zejména pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití územi nebo jeho organizaci podle připravované územně plánovací dokumentace. Toto rozhodnuti obsahuje zejména: označení a adresu navrhovatele, vymezeni území, případně pozemků podle evidence nemovitostí, pro které platí zákaz nebo omezení stavební činnosti, rozsah zákazu nebo omezení stavební činnosti, dobu platnosti omezeni.

Rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby je základním rozhodnutím o stavbě, kterým se stanoví druh a účel stavby, pozemky na nichž se stavba umisťuje, podmínky pro její umístění a pro zpracování projektové dokumentace, zajišťující ochranu zdraví, přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ochranu životního prost ředí, urbanistických a architektonických hodnot území, napojení na komunikace a sítě technického vybavení.

Rozhodnutí o využiti území

Je jednou z forem územního rozhodnutí, obsahuje a) jméno a adresu navrhovatele, b) druhy a parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitosti, stručný popis způsobu využití území, c) podmínky pro nové využití území, d) rozhodnutí o námitkách účastníků řízeni, e) dobu platností rozhodnutí, má-li být delši, než stanoví zákon, 0 způsob úpravy území po ukončení povol, užívání území, nejde-li o opatření trvalé.

Rozhodnutí o změně vlivu stavby na využití území

Rozhodnutí o změně vlivu stavby na využití území stanoví podmínky pro nové využití stavby, které je odlišné od podmínek stanovených regulačním plánem nebo rozhodnutím o jejím umístěni a podstatným způsobem ovlivňuje užívání území nebo životní prostředí.

Rozhodnutí o změně využití území

Rozhodnutím o využití území se stanoví nový způsob užívání pozemků a podmínky jejich využití. Rozvojové území

Území s plánovanou novou výstavbou nebo přestavbou.

Ruburbanizace

Proces prostorové expanze městského obyvatelstva, útěk rezidentů z předměstí, v nichž se již začínají projevovat negativní dopady urbanizace do nenarušených venkovských oblastí. Motivace: kvalitní životni prost ředí, nižší náklady výstavby (nižší ceny pozemků), vyšší mobilita .

Rybník

Umělá vodni nádrž určená především k chovu ryb s možností úplného a pravidelného vypouštění.

Řadový dům

nejhospodárnější forma rodinného domu, jejíž řešení diky nápaditým architektům není bez fantazie.

Ředidlo

použivá se ke zlepšení roztíratelnosti laků, k čištěni štětců a k odstraněni starých nátěrů.

Řetězová zástavba domů

řadové domy oddělené garážemi, zimními zahradami apod. tvoří řetězovou zástavbu domů.

Řetězové osídlení

Soustava sídelních jednotek, obytných a výrobních, svázaných v územním rozložení s průběhem kapacitní komunikace (rychlodráhy) a se stanicemi hromadné dopravy.

Sadovnícká, krajinářská, zahradní úprava

Název pro projekt objektu zeleně a rovněž realizovaný návrh, jehož výsledkem je objekt zeleně.

Sádrokartonové desky

průmyslově vyrobené desky pro stropní a stěnové obklady, které se skládají ze sádrového jádra a po obou stranách pevně připojeného kartonu. Tloušťka desek je 10,12,5,15 a 18 mm.

Sálavé teplo

působí přímo, na rozdíl od proudění, při němž je místnost ohřívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápěním.

Samospráva

Obec má právo na samosprávu; úkoly patřící do samosprávy obce (dále jen „samostatná působnost“) plní v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce.

Samostatná působnost

Do samostatné působností obce patří spravování záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon.

Sedlová střecha

má dvě střešní roviny, které se stýkají v hřebeni.

Segregace dopravy

Vyhrazeni místa, času, prostoru určitému druhu dopravy. Děje se horizontálním členěním doprav, tělesa nebo vertikálním rozložením do dvou a více úrovní. Segregace může být časová a prostorová, prostorová může mít formu horizontální í vertikální.

Schodištní stupeň

schody musí být bezpečné a pohodlné. Běžný poměr stoupání: 2 výšky podstupnice a 1 šířka stupnice stupně musí dohromady dávat 62,5 cm.

Schodištní zábradlí

schody s více než třemi stupni musí mít schodištní zábradlí.

Schodnice

jsou bočním ohraničením schodištnich stupňů.

Schody

skládaji se ze stupňů, schodnice a zábradlí.

Schvalovací doložka územně plánovací dokumentace

Hlavní výkresy a textová část schválené územně plánovací dokumentace se opatří schvalovací doložkou, která obsahuje a) označení schvalujícího orgánu, datum schváleni a číslo usneseni, kterým byla ÚPD schválena, b) razítko, jméno, funkce a podpis oprávněné osoby pořizovatele, c) razítko, jméno, funkce a podpis zhotovitele, d) datum a číslo jednací stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu ÚPD.

Sídelní soustava

Určitá konkrétní organizace sídelní sítě, v níž sídelní útvary různé velikosti a různého sociálně- ekonomického profilu a významu plní výrazněji specializované funkce, jsou navzájem spjaty ekonomickými, sociálními a technickými vztahy a tvoří funkčně integrovaný organismus se specifickou sídelní strukturou.

Sídelní struktura

Struktura daná rozmístěním, velikosti, členěním a vzájemnými prostorovými i funkčními vztahy sídelních útvarů a ostatních prvků osídleni (dopravní sítě, lineární tahy infrastruktury, výrobní, rekreační a jiné zóny ležící mimo sídelní útvary, prvky krajiny).

Sídelní útvar (též sídlo)

Každá jednotka osídlení, která tvoří uzavřený, od jiných jednotek osídlení prostorově oddělený celek. Typy sídel: venkovské (samota, ví ska, vesnice), městské (městečko, město), přechodné.

Sídlo

Místo způsobilé k trvalému přebýváni.

Silnice

Veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užiti silničními a jinými vozidly a chodci. Dělení: silnice I,, II., III. třídy.

Silniční pozemek

Tvoři těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční pomocný pozemek.

Síť stoková

Soustava zařízení pro sběr, shromažďování a dopravu tekutých odpadů . Tvoří ji uliční stoky, sběrače a kmenové stoky. Může být „jednotná“ nebo „oddílná“ (tj. v podstatě soustava dvou stokových sítí, z nichž jedna je pro dešťové a druhá pro ostatní odpadni vody).

Síť vodovodní

Soustava zařízeni pro rozvod vody.

Sítě technického vybavení

Jsou nadzemni nebo podzemní vedeni včetně armatur, zařízeni a konstrukcí na vedeni, zabezpečující napojeni územi, obci, jejich části a staveb na jednotlivé druhy technického vybavení; podle ú čelu jsou sítě technického vybaveni energetické (elektrická silová vedeni, plynovodní a tepelná), vodovodní, stokové a telekomunikační, popřípadě jiná vedení (například produktovody).

Skladebné rozměry

modulová koordinace v pozemním stavitelství tvoří podklad pro dimenzování budov, jednotlivých stavebních dílců i zdicích prvků.

Skládka odpadů

Zařízení nebo místo, které je určeno k trvalému uložení odpadů za účelem jejích zneškodnění. Musí odpovídat podmínkám uvedeným v zákoně.

Sklon střechy

úhel mezi povrchem střechy a vodorovnou linií domu. Sklon střechy je často stanoven v územním plánu zastavění.

Sloupek

podpěrný prvek krokve.

Sluneční kolektor

v jeho absorbéru je ohřívána teplonosná tekutina. Ohřátá tekutina proudí v uzavřeném okruhu do akumulátoru tepla, kde ohřívá vodu.

Směrný vodohospodářský plán

Směrný vodohospodářský plán je základním podkladem pro vodohospodářská opatřeni všech rezortů, pro vodohospodářská opatření při územním plánování a vodohospodářská rozhodování. Je rovněž jedním ze základních podkladů pro hospodařeni s vodami a pro vypracováni dlouhodobých výhledů odvětví, která mají požadavky na vodní zdroje nebo jinak ovlivňuji hospodaření s vodou, popřípadě její jakost. Součásti tohoto plánu je státní bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejích jakosti.

Smíšená zástavba (smíšené území)

v územním plánu vyčleněná oblast smíšené zástavby dovoluje různé využití, např. objekty pro provozování živnosti, řemeslnické služby (které neruší) a bytovou výstavbu,

Sněžník, zachytač sněhu

v oblastech bohatých na sněhové srážky musí být mřížový zachytač sněhu umístěn na střechu budov, které přímo hranič! s veřejnými cestami.

Sokl

část domu mezi povrchem terénu a přízemím. Sokl tvoř! nejčastěji přechod mezi suterénem a přízemím.

Solární zařízení

využívají energii slunečního záření pro ohřev užitkové vody a k výrobě elektrické energie.

Soubor staveb

Vzájemně provozně a ekonomicky související stavby, jimiž se uskutečňuje rozsáhlejší výstavba na souvislém území (a také výstavba ke společnému cílí, i na více místech).

Souborné stanovisko

Je zpracováno porizovatelem na základě výsledků projednání konceptu řešení. Obsahuje pokyny pro dokončeni návrhu územně plánovací dokumentace, jeho součástí je návrh rozhodnutí o podaných námitkách. V návrhu souborného stanoviska se posuzuje splnění požadavků zadání, soulad s platnou navazující územně plánovací dokumentaci a splnění požadavků uvedených ve stanovisku nadřízeného orgánu územního plánováni ke konceptu řešení. V návrhu souborného stanoviska se uvedou pokyny pro zpracování návrhu územně plánovací dokumentace spolu s výběrem jedné alternativy (varianty) z konceptu řešení.

Současně zastavěné území obce

Současné zastavěné území tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Při určováni současně zastavěného území obce se vychází z údajů katastru nemovitostí. Hranici jednoho současné zastavěného územi tvoři uzavřená obalová čára zahrnující soubor a) stavebních parcel (zastavěných ploch a nádvoří) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zřízeny (povoleny a kolaudovány) b) parcel zemědělských pozemků a vodních ploch, obklopených výše uvedenými parcelami (parcely jiných zemédélských pozemků stejně jako lesních pozemků se do zastavěného územi obce nezahrnují.) c) parcel ostatních ploch ; z nich dráhy, dálnice, silnice a ostatní komunikace pouze v případě, že jsou obklopeny parcelami uvedenými pod písmeny a) a b). Tento pojem nahradil dříve užívaný „ intravilán“.

Součinitel tepelné vodivosti

udává, jaké množství tepla prochází vrstvou materiálu o tloušťce jeden metr v ploše jeden metr čtvereční za jednu hodinu, jestliže rozdíl teplot na obou površích materiálu je 1 °C.

Soupis prací

děli se na popis stavby a výkaz prací. V popisu stavby jsou stanoveny stavební úkoly, ve výkazu prací jsou uvedeny jednotlivé činností, které potřebuji řemeslníci pro kalkulaci své nabídky.

Soustava zařízení pro rozvod vody.

Technický prvek (součást) infrastruktury, mající obvykle charakter liniové stavby.

Spára

odstup mezi dvěma stavebními dílci, dlaždicemi, zdícími prvky, palubkami apod.

Spárovací malta

nesmi být zaměňována s omítkovou nebo zdící maltou. Spárovací malta pro venkovní použití je tvořena zvlášť jemným pískem a pojivý, v důsledku čehož je po vytvrdnutl hydrofobní.

Speciální stavební úřady

Při leteckých stavbách, stavbách železnic a na železnici, stavbách pozemnich komunikaci, vodohospodá řských dílech a telekomunikačních stavbách vykonávají funkci stavebního úřadu speciální stavební úřady s výjimkou pravomocí ve věcech územního rozhodování a vyvlastnění.

Spodní voda

voda obsažená v půdě. Výška hladiny spodní vody se mění v závislosti na ročnim období a množství srážek.

Spoj na pero a drážku

stavební prvky, jako jsou profilovaná prkna, stavební desky í zdicí prvky a dílce, mají na jedné straně drážku (úzký žiábek) a na druhé straně pero (vyčnívající a do drážky zapadající lišta).

Správní rozhodnutí

Výsledek postupu správních orgánů ve správním řízení; autoritativní rozhodnutí správního orgánu.

Správní řízení

Postup, v němž orgán, který plní svěřené úkoly státní správy (správní orgán) rozhoduje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob (účastníků řízení).

Sprchová zástěna

zabraňuje pří sprchování rozstřikování vody do prostoru.

Sprchovací mísa

obecně je zhotovena z litiny, smaltovaná hygienickými barvami, nebo je z akrylátu v barvách obvyklých pro sanitární zařízení. Mohou mít různé rozměry.

Stabilizované území

Území, v němž existuje ujasněná představa dlouhodobého využití a v němž, – oproti území „rozvojovému“- naznačuje územní plán spíše dlouhodobý žádoucí trend postupného vývoje. Plocha k odstavení nebo parkováni vozidla včetně nezbytných vzdálenosti kolem něho, „Stáni vozidla“ znamená ovšem i jeho ponechání v klidu nad dobu vymezenou pro „zastavení“.

Stanová střecha

je v podstatě valbová střecha nad čtvercovým půdorysem, přičemž se všechny střešní plochy stýkají v jednom bodě ve vrcholu.

Statik

odborník zodpovědný za to, že objekt a všechny jeho části jsou a budou stabilní. Statik dimenzuje všechny nosné konstrukce.

Stavba

Stavba je umělá (neživá) materiální struktura, od svého vzniku zpravidla pevně spojená se zemí. Stavba je též souhrn dodávek stavebních materiálů, stavebních prací a výrobků nebo vyšších dodávek, včetně souvisejících prací vykonávaných v souvislém čase na souvislém místě dle příslušné dokumentace stavby.

Stavba drobná

Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to: a) stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2, a výška 4,5 m, b) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2, a hloubka 3 m, Za drobné stavby se považují též a) stavby na pozemcích určených k plnění funkci lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivostí, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2, a výška 5 m, b) oploceni, c) připojeni drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní, d) nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky, propustky apod. Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranové ho průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodohospodářských děl. Drobnými stavbami jsou stavby, které plni doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to: a) stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, b) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m. Za drobné stavby se považují též: c) stavby na pozemcích určených k plněni funkci lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m, d) oplocení, e) připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavni, f) nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky, propustky apod.

Stavba jednoduchá

Jednoduchými stavbami jsou: a) stavby pro bydlení, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše čtyři byty, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně podkroví, b) stavby pro individuální rekreaci, c) nepodsklepené stavby s jedním nadzemním podlažím a stavby za řizení staveniště, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, rozpětí u nosných konstrukci nepřesahuje 9 m a výška 15 m, d) přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci, e) opěrné zdi, f) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 3 m. Za jednoduché stavby se nepovažují stavby skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranové ho průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodohospodářských děl.

Stavba pozemní

Stavba, mající podstatnou část svého objemu nad úrovní přilehlého terénu, která není ani dopravní cestou ani vodohospodářským dílem. Za pozemní stavby se tedy z tohoto hlediska považují budovy.

Stavba pro obchod

Stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2000 m2.

Stavba pro výrobu a skladováni

Stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu, popřípadě služby mající charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě staveb pro skladování, patřících do zemědělských staveb.

Stavba ubytovacího zařizení

Stavba nebo její část, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytováni a služby s tím spojené. Ubytovací zařízení se zařazuji podle druhů do kategorii a podle požadavku na plochy a vybavení do třid, které se označují hvězdičkami.

Stavba zemědělská

Stavba pro chov hospodářských zvířat, skladováni produktů živočišné výroby, přípravu a skladování knmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklízňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby.

Stavební čára

Hranice, rozhraní mezí stavbou a nezastavěnou částí pozemku. Poloha hrany budovy ve výši rostlého nebo upraveného terénu. Podle návaznosti budov rozeznáváme s.č. uzavřenou (rozhraní souvisle a úplně v celé své délce zastavěné) a s.č. otevřenou (rozhraní stavebně přerušované na hranicích sousedních parcel stavebními mezerami). Podle závaznosti hovoříme o s.č. závazné (rozhraní musí zástavba dodržet v celém svém průběhu, tj. nesmí překročit, ale ani ustupovat – s výjimkou arkýřů, rizalítů apod.) a s.č. nepřekročitelné (rozhraní nemusí být dokročeno, nelze je ovšem překročit směrem ven – opět s výjimkou arkýřů, rizalítů stanovené hloubky atd.). U bloku můžeme rozlišit stavební čáru vnější a vnitřní (vzdálenost mezi nimi je pak „hloubkou zástavby“).

Stavební čára (regulační čára)

je stanovena v územním plánu a nesmi být překročena. Stavební čára se neshoduje s hranicí pozemku.

Stavební deník

vede ho projektant, resp. stavbyvedoucí. Zaznamenává se do něj: počasí, provedené práce a kteří řemeslnici na stavbě pracovali.

Stavební dozor (místní)

je zodpovědný za kontrolu všech stavebněprávních, stavebnétechnických požadavků a požadavku komory stavebních podnikatelů.

Stavební jáma

rozměry jsou dány půdorysnou plochou suterénu s připočtením pracovního prostoru na základové spáře o šířce nejméně 50 cm z každé strany.

Stavební objekt

Prostorově ucelená nebo technicky samostatná, účelově určená část stavby. Pojmu objekt se užívá pro prostorově, funkčně a technicky definovaný celek na úrovni stavby nebo jejl části, popřípadě pro celek s výstavbou související (objekt zařízení staveniště, objekt na sousedních pozemcích).

Stavební plány

rozlišuje se mezi úvodními zadávacími projekty, prováděcími projekty a detailními výkresy. Zadávací projekty se kresli v měřítku 1 : 200 a 1 :100. Prováděcí projekty jsou stavební výkresy, výkresy pro bednění, v nichž jsou znázorněny jen stavební dílce z betonu, výkresy výztuže, v nichž se uvádí potřebná výztuž z ocelových prutů, resp. z betonářských ocelových rohoží, výkresy stavebních úprav, v nichž projektanti-specialisté vykreslují niky, drážky a průrazy. Podkladem stavebního projektu je architektonický projekt. Prováděcí projekty jsou v měřítku 1 : 50. Detailní výkresy jsou v měřítku 1:10 nebo 1:1.

Stavební povolení

žádost o stavební povolení se předkládá tehdy, když jsou zpracovány všechny projekty včetné statických výpočtů, a po vyplnění příslušných formulářů.

Stavební povoleni

Stavební povolení je výsledkem procesu stavebního řízení. Ve stavebním povolení určí stavební úřad závazné podmínky realizace a využívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků stavebního řízení tak, aby byla zajištěná ochrana zájmů společnosti při výstavbě a užíváni stavby, dodržení příslušných předpisů, norem a technických požadavků, především vyloučeni nebo omezení negativních účinků stavby a jejího užívání na životni prostředí.

Stavební pozemek

Pozemek určený k zastavění musí svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a základovými poměry umožňovat realizaci navrhované stavby a její bezpečné užíváni.

Stavební řád

Stavební řád je zákonná norma tvořící druhou část Zákona č.50/1976 (stavebního zákona) ve znění příslušných novel, upravující proces přípravy, schvalováni, realizace a provozování staveb.

Stavební řemesla

obsáhnou různé pracovní činnosti na stavbě. Zednické, betonářské, železobetonářské atd.

Stavební řízení

Stavebni řízeni je správní řízení, jehož výsledkem je stavební povolení nebo zamítnutí žádosti o stavební povolení. Řídí se ustanoveními zákona o správním řízeni a odchylkami stanovenými stavebním zákonem. Stavebni řízeni vede stavební úřad. Účastníky stavebního řízeni jsou stavebník, osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolenim přímo dotčena, a další osoby, kterým zvláštní zákon toto postaveni přiznává.

Stavební úpravy

Stavebni úprava je taková úprava stavby, p ři niž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby, jak je tomu např. u přestavby, vestavby, podstatné změny vnitřního vybavení stavby nebo podstatné změny vzhledu stavby.

Stavební úřad

různé úrovně stavebních úřadů odpovídají správnímu členění příslušné země (okresní stavební úřad, krajský stavební úřad a nejvyšši stavební úřad – ministerstvo stavebnictví).

Stavební uzávěra

Stavební uzávěra je výsledkem rozhodnutí v územním řízení, při kterém se vymezuje území, ve kterém se trvale nebo dočasně zakazuje, nebo omezuje stavební činnost, hlavně pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využiti území, nebo jeho organizaci podle připravované územně plánovací dokumentace.

Stavební vlhkost

vlhkost, která pronikla do stavebních částí při stavbě, např. záměsová voda, dešťová voda, spodní voda, voda ze svahu, zemní vlhkost.

Stavební znalec

jestliže se stavebník, projektant nebo řemeslník nemohou dohodnout, jestli byly práce provedeny řádné. Odborný posudek je levnější než soudní řízení

Stavebník

Osoba, která zamýšlí realizovat stavbu, je za ni veřejné odpovědná a má ji vzniknout vlastnické právo k výstavbou realizované stavbě.

Stěnová vlhkost

vyskytuje se většinou ve sklepních zdech, ve starších domech i ve všech vnějších a vnitřních stěnách, které nejsou chráněny vodorovnou izolaci proti vlhkostí.

Stěnové výztuhy

deskové stavební prvky na vyztužení nosných stěn proti vybočení vzpěrným tlakem.

Stojatá stolice

krov, ve kterém jsou vaznice podepřené svislými sloupky.

Strategický plán (program rozvoje)

Výchozí plánovací dokument, neoddělující složky sociálního, ekonomického a územního rozvoje. Vyjadřuje na základě předchozích analýz rozvojovou politiku a cíle rozvoje.

Stropy

rozděluji budovy na jednotlivá podlaží. Stropy jsou uloženy na vnějších stěnách nebo na nosných vnitřních stěnách. Nejčastéji jsou zhotovovány z oceli, železobetonu nebo dřeva.

Střední vaznice

podélný nosník šikmé střechy na podepření krokví ve středu rozpětí.

Střecha

horní ukončení domu, skládá se ze střešní nosné konstrukce a střešní krytiny. Rozlišuje se šikmá a plochá střecha.

Střešní deska

strop podlaží, masívní nebo z lehké konstrukce, který zároveň může vytvořit střechu budovy (plochá střecha).

Střešní Izolace

dobrá střešní izolace v zimě snižuje náklady na vytápění a v létě přispívá k vytvoření příjemného klimatu v budově.

Střešní krytina

podle sklonu střechy jsou k zastřešení používány různé materiály. Čím mirnějši sklon střecha má, tim musí být krytina vodotěsnější, aby byla dešťová voda bezpečně odvedena.

Střešní lať

lať na vytvořeni vzduchového prostoru mezí vlastní střešní konstrukcí a střešní krytinou.

Střešní okno

okno umístěné v ploše střechy.

Střešní plášť

vrstva, která odvádí vodu ze střechy. U střech s určitým sklonem tvoří zastřešení (např. tašky), u plochých střech i hydroizolační vrstvu (např. vícevrstvá asfaltová lepenka).

Střešní tašky

střešní prvky zhotovené z vypálené hlíny, s přesahem a drážkami, které do sebe zapadají.

Střešní terasa

zářez v šikmé střeše, pro podkrovní byty většinou jediná možnost, jak získat místo k posezení ve volném prostoru. Střešní terasy jsou obvykle malé, ale chráněné před nežádoucími pohledy.

Střešní vikýř

vznikne zabudováním svislých oken do šikmé střechy. Tak se vytvoří v prostoru pod střechou více místa a výhled je lepší než střešními okny.

Střešni žlab

odvádí ze (šikmé) střechy odtékající dešťovou vodu. Svislým dešťovým svodem je napojen na kanalizací. Střešní žlaby jsou zhotovovány z měděného, pozinkovaného plechu nebo z plastu.

Studená střecha

je odvétrávaná, dvojplášťová střecha, která je tepelně izolovaná. Mezi tepelnou izolací a střešní krytinou je vzduchový prostor s přívodem a odvodem vzduchu na okraji střechy.

Studie

V  obecném pojeti úvaha, pojednání, zamyšleni, názor. V souvislosti s výstavbou je to obvyklé označeni dokumentace určitého projektu, která je zpracována ve fázi předinvestiční. Lze rozlišovat studie teehnicko-ekonomické, dílčí a dále vybrané konkrétní studie jako studie proveditelnosti (Feasibility Study), studie příležitostí (Opportunity Study), studie předběžná (Prefeasibility Study).

Stupeň motorizace

Údaj, vyjadřující počet obyvatel územního celku, připadající na jedno motorové vozidlo (u osobních automobil ú- stupeň automobilizace).

Subjekt územního plánování

V  ideálním pojetí občané obce, regionu nebo celé země. V zastupitelské demokracii je timto subjektem zastupitelský zákonodárný sbor, nap ř. v případě obce obecní zastupitelstvo.

Suburbanizace

Proces rozšiřováni předměstí, prostorová změna osídleni charakteristická hromadným stěhováním obyvatel z centrálních částí městských aglomerací a konurbaci na jejich okraje a za administrativní hranice městských celků se zachováním úzkých funkčních vztahů nově osídlených území se sídelními jádry. Suburbanizace je typická pro vyspělé země.

Suchá omítka

omítka ve formě sádrokartonových desek, které jsou montovány na sucho a nevnášejí do stavby vlhkost. Montáž se provádí pomocí rychle tuhnoucího pojivá nebo na latVování rychlošrouby.

Suterén

podlaží, které se zcela nebo částečně nachází pod úrovní terénu (spodní povrch jeho stropu je nad povrchem terénu max. 1,40 m).

Svazek obcí

Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem ochrany a prosazování jejich společných zájmů. Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obci jíž vytvořených. Členy svazku obci mohou být jen obce. Svazek obcí je právnickou osobou.

Svépomocné úkony

vlastní práci může stavebník uspořit až 30 % stavebních nákladů.

Světlík

slouží hlavně k větrání suterénních prostor.

Světlý rozměr

vzdálenost mezi dvěma vzdálenými stavebními částmi měřená uvnitř.

Svislíce

svislý smér se kontroluje olovnici. Závaží visi na šňůře.

Šamot

ohnivzdorný, velmi tvrdě vypálený jíl. Šamotové zdicí prvky jsou užívány na vnitřní obložení kamen a komínů.

Šindel

obloženi průčelí domu, krytina celých střech. Šindele jsou ploché, štípané nebo řezané dřevěné destičky ze smrku, borovice, dubu, červeného cedru.

Šířka uličního prostoru

Vzdálenost protilehlých uličních čar.

Štěrbinové větrání

větrání, při němž je okno jen částečně otevřeno.

Štít

svislá, nejčastěji trojúhelníková čelní stěna domu v oblasti podkroví u sedlových a valbových střech.

Štuk

směs vápna (sádry) a jemného písku na vrchní omítky, která rychle tuhne. Známější než ornamentální výzdoba ze sádry (právě štukatérská sádra).

Tapety

papir nebo jiný materiál, který se používá na pokrývání stěn. Tapety se lepí v interiéru na omítku.

Technická příprava území na výstavbu

stavební pozemek, který má být zastavěn, musí obec na výstavbu technicky připravit: nutno vybudovat komunikace a položit vedení. Náklady na výstavbu hradí majitelé pozemků.

Technická zařízení budov

společné označení pro technické vybavení budov. Hygienická zařízení, potrubí, armatury apod. pro vodovod, kanalizaci, plyn, elektroinstalace pro silnoproud i slaboproud, atd.

Tepelná ochrana budovy

opatření, které snižuje výménu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím, resp. mezi místnostmi s rozdílnou teplotou.

Tepelná roztažnost

změny rozměrů stavebních dílců nebo stavebních prvků způsobené zvýšenim teploty.

Tepelné čerpadlo

odebírá ze vzduchu, pudy nebo vody teplo a přeměňuje ho na jiný druh energie.

Tepelné mosty

místně ohraničené plochy ve stavebních dílech, které ve srovnáni s hlavni plochou vykazuji podstatně nižší kvalitu tepelné izolace.

Tepelné ztráty

ztráty tepla, které vznikají prostupem tepla z vyhřátých prostor stavebními konstrukcemi směrem ven.

Teplá střecha

ploché střechy jsou obecně zhotoveny jako teplé střechy (neodvětfávané, jednoplášťové střechy). Na rozdíl od studené střechy je teplá střecha zabezpečena nevětranou tepelnou izolaci.

Teplo

druh energie. Ohřát těleso znamená zvýšit pohybovou energii jeho molekul.

Termostat

aby byla energie k vytápěni optimálně využita, montuji se automatické regulátory teploty (termostaty).

Termovrstva

přídavná tepelná izolace, která se montuje na venkovní zdi novostaveb a rovněž při sanacích.

Terrazzo

umělý kámen, který je vyroben z bílého cementu a nejrůznějších dekorativních přísad.

Těsnění

jeho úkolem je něco izolovat. Těsnicí materiály: těsnicí pásy, pružné spárovací hmoty, silikonový kaučuk, plastové profily atd.

Těsnění dveří

chrání proti průvanu a umožňuje tišší zavírání dveří. Těsnění dveří jsou z pružného materiálu.

Těsnění, izolace proti vlhkosti

musí obklopovat nebo zakrývat ohroženou stavbu, resp. část stavby, a zabraňovat vnikání vody (podle DIN 18195).

Tlaková voda

voda, která na základě nahromadění se a vztlaku vyvíjí tlak na stavební dlíce, např. suterény, podzemní garáže atd., ležící v dosahu spodní vody.

Tmel

látka, která slouží jako pojivo, případně jako výplň otvorů (např. po šroubech a hřebících), spár nebo drážek, resp. k vyhlazení ploch určených k další úpravě.

Transverzála

Prvořadá komunikace spojující napřič městem sektory nebo obvody, neprocházející městským centrem.

Tržní hodnota

předpokládaná prodejni cena nemovitostí.

Tvar střechy

Se stanoví např. údajem u výšce střechy a úhlem jejího sklonu (např. u sedlových střech), vzácněji poloměrem opsané čtvrtkružnice (např. u mansardové střechy).

Tvary střech

odpovídají využití budovy, často jsou vázány na charakter krajiny. Nejčastější tvary střech: plochá, polovalbová, sedlová, jednoboká valbová, mansardová, pultová, rovnostranná sedlová, stanová.

Tvorba krajiny

Činnost, jíž se na základě vědeckých poznatků vytváří optimální poměr mezí antropogenní {člověkem vytvořenou ) a přírodní strukturou konkrétní krajiny. Smyslem je zachovat maximum hodnot přírodní struktury a vytvořit maximum hodnot struktury antropogenní.

Typový projekt

Opakovaný projekt. Je část dokumentace souborného řešení projektu, která představuje opakovatelný standard.

Ulice obchodní

Záměrné seskupeni obchodních zařízení, intenzivně využívajících obě strany uličního prostoru. Typický je tak řka výhradně pěší pohyb v jedné nebo více úrovních, dopravní obsluha a zásobování nejčastěji zvenčí ulice nebo z podzemí.

Ulice obytná

Ulice se zklidněnou dopravou {komunikace podružného, obslužného významu), jejíž obytný charakter, zdůrazňuje stromořadí, nízká zeleň, drobná architektura atd.

Uliční čára

Hranice mezi regulovanou (nebo „regulační“) parcelou a veřejným prostranstvím případně veřejným komunikačním prostorem. Uzavřená uliční čára logicky vymezuje blok.

Uliční soustava

Ulični systém, osnova, slť. Uspořádáni ulic vzájemně spjatých podle dopravní důležitosti v charakteristický celek. Ve stavbě měst představuje prostředek organizace a členění města v podobě volného nebo pravidelného systému, v osnov ě pravoúhlého, radiálně okružního a organického řádu.

Ultrazvuk

zvuk s kmitočtem nad hranici 20 000 Hz, který lidské ucho nezachytí.

Urbanismus

Vědní obor a současně praktická činnost, které mají úzké vazby k oboru architektury, z něhož se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územně-plánovaci činnosti – územnímu plánování. Jako vědní obor zkoumá urbanismus teoretické í praktické problémy tvorby i přetváření osídleni, sídelních útvarů a jejich struktur, odhaluje tendence i zákonitostí jejich vývoje a formuluje zásady pro jejích řešeni.

Urbanistická kompozice

Cílevědomá skladba přírodních a stavebně hmotných prvků do prostorově se uplatňujících souborů, které vytvářejí vyhovující materiální prostředí lidí jako integrující součást jejich životního prostředí.

Urbanistická studie

Urbanistická studie je územně plánovací podklad, který řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využiti území. Urbanistická studie se zpravidla zpracovává pro územi obce nebo její části, výjimečně pro území více obcí. Používá se zejména pro získání variantních řešení a na ověření urbanistické koncepce pro územní plán obce nebo regula čni plán. Zpracovává se i pro řešeni vybraných probíémů v území. Obsah a rozsah urbanistické studie se stanoví v jejím zadání. Má-li být využita při pořizováni územního plánu obce nebo regulačního plánu, vychází se pří stanovení jejího obsahu a rozsahu přiměřeně z obsahového standardu příslušné územně plánovací dokumentace.

Urbanistický detail

Prvek nebo soubor prvků vybaveni urbanistického celku nebo jeho části (strom, pomník, socha, osvětlovači stožáry).

Urbanistický řád

Podmínky pro zastavění jednotlivých pozemků.

Urbanistický soubor

Hmotové a prostorové seskupení budov, majících jednotící urbanistickou kompozici v použitém řádu zastavovaci soustavy.

Urbanita

Výsledné vnější působení urbanistické tvorby a oživeni lidských sídel jeho obyvateli…

Urbanizace

Mnohostranný sociálně ekonomický proces, vyznačující se koncentrací, intenzifikaci a diferenciací městských druhů činností (funkci) nebo výroby v širokém smyslu slova, vznikem nových forem a prostorových struktur osídlení a rozšířením městského způsobu života se specifickou strukturou styků, kulturou, systémem hodnotových orientaci atd.

Urbanizační osa

Důležitá dopravní trasa, souběh dopravních tahů, nebo jiná významná osa, tvořící organizační prvek osídlení. Kotem této osy se vytváří urbanizační prostor.

Urbanizační prostor

Území v okolí jader sídelních regionálních aglomerací, větších měst a významných dopravních tahů, které má příznivé podmínky pro rozvoj procesu urbanizace a vznik homogenní sídelní struktury.

Užitková voda

voda, která se používá v domácnosti na mytí, koupání, oplachování, praní a mytí nádobí a na vaření.

Užitkové plochy

prostory v domě, které nejsou využívány na bydlení, se nazývají užitkové plochy. Patři k ním sklepní prostory, neobývané podkroví, garáže, úložné prostory a balkony.

Uživatel

Konečný „zákazník“ v procesu výstavby. Osoba, která stavbu užívá (najímá nebo získává do vlastnictví), popřípadě je představitelem větší skupiny takových osob.

Účastník řízení

Ten, o jehož právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno nebo jehož práva, právem chráněné zájmy či povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny. Účastníkem řízení je i ten, kdo tvrdi, že může být rozhodnutím ve svých právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech přímo dotčen, a to až do doby, než se prokáže opak. Účastníkem řízení je dále i ten, komu zvláštní předpis toto postavení přiznává.

Účastník územního řízeni

Účastníkem územního řízení o umístění stavby a o využití území je navrhovatel a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Účastníky územního řízeni o chráněném území nebo o ochranném pásmu, o stavební uzávěře a o dělení nebo scelovánl pozemků jsou navrhovatel a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Účastníkem každého územního řízení je obec a dále ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává. Účastníky územního řízeni nejsou nájemci bytů a nebytových prostor.

Účelová komunikace

Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojeni jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařováni zemědělských a lesních pozemků.

Úkos

spojení dvou dřevěných nebo kovových části pod 45” úhlem tak, že vytvoří 90° úhel.

Únosné zatížení území

Takové zatížení území lidskou činností, při němž nedochází k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability.

Úprava vody

čištění znečištěné vody tak, aby vyhovovala příslušným požadavkům na pilnou nebo užitkovou vodu.

Ústřední vytápění

teplo pro celou budovu se vyrábí v centrálni kotelně, ve vytápěcím kotli, kde je k vytápění využíván olej, plyn, uhlí nebo dřevo.

Území

Vybraná část zemského povrchu. Pojem územi však do určité míry zahrnuje i to, co se nachází pod a nad tímto povrchem.

Území k přestavbě

Část územi obce vymezená v územním piánu ke změně využití. Územní pián rovněž stanoví, ve kterém území lze měnit využití na základě územního rozhodnutí a ve kterém na základ é regulačního plánu.

Území polyfunkční

Území určené pro více funkcí. Jeho funkční, doplňkové a výjimečně přípustné využití určuje funkce, které je možno v územi umísťovat, případně povolovat jejich změny.

Územně plánovací podklady

Územně plánovací podklady jsou informačním systémem veřejné správy na úseku územního plánováni. Obsahují informace (data) o stavu územi, limitech využití území a ostatních faktorech, ovlivňujících využitelnost území.

Územně technické podklady (ÚTP)

Účelově zaměřené a soustavně doplňované soubory údajů charakterizujících stav a podmínky území. Obsahují podstatné informace o stavu, možnostech a limitech využiti území a jiných závazných omezeních, vyplývajících z právních předpisů, schválené územně plánovací dokumentace a platných správních rozhodnutí. ÚTP se zpracovávají způsobem, umožňujícím zejména využiti pro zpracováni územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů, územní rozhodováni a pro další potřeby veřejné správy, např. v digítálni podobě. Průběžně se aktualizují.

Územní generel

Řeší podrobně otázky územního rozvoje jednotlivých složek osídlení a krajiny. Územní generel se zpracovává, je-li ú čelné ověřit samostatně řešení některé složky osídlení a krajiny, mající podstatný vliv na využití územi.

Územní nařízení

Územni nařízení je nástrojem, který z důvodu veřejného zájmu, jež mají časové omezenou platnost, upravuje poměry v území formou právního předpisu. Územní nařízení je nařízeni o stavební uzávěře a nařízením o asanaci území.

Územní ochrana

Územni ochrana je na celostátní úrovni vyjádřena vyhlášením národních parků, rezervaci a chráněných území a stanovením ochranných pásem příslušných zařízení. Na lokálni úrovni je vyjádřena limity a regulativy využití území v územně plánovací dokumentaci.

Územni plán

Dokument územního plánování, ve kterém se stanoví funkčni vyžiti všech ploch na celém území obce a základní prostorové uspořádáni zástavby na těchto plochách.

Územní plán obce

Územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci, řeší funkční využití ploch, jejich uspořádání a základní regulaci územi obce s cílem zabezpečit soulad jednotlivých činnosti na území obce při současném maximálním možném omezení jejich negativního vlivu. Územni plán obce obsahuje textovou a grafickou část. V textové části jsou zejména popsány návrh urbanistické koncepce, návrh koncepce technické infrastruktury, limity využití územi a vymezení ploch veřejně prospěšných staveb. Součásti textu musi být samostatná část, obsahující závazné regulativy funkčního využiti a prostorového uspořádání území.

Územní plán velkého územního celku

Stanoví uspořádání a limity řešeného území, vymezuje významné rozvojové plochy, hlavni koridory dopravy a technické infrastruktury, územní systémy ekologické stability a další území speciálních zájmů. Zpracovává se pro vymezené územi více obci, popřípadě okresů.

Územni plán využití ploch

obci nebo městem provedený první krok k technické přípravě nového stavebního území. Plán využití ploch obsahuje na rozdíl od územního plánu zastavěni jen hrubé určení využiti.

Územni plánování

Činnost, která soustavně a komplexně řeší funkčni využití území, stanoví zásady jeho organizace, věcné i časově koordinuje výstavbu a jiné činností ovlivňující rozvoj území. Vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší.

Územní prognóza

Územní prognóza je územně plánovači podklad, který slouží k prověření možností dlouhodobého rozvoje území na základě rozboru územně technických podmínek, stavu životního prostředí územi, demografických a sociologických podkladů a ekonomických předpokladů rozvoje územi. Územní prognóza se zpracovává zpravidla pro území více obcí, případně pro území hlavního města Prahy nebo statutárních měst. Obsah územní prognózy vychází přiměřeně z obsahového standardu územního plánu velkého územního celku.

Územní rozhodnutí

V  územním rozhodnutí stavební úřad vymezuje území na navrhovaný účel a urči podmínky, kterými se zabezpečují zájmy společnosti v území, hlavně soulad s cíli a záměry územního plánování, věcná a časová koordinace jednotlivých staveb a jiných opatřeni v území a především péče o životni prostředí. Současně rozhodne o námitkách účaslníků řízení. V rozhodnutí o umístění stavby sí stavební úřad může vyhradit předložení další dokumentace, respektive určit podmínky, které se mají zahrnout do stavebního povoleni, které je výsledkem stavebního řízení.

Územní rozvoj

Proces v území, při němž dochází k jeho zhodnocení, a to změnou jeho funkčního využití nebo zásadní změnou intenzity jeho využití. Je výsledkem investiční činnosti.

Územní řízení

Územní řízení je specifickým druhem rozhodování správních orgánů, jehož výsledkem je autoritativní rozhodnutí, s konkrétním opatřením, jež se má v daném území uskutečnit, resp. o konkrétním využili pozemku k navrhovanému účelu.

Územní studie

Územní studie slouží k prověření možností změn rozvoje území s cílem ochrany a rozvoje jeho hodnot.

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)

Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionálni systém ekologické stability.

Valbová střecha

má střešní plochy skloněné ke čtyřem stranám obvodu budovy.

Vápenopískové cihly

zdicí prvky z vápna a převážně křemičitého kameniva (písku), které jsou po promiseni složek lisováním a vibraci zformovány, zhutněny a pod tlakem páry vytvrzeny. Vazba cihlového zdivá označuje druh a způsob sestavení zdivá z cihel.

Vaznice

vodorovné nosníky krovu, které přenášejí zatížení krokví.

Vaznici střední

osazenou mezi hřebenem a okapovou voznicí.

Vazný trám

mohutný trám, který prochází celým rozpětím stavby. Je podepíraný vnitřní stěnou a uložený na obvodových stěnách. Do tohoto trámu jsou čepem zakotvené sloupky.

Věcná břemena stavby

Stavební úřady poskytují příslušné informace. Věcná břemena stavby jsou např. práva na průchod přes pozemek, nároky spojené se zásobováním elektrickým proudem nebo s rozvodem telekomunikací, atd.

Věcné břemeno

Omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného, a to tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat.

Vedení stavby

Vedení stavby může převzít jen odborník s prokazatelnými znalostmi o stavebních materiálech a jejich zpracování na stavbě.

Vedlejší stavební náklady

náklady na vypracování projektů včetně statického výpočtu, honoráře za posudky a inženýrskou činnost, úřední poplatky, náklady na telefon, fotokopie a náklady na dopravu, atd.

Vegetace

Soubor rostlin, přirozených rostlinných společenstev a záměrně založených porostů. (ČSN 83 9001. Sadovnictví a krajinářstvi. Základní odborné termíny a definice.)

Venkovní nátěry

smějí být použity jen nátěrové hmoty, které jsou vyzkoušené z hlediska namáhání vrstvy nátěru působením světla a povětrnostních podmínek.

Venkovní schodiště

schodiště, které vede zvenku po budově do vyššiho podlaží. Není běžné, ale v některých případech má své opodstatnění. Při dodatečném dostavěni je k němu zapotřebí povoleni.

Venkovský sídelní útvar

Sídelní útvar, jehož půdorys je výrazně ovlivněn zemědělskou výrobou a jehož zastavění je převážně 1-2 podlažní. Velikost zpravidla nepřekračuje konvenčně stanovenou hranici 5000 obyvatel, hustota obyvatel nepřekračuje 70 osob/ha a nejméně 15 % ekonomicky aktivního obyvatelstva je zaměstnáno v zemědělství. Značná část obyvatel vyjíždí za prací a občanským vybavením do vyšších středisek osídleni.

Veřejná správa

Veřejnou správou se ve společnosti zorganizované ve stát rozumí správa veřejných záležitostí, realizovaná jako projev výkonné moci. Veřejnou správu vykonává především stát, a to prostřednictvím svých orgánů, a dále ji vykonávají další veřejnosprávní subjekty jako představitelé a nositelé veřejné moci. Jde o veřejnoprávní korporace, které vykonávají veřejnou správu svým jménem a ve své působnosti a správa jimi vykonávaná je svou povahou samosprávou. Obvykle členíme veřejné korporace na územní (obce, kraje) a zájmové (komory, svazky, grémia).

Veřejné jednání

Věcný záměr předpokládá založení nového režimu námitkového řízení, ve kterém budou na veřejných jednání projednávány námitky vlastníků, předpokládá rovněž formu „řádného přezkumu“, tj. vyřízení nesouhlasu s rozhodnutím o těchto námitkách v rámci dobrozdání příslušného orgánu územního plánováni a také možnost následného přezkumu soudem. Zahájení územního řízení oznámí stavební úřad veřejnou vyhláškou, ve které uvede lhůtu pro podáni námitek, stanovisek a připomínek k návrhu nebo stanoví termín ústního jednáni, spojeného s mistním šetřením (veřejné jednáni), na kterém nejpozději mohou být uplatněny námitky, stanoviska a připomínky k návrhu.

Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Veřejně prospěšná stavba

Veřejně prospěšná stavba je určena pro veřejné prospěšné služby a pro veřejně technickou a dopravní infrastrukturu a veřejnou zeleň v území, podporující rozvoj a ochranu životního prostředí (stavba pro zneškodňování odpadů, pro zásobování vodou, odvádění a čištěni odpadních vod, pro veřejnou dopravu, pro veřejné školství, pro veřejnou správu apod.).

Veřejnost

Veřejnost v územním plánováni tvoří občanské iniciativy, spolky, sdružení a zájmové skupiny existující (případné vznikající) proto, aby ovlivnily proces územního plánování, zasáhly do výstavby určitých celků atd.

Veřejný zájem

Veřejný zájem je takový zájem, který je výrazem potřeb a zájmů společnosti a který takto chápe a prosazuje legitimní veřejná moc. Jeho rozhodujícím rysem je mocensky garantovaná převaha nad zájmem či zájmy soukromými. Ve veřejném zájmu lze věc vyvlastnít nebo vlastnické právo omezit, nelze-li dosáhnout účelu jinak, a to jen na základ ě zákona, jen pro tento účel a za náhradu. Stavební zákon umožňuje ve veřejném zájmu vyvlastnít pozemky a stavby pro pět účelů.

Věšadlová stolice

se používá tam, kde je třeba ze statických důvodů vylehčit dlouhý vazný trám, který nelze zespodu podepírat střední stěnou

Vícegenerační dům

pokud žijí dvě nebo tři generace v jednom domě, ale v oddělených bytových jednotkách.

Vícerodinný dům

dům, který má více než dvě bytové jednotky (bez nájemního bytu).

Vícevrstvé stěny

konstrukce stěny ze dvou nebo vice vrstev zdivá uložených v odstupech od sebe, pro zlepšení tepelné izolace a ochrany proti vlhkostí i zvukové izolace.

Vikýř

střešni díl se zabudovanými okny vyčnívající ze střešni plochy.

Vlastní prostředky

finanční prostředky, jimiž stavebník disponuje – hodnota zaplaceného pozemku, vlastní kapitál, pohledávky stavebního spoření.

Vlastnické právo

Vlastnické právo je věcné právo, které poskytuje nejširší možnost přímého právního panství nad věcí. Je to právo absolutní, tj. působí vůči všem ostatním, kteří musí vlastnictví jiného respektovat a musí se zdržet všeho, co by oprávněného rušilo v jeho právu. Předmětem vlastnictví jsou věci. Zvláštní zákon stanoví, které věci mohou být předmětem vlastnictví pouze státu nebo určených právnických osob (nabýváni vlastnictví).

Vlhkost vzduchu

vzduch obsahuje zpravidla vlhkost ve formě vodní páry. Čím vyšší teplola, tím větší množství vlhkosti může vzduch pojmout.

Vnější tepelná izolace

promyšlenou izolaci vnějších stěn lze ušetřit až 20 % nákiadů na topeni. Z hlediska stavební techniky je vnější izolace lepší než vnitrní.

Vnitřní stěny

stěny uvnitř budovy; mohou být nosné nebo nenosné, z materiálů s vyšší nebo nižší objemovou hmotností, plné zdivo nebo prefabrikované stěny.

Vodní pára

voda v plynném skupenství, která je v proměnlivém množství obsažena ve vzduchu. Vodní pára má snahu se rovnoměrně rozptýlit a difundovat stavebními materiály.

Vodoinstalační armatury

vodni ventily, sprcha a její hadice a též všechny klapky, ventily, uzavírací a škrtící ventily, šoupátka atd.

Vodorovná izolace

má chránit zdivo suterénních stén před vztínajici vlhkostí.

Vodováha

umožňuje zabudovat či zamontovat do svislé a vodorovné polohy jednotlivé stavební dílce, zařizovacl předměty, obrazy, police, skříně.

Vodovodní řad

Součást vodovodní sítě, sloužící k dopravě vody a k hromadnému zásobování vodou. Podle funkce se člení na přiváděči (propojuje zdroj s místy koncentrovaných odběrů), rozváděči (dopravuje vodu do jednotlivých míst spotřebiště) a zásobovací (přivádí vodu z rozváděcího řadu k místům spotřeby, spotřební místa jsou na něj napojena bezprostředně).

Volná krajina

Volná, přírodní krajina je část zemského povrchu vně zastavěných území sídel; převládají v ní prvky přírodní nad prvky technickými (dříve extravilán).

Volná, přírodní krajina

Část zemského povrchu vně zastavěných území sídel; převládají v ní prvky přírodní nad prvky technickými (dřivé extravilán).

Vybavení území

Vybavení území je dáno druhovou strukturou a kapacitou za řízení, která se na území nacházejí a která slouží různým lidským činnostem (např. počet bytů, druh a kapacity občanského vybavení, druh a kapacity technických sítí apod.) Vybavení je tedy charakterizováno funkčnimí (účelovými) jednotkami.

Vybavení základní a vyšší

Vybavení tvoří vybaveni občanské, komerční, dopravní a technické. Základní vybavení: Zařízení, jež se váži bezprostředně k základním obytným jednotkám – obytné skupině, obytnému okrsku. Jsou to zařízeni školská, jesle, centra společenského a obchodního vybaveni, základní rekreační a sportovní vybaveni. Z jiných typů vybavení sem patří zejména odstavné plochy a technické vybavení. Vyšší vybavení: Náleží k vyšším obytným souborům (čtvrt, obvod, městský sektor) a je již vázáno na motorovou dopravu. Patří sem nákupní centra, společenská centra, školská a informační centra, centra volného času, sportu a rekreace atd. Kromě obvyklé vazby na bydlení mohou být tato centra vázána i např. na městské centrum nebo naopak na přírodní prostředí (rekreace).

Vybraná činnost ve výstavbě

Činnost, jejíž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Mohou ji vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k výkonu této činností dle zvláštního předpisu. Právnické osoby mohou tuto činnost vykonávat jen tehdy, zabezpečí-lí její výkon fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu vybraných činnosti ve výstavbě.

Výjimečně přípustná stavba

Stavba s výjimečně přípustným funkčním využitím, které nemusí zcela odpovídat hlavní funkční náplni v území. Jde o funkce, jejíchž poloha, množství a kapacita může narušit charakter území.

Výkop

zemina získaná vybagrováním pří výkopových pracích na stavebních jámách a při výkopech pro potrubní vedeni je následně odhrnuta do stran nebo odvezena.

Výkvěty

vytvářeni malých, bílých krystalků na zdívu, které jsou nejčastěji obklopeny vlhkými skvrnami. Je třeba stanovit, zda výkvěty pocházejí z použitých zdicích prvků, nebo z malty.

Výměna

jsou-li nosné stavební dílce přerušeny většími otvory (např. komínem), musí být silové účinky převedeny na sousední konstrukční prvky.

Výměník tepla

založen na principu, kdy horká voda protéká potrubím přes studenou vodu a odevzdá přitom studené vodě teplo a zároveň se ochladí.

Vymývaný beton

betonové prvky, jejichž povrchovou vrstvu tvoři štěrk nebo drť.

Výpočet výměr

k sestaveni výkazu prací (soupisu práci) a k zjištění nákladů projektant provede výpočet výměr.

Výroba nerušící

Výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým za řízením nenarušuje negativními účinky a vlivy provoz a užíváni staveb a za řízeni ve svém okolí a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru. (Územní plán SÚ hl. m. Prahy a vyhláška HMP č. 32/1999 Sb., o závazné částí územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy.)

Výrobní okrsek

Menši část zóny pro průmyslovou výrobu , v níž jsou koordinovanou výstavbou soustředěny malé, hygienicky nezávadné průmyslové závody, provozovny místního průmyslu atd., které nemají rušivý vliv na okolí a které využívají společné technické sítě a zařízeni, případně společná zařízeni sociální, zdravotnická, administrativní budovy apod.

Vyrovnávací hmota

plastová hmota na vyrovnání potěrových nebo betonových ploch.

Vyschnutí stavby

novostavba potřebuje dostatek času na to, aby řádně vyschla. V časové tísní je možno zadat speciálním firmám, aby zabezpečily schnutí stavby. Vyschnutí lze urychlit výkonnými topnými agregáty.

Výstavba

Prostorově ucelená nebo technicky samostatná, účelově určená část stavby. Pojmu objekt se užívá pro prostorově, funkčně a technicky definovaný celek na úrovni stavby nebo její části, popřípadě pro celek s výstavbou související (objekt zařízení staveniště, objekt na sousedních pozemcích).

Výstavba podkroví

pod šikmou střechou lze získat kvalitní obytný prostor. Plocha střešních nebo vikýřových oken má tvořit nejméně 1/3 půdorysné plochy místnosti.

Výstupní čára

osa schodištniho ramene.

Výška hlavni římsy

Výška hlavni římsy nad přilehlým terénem. Udává se většinou jako maximální přípustná, a to nejčastěji v relativních kótách. Měří se zpravidla ve středu průčelí každé jednotlivé budovy, výjimečně dlouhá průčelí budov lze pro potřeby stanovení výšky hl. římsy rozdělit na menši úseky.

Výška okapu

vzdálenost mezi povrchem terénu a okapem.

Výška podlaží

je svislá vzdálenost mezi horní hranou podlahy a horní hranou nad ní nebo pod ní ležící podlahy.

Výška stavby

Max. výška stavby, tj. součet výšky hlavní římsy a výšky střechy.

Výška střechy

Měří se vzhůru od hlavní římsy, je také rozdílem celkové výšky stavby a výšky hlavní římsy.

Výšková hladina zástavby

Výška staveb nad přilehlým terénem Je dána převládající výškou hřebenů střech čí atik rovných střech v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě Rozlišuje se podrobněji výšková hladina vyrovnaná, stejnorodá (s nepodstatnými rozdíly) a málo či více diferencovaná.

Vyšší územní samosprávný celek (VÚSC)

Vyšší územní samosprávné celky jsou vedle základních územních samosprávných celků (tj. obci) vyšší úrovni územních společenství občanů, která mají právo na samosprávu a jsou samostatně spravována zastupitelstvem. Podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb. jsou vyššími územními samosprávnými celky kraje.

Vytápění horkým vzduchem

vzduch slouží jako teplonosné médium. Ohřátý vzduch je pomocí ventilátorů vháněn do prostor, které se tak relativně rychle ohřeji.

Vytápění nočním proudem

aby byl využit levný noční tarif pro odběr elektrického proudu, je výhodné použít akumulační kamna na noční proud.

Využití dešťové vody

použitím dešťové vody na zavlažování zahrady, splachování WC a pro provoz pračky lze ušetřit mnoho vody. Z tohoto důvodu je dešťová voda shromažďována do nádrže (cisterny).

Využití území

Využiti území je vztah činnosti a hmotných objektů k území, na němž jsou umístěny. Tento vztah je určen účelem a intenzitou současného nebo navrženého využiti území.

Vyvlastnění

Pozemky, stavby a práva k nim potřebná k uskutečnění staveb nebo opatření ve veřejném zájmu, je možné vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám je možno omezit ve vyvlastňovacím řízení rozhodnutím stavebního úřadu a to pro: a) veřejněprospěšné stavby podle schválené ÚPD, b) vytvoření hygienických, bezpečnostních a jiných ochranných pásem a chráněných území a pro zabezpečení podmínek jejich ochrany, c) vykonání asanace sídelního útvaru nebo jeho asanačních úprav podle schválené ÚPD, d) vytvoření podmínek pro nutný přístup k pozemku a stavbě, e) vytvořeni podmínek pro umístěni nebo řádný provoz zařízení státní pozorovací sítě, kterou se zjišťuje stav životního prostředí.

Vyvlastňovací řízení

Vyvlastňovací řízení je procesem vyvlastnění. Tento proces vykonává stavební úřad na návrh orgánu státní správy, právnické nebo fyzické osoby, která má předmět vyvlastnění využít k účelu pro který se vyvlastňuje. Průběh vyvlastnění je stanovený stavebním zákonem ve znění jeho novel.Vyvlastnit je možno pouze tehdy, jestliže není možné dosáhnout cíle vyvlastnění dohodou nebo jiným způsobem. Vyvlastnění musí být v souladu s cíli a záměry územního plánování a ty se dokazují zpravidla územním rozhodnutím. Pokud účel, na který se vyvlastňuje, nevyžaduje vydání územního rozhodnutí, zkoumá se soulad s cíli a záměry územního plánování přímo ve vyvlastňovacím řízeni. Na základě výsledků vyvlastňovacího řízení vydá stavební úřad rozhodnutí o vyvlastnění.

Významný krajinný prvek

Vyvlastňovací řízení je procesem vyvlastnění. Tento proces vykonává stavební úřad na návrh orgánu státní správy, právnické nebo fyzické osoby, která má předmět vyvlastnění využit k účelu pro který se vyvlastňuje. Průběh vyvlastnění je stanovený stavebním zákonem ve znění jeho novel.Vyvlastnit je možno pouze tehdy, jestliže není možné dosáhnout cíle vyvlastnění dohodou nebo jiným způsobem. Vyvlastnění musí být v souladu s cíli a záměry územního plánováni a ty se dokazují zpravidla územním rozhodnutím. Pokud účel, na který se vyvlastňuje, nevyžaduje vydáni územního rozhodnuti, zkoumá se soulad s cíli a záměry územního plánování přímo ve vyvlastňovacím řízeni. Na základě výsledků vyvlastňovacího řízeni vydá stavební úřad rozhodnutí o vyvlastnění.

Významný krajinný prvek

Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udrženi její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porost ů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Výztuž

ocelová vložka v betonu. Skládá se z jednotlivých ocelových prutu, z betonářských ocelových rohoži nebo z kombinace obou.

Vzpěradlo

konstrukce, jejíž nosný trám je podepřený vzpěrami, kterými se zatížení přenáší přímo do podpěr.

Xylolítová podlaha

elastická, teplá bezspárová podlahovina z měkké dřevité moučky a magnezltu jako pojivá. Dnes už neni běžná.

Zabezpečení staveniště

Dodavatelská firma je zodpovědná za stroje a přístroje na staveništi. Tabulka s nápisem „Vstup zakázánV nestačí z hlediska zajištění bezpečností. Nejlepši je staveniště ohradit plotem vysokým minimálně 1,80 m.

Zadání

V  zadání jsou stanovena všechna množství, materiály a činnosti pro jednotlivá řemesla. Zadání slouží řemeslníkům jako podklad pro nabídku.

Zadání územně plánovací dokumentace

Obsahuje zejména pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území, stanovení podmínek rozvoje území a ochrany jeho hodnot, stanovení požadavků na obsah a rozsah územně plánovací dokumentace včetně případných požadavků na zpracováni alternativ nebo variant řešení. Dřívější pojmy „územně-hospodářské zásady“ a „program rozvoje“ opuštěny.

Zahrada

Pozemek vymezený oplocením, popř. i budovou, určený převážně k pěstováni rostlin; podle způsobu ztvárnění a využitím specifický charakter (historická, školní, botanická , produkční). Francouzská zahrada – pravidelná zahrada uspořádaná podle zásad francouzské barokní a barokně-klasicistní tvorby; nesprávně i přenesený název pro formální symetrickou kompozici objektu zeleně v širokém slova smyslu. Anglický park – park komponovaný na principu volného uspořádáni ploch a prvků, nesprávně i přenesený název pro krajinářskou kompozici v širokém slova smyslu. Předzahrádka – menši upravená plocha zelené mezi obytným domem a komunikací nebo chodníkem; zpravidla převládá okrasná funkce.

Zahradní a krajinářská architektura

Specializace oboru sadovnictví a krajinářstvi, zabývající se studiem, plánováním a projektováním systémů, objektů, prvků a doplňků zeleně v sídlech a krajině.

Zahradní a krajinářská tvorba

Specializovaný obor zahradnictví, zabývající se plánováním, projektováni, zakládáním, péčí, ochranou a správou zeleně v sídlech a krajině.

Zahradní a krajinářský architekt

Odborně vyškolený projektant systémů, objektů, prvků a doplňků zeleně v sídle a krajině („autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba“ je osoba, které byla udělena autorizace podle příslušného zákona a byla zapsána v seznamu autorizovaných architekt ů, „autorizovaný architekt pro projektováni územního systému ekologické stability“ je obdobně osoba, které byla udělena autorizace podle příslušného zákona a byla zapsána v seznamu autorizovaných architekt ů).

Zájmové území

Zájmové území je území přilehlé k obci, ve kterém převládají současné nebo výhledové vztahy k této obci a ve kterém se uspořádání musi řešit ve vzájemné funkční a technické závislosti s touto obcí.

Základ

každá budova je postavena na základech. Základ přenáší zatížení budovy na základovou půdu. Druh základu je dán velikostí a tvarem budovy, ale i únosností zeminy na stavebním pozemku.

Základní komunikační síť

Soustava kapacitních komunikací, umožňující jednak odvedení dálkové a tranzitní dopravy mimo zastavěné území města i organizovaný vstup dopravy do města, jednak rozptyl vozidel do vnitřní komunikační sítě. Významově blizký je pojem komunikační skelet.

Základová spára

plocha, na níž je založena budova.

Základová vana

jestliže suterén zasahuje pod úroveň hladiny spodní vody, je nutno vytvořit vanu z vodotěsného betonu.

Záklop

podlaha mezi dřevěnými trámy na vloženi výplňového materiálu.

Zaměření stavby

Zaměření stavby je důležité např. při přestavbě staršího objektu, k němuž chybějí výkresy, nebo v případě, že se novostavba podstatně odchýlila od původního projektu.

Zápachový uzávěr

kanalizační trouba ve tvaru S, v níž stojí voda a která zabraňuje šířeni pachu.

Zárubeň

vnitřní obložení dveřního otvoru. Slouží k zavěšeni dveří. Zárubeň je přímo upevňována do otvoru ve zdívu. Rozlišuji se ocelové a dřevěné zárubně.

Záruka

garance řemeslníka, případně stavebního podnikatele, vůči zákazníkovi, resp. stavebníkovi, ze které vyplývá ručení za prokazatelné závady vzniklé v důsledku chybné práce.

Zařízení dopravní

Stacionární technické zařízeni tvořené buď pouze dopravní tratí (potrubí, žlab, skluz) nebo konstruované jako nedílný celek tvořený dopravní trati a po ni se pohybujfcim za řízením (transportér, výtah, lanová dráha, eskalátor). Pojem zařízení pro dopravu v klidu zahrnuje zařízení různých typů pro parkování a odstavení vozidel.

Zásady a limity

Pro každou úroveň plánováni (region, obec, sídlo, zóna) jsou v souvislosti s jinými předpisy (ochrany životního prostředí, zemědělské půdy aj.) stanoveny limity, které omezují „volné“ využiti územi (ploch). Pojem limity je v praxi českého územního plánováni často frekventovaným pojmem. Zásady a limity využití a uspořádání územ! jsou závazné podmínky realizovatelnosti záměrů územního plánování. Určují účel, způsob, ohraničeni a podmínky uspořádání a využiti území. Limity využiti omezují, vylučuji, připadne podmiňují umísťování staveb, využiti území a opatření v území. Zásady a limity se prolínají a nelze je vzájemně oddělit. Promítají se do územně plánovací dokumentace jako závazné regulativy.

Zásady územního rozvoje

Zásady územního rozvoje jsou základním nástrojem koordinace rozvoje kraje a územně plánovací činnosti obcí. Upřesňují požadavky politiky územního rozvoje, slanoví komplexní podmínky a požadavky na uspořádání území kraje a jeho složek, včetně vymezeni a rozmístěni nejvýznačnějšlch investic, rozvojových a chráněných územi a rámcových podmínek pro rozmístění investic ve veřejném zájmu.

Zástavba kompaktní a rozvolněná

Pojmy, vyjadřující spektrum možnosti zastavěni daného území od souvislé blokové zástavby až po převážné samostatné objekty nebo jejich skupiny. Pro jemnější členění může sloužit soustava pojmů užívaná ŮRM hl.m. Prahy v Metodickém pokynu k ŮPn hl.m. Prahy. Ten definuje rozvolněnou zástavbu městského typu jako samostatné stavby, skupiny staveb nebo stavby v otevřených blocích, které nemusí tvořit souvislou uliční frontu, zástavbu městského typu jako uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty tvořící souvislou ulični frontu, kompaktní zástavbu městského typu jako převážně uzavřené bloky a souvislou uliční frontu, veími kompaktní zástavbu městského typu jako uzavřené bloky tvořící souvislou uliční frontu s vysokou mírou využití územi.

Zástavba nízkopodlažní

Dle obvyklé konvence zástavba do čtyř nadzemních podlaží.

Zástavba vysokopodlažní

Dle obvyklé konvence zástavba nad osm nadzemních podlaží. „Středněpodlažní“ zástavba zahrnuje objekty mezi čtyřmi až osmi NP.

Zastavěná plocha pozemku

Součet zastavěných ploch jednotlivých budov na pozemku. K tomu je východiskem výpočet „zastavěné plochy budovy“, která je dle Útvaru rozvoje hl.m. Prahy plochou půdorysného řezu budovy, vymezenou vnějším obvodem svislých konstrukci v 1.NP, zvětšenou o plochu vykonzolovaných prvků umístěných níže než 3 m nad terénem nebo přesahujících přes vnéjši obvod svislé konstrukce více než 1,2 m.

Zastavěné území obce

Současně zastavěné území obce tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných územi ve správním území obce. Při určování současně zastavěného území obce se vychází z údajů katastru nemovitosti. Hranici jednoho současně zastavěného území tvoři uzavřená obalová čára, zahrnující soubor a) stavebních parcel (zastavěných ploch a nádvoří) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zřízeny (povoleny a kolaudovány), b) parcel zemědělských pozemků a vodních ploch, obklopených parcelami uvedenými pod písmenem a); parcely jiných zemědělských pozemků stejně jako lesních pozemků se do zastavěného územi obce nezahrnují, c) parcel ostatních ploch; z nich dráhy, dálnice, silníce a ostatní komunikace pouze v případě, že jsou obklopeny parcelami uvedenými pod písmeny a) a b).

Zastavění bodové

Volné, avšak vyvážené seskupeni obytných budov kubického nebo věžového charakteru. Výška zastavěni je stejnorodá a jejich situační vzájemné uspořádání je voleno v odstupech hygienicky přípustných a kompozičně svázáno s přírodními hodnotami území. Pojmu bodový dům se užívá pro objekt, který je charakteristický kubickým nebo věžovým tvarem. Naopak tzv. dům deskový se nejčastěji vyskytuje jako protáhlý chodbový či pavlačový objekt, ale i jako schodišťový dům se sekcemi řazenými za sebou.

Zastavění hnízdové

Typ zastavovaci soustavy. Prostor „hnízd“ je vymezen stavbami, vůči krajině je uzavřený či polootevřený, charakterizuje jej vysoká obyvatelnost vnitřního prostranství.

Zastavění hřebínkové

Typ zastavovaci soustavy. Otevřená, na sebe navazující bloková zástavba, rytmizovaná vzhledem ke komunikaci nebo i do volné přírody,výškově stejnorodá nebo diferencovaná. Typický typ zastavění pro pravoúhlou osnovu, avšak dle terénní konfigurace má i vějířové nebo zalomené prostorové uspořádáni.

Zastavění kobercové

Typ zastavovaci soustavy. Hustá skladba jedno až třípodlažní zástavby ve větším územním celku v pravoúhlé zastavovaci soustav ě, zvenčí dopravně zpřístupněné a kompozičně ucelené.

Zastavění konkávní a konvexní

Vyduté či vypouklé vymezení prostoru budovami.

Zastavění meandrové

Typ zastavovaci soustavy. U sběrné komunikace vytváří zálivy se slepými obytnými ulicemi. Obytné domy bývají řazeny ve stejnorodých výškách a v rektogonálně nebo jinak pravidelně zalamované osnově.

Zastavění organické

Zastavění, uzpůsobené v seskupení hmot a prostorů přirozeným podmínkám daného místa. Respektuje terénní konfiguraci, obohacuje použitou vícesměrnou osnovou zastavěni a diferencovanou výškovou hladinou prostorovou soustavu.

Zastavění perimetrální

Přeloženo „obvodové, hraniční“. Řadová nebo zalamovaná skladba budov, sledující v konfigurací okraj bloku nebo superbloku s vnitřnim volným prostorem.

Zastavění pilové

Řazeni objektů šikmo ke komunikaci v pravidelných nebo rytmizovaných odstupech.

Zastavění rektogonálni

Pravoúhlé vzájemné razeni budov v blokové, skupinové a volně pojaté sestavě

Zastavění řadové a řádkové

Řadové zastavění představuje souvislé nebo přerušované řady zástavby podél komunikace. Naproti tomu „řádkové zastavěni’“ představuje přímé nebo odskakované řazeni objektů do řádek kolmých nebo šikmých ke komunikaci

Zastavění šachovnicové

Blokové či volné zastavění v pravoúhlé uliční osnově.

Zastavění terasové

Využití sklonitého terénu pro řazení objektů nad sebou, umožňuje vznik nástřešnich teras.

Zastavění vějířové

Vějiřovité (řádkové) řazeni objektů v měnící se osnově zastavění, která většinou odpovídá konfiguraci terénu.

Zastavítelná plocha

plocha, která je v územním plánu určená stavební čárou, stavební hranici nebo stavební hloubkou.

Zastavitelné území

Zastavitelné území tvoří plochy vhodné k zastavění, vymezené schváleným územním plánem obce, případně regulačním plánem.

Zásuvka

slouží pro napojení různých elektrických přístrojů v domácnosti na elektrický proud.

Zásyp

vyplnění pracovních a dutých prostor po výkopu pří výstavbě suterénního zdivá, šacht, opěrných zdi atd. Uvedený prostor se vyplní štěrkem nebo drtí.

Závaznost územně plánovací dokumentace

Závazná část územně plánovací dokumentace je vyjádřena ve formě regulativů, obsahujících závazná pravidla, která omezuji, vylučuji, popřípadě podmiňují umisťování staveb, využití území nebo opatření v územi a stanoví zásady pro jeho uspořádáni. Regulativy územního plánu obce a regulačního plánu, vyhlašované obecně závaznou vyhláškou obce, jsou navrhovány v souladu s požadavky podle zvláštních předpisů.

Zazelenění střechy

vedle estetického vzhledu má zazelenění střech i jiné výhody, působí např. jako přídavná tepelná a zvuková izolace. Sklon střechy má být 2 – 3 %. Rozeznáváme extenzivní a intenzívní výsadbu.

Zdicí prvky

zdicí prvky ze všech materiálů, existuji v různých formátech a provedeních. Formáty jsou stanoveny.

Zdivo z lomového kamene

je vytvářeno z hrubých lomových, dále neopracovaných ani neosekaných kamenů. Kameny jsou přibližně stejně velké a stejně silné a nemají rovné hrany, což právě působí opticky přitažlivě.

Zeleň

Soubor tvořený živými a neživými (přírodními nebo umělými) prvky zeleně, záměrně založenými nebo spontánně vzniklými, o které je zpravidla pečováno sadovnicko krajinářskými metodami; výjimečné jej může tvořit i jen jeden vegetační prvek. V územním plánování se zelení zpravidla rozumí funkční náplň území (ČSN-SK). Obecní zeleň -zeleň v majetku obce. Soukromá zeleň – zeleň ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob s výjimkou obce a státu. Zeleň veřejnosti volné přístupná – bez omezení, na pozemku veřejném i pozemku ve vlastnictví právnické nebo fyzické osoby, která k takové mu způsobu využívání objektu zeleně dala souhlas. Zeleň veřejnosti omezeně přístupná – za určitých podmínek časových či finančních, stanovených vlastníkem. Zeleň veřejností nepřístupná – tj. přístupná pouze vymezené skupině občanů (školní, nemocniční) „Veřejná zeleň“ je starši název pro různé druhy zeleně volně přístupné veřejnosti bez ohledu na majetkové vztahy k pozemku. Krajinná zeleň – zeleň mimo zastavěné území sídla. Sídelní zeleň – zeleň v zastavěném území sídla. Rozptýlená zeleň – maloplošné porosty, skupiny rostlin a solitérní rostliny, které nejsou součástí jiného druhu zelené. Liniová zeleň – doprovází liniové stavby a přírodní nebo umělé vodoteče i vodní nádrže. Mobilní zeleň – tvoří rostliny v přemístitelných nádobách.

Zeleň – objekt, plocha, prvek

Objekt zelené – Prostorově vymezený útvar, tvořený jedním nebo více prvky zelené, zpravidla záměrně komponovaný nebo dotvářený podle biologických, technických a estetických zásad. Plocha zeleně – výměra objektu zeleně ale i dříve používaný výraz pro objekt zeleně. Prvek zeleně – základní skladební jednotka objektu zeleně; prvky zeleně se dělí na živé (biotické) a neživé (abiotické), které se dále třídí na přírodní (skály, přírodní vodní toky a plochy apod.) a umělé (cesty, zpevněné plochy, hřiště, drobné stavby, plastiky, sochy, bazény, rybníky

Zemědělská kultura

Soubor pozemků, které se vyznačují stejnorodým zemědělským využítím po delší řadu let nebo trvale slouží stejnorodému výrobnímu určení. (Zásady a pravidla územního plánování.

Zemědělský půdní fond

Základní přirodní bohatství země, nenahraditelný výrobní prostředek umožňující zemědělskou výrobu. Jedno z hlavních složek životního prostředí. Je tvořen pozemky zemědělsky obhospodařovanými (orná půda, vinice, chmelnice, ovocné sady, louky, pastviny = zemědělská půda), zemědělskými pozemky dočasně neobdělávanými, dále rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže, nezemědělskou půdou potřebnou k zajištěni zem. výroby, jako jsou polni cesty, závlahová a odvodňovaci zařízeni, ochranná opatření proti erozi apod. Ochranou ZPF se mini zajištěni šetrného zacházení s pozemky v zájmu ochrany kvantity (rozlohy) a kvality ZPF. Trvalé nebo do časné užití půdy pro nezemědělské účely se provádí za odvody a nazývá „odnětím půdy ze ZPF.

Zemní práce

všechny práce související s pohybem zeminy na staveništi: odvoz zeminy, výkop stavební jámy až k základové spáře suterénu. Rozložení humusu a vyrovnání půdy na pozemku.

Zemní vlhkost

před zahájením stavby musí znalec posoudit základovou půdu (geologický posudek půdy). Po postaveni objektu již nelze zabránit nežádoucím účinkům tlakové nebo vzlínající vody.

Zimní zahrada

může sloužit k různým účelům; vytvoří doplňkový obytný prostor, umožní využití sluneční energie (čímž se ušetři náklady na vytápění), osvětlí tmavé prostory.

Změna využití

jsou-li části stavby přestavěny, aby plnily jiné účely, hovoři se o změně využití.

Zóna

Část územi města (nebo aglomerace) zpravidla vymezená podle zvoleného kriteria, jež zdůrazňuje určitou homogenitu prostorových, funkčních, historických aj. parametrů, zařízení a vlastností, případně specifických vazeb, jež se realizují v určitém vymezítelném prostoru. Zónu lze vymezit typologicky (kompaktní zástavba), funkčně (obytná zóna), historicky (zastoupení historických objektů). Podle převahy funkcí lze dělit zóny na monofunkční (převládá jedna funkce), polyfunkční (převládají dvě nebo více výrazných funkcí), smíšené (žádná z několika zastoupených funkcí není mimořádně výrazná).

Zóna obytná

Oblast, ve které pobytová funkce značně převládá nad funkcí dopravní. Tato oblast je ohraničená základním značením, umožňuje pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel za slanovených podmínek. Skládá se z jedné či více obytných ulic a zklidněných ploch.

Zóna pěší

Jedna nebo více zklidněných komunikací obchodního nebo historického jádra města s možnosti připuštění obslužné motorové dopravy za stanovených podmínek provozu.

Zóna výrobní

Část územi, zahrnující zóny pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, zóny pro skladové obvody, okrsky a objekty.

Zpracování a zpracovatel územně plánovací dokumentace

Zpracování územně plánovací dokumentace je projektová činnost, která se považuje za vybranou činnost ve výstavbě (stavební zákon č. 50, § 46a 13/). Zpracovatel je právnická nebo fyzická osoba, která zpracovává územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady na základě smlouvy.

Zpracování územně plánovací dokumentace

Zpracování územně plánovací dokumentace je proces zahrnující přípravné práce, nevyhnutelné doplnění průzkumů a rozborů, zpracování konceptu řešení a zpracování návrhu územně plánovací dokumentace. Zpracovatel je právnická nebo fyzická osoba, která zpracovává územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady na základě oprávnění a smlouvy.

Ztužující věnec

nosníky, které rozdělují zatíženi na nosné vnější a vnítřní stěny. Mohou být spojeny s monolitickým stropem nebo okenními překlady ze železobetonu.

Zvláště chráněná část přírody

Zvláště chráněná část přírody je velmi významná nebo jedinečná část živé či neživé přírody; může jí být část krajiny, geologický útvar, strom, živočich, rostlina a nerost, vyhlášený ke zvláštni ochraně státním orgánem podle části třeti nebo čtvrté tohoto zákona.

Zvláště chráněná území

Území přírodovědecky nebo esteticky velmi významné, chráněné právním předpisem; kategorie zvláště chráněných území jsou: národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. K bližšímu určeni způsobu ochrany přírody národních parků a chráněných krajinných oblastí se vymezují zpravidla čtyři, nejméně však tři zóny odstupňované ochrany přírody.

Zvláště chráněná území

Území přírodovědecky nebo esteticky velmi významné, chráněné právním předpisem; kategorie zvláště chráněných územi jsou: národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přirodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. K bližšímu určení způsobu ochrany přírody národních parků a chráněných krajinných oblasti se vymezují zpravidla čtyři, nejméně však tři zóny odstupňované ochrany přírody.

Zvláště chráněné území přírody

Velmi významná nebo jedinečná část živé přírody, vyhlášená orgánem přírody ke zvláštní ochraně.

Zvuk

zvukové vlny se šíří vzduchem ve formě tlakových kmitů. Pro lidské ucho je zvuk slyšitelný ve frekvenci od 10 000 do 20 000 kmitů za sekundu (hertz).

Zvuková izolace

má zabránit průniku zvuku do sousednich prostor

Facebook komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Get Cloud PHP Hosting on CatN