Průmyslové a pozemní stavitelství

Magisterský studijní obor Průmyslové a pozemní stavitelství je určen především absolventům bakalářských studijních programů Příprava a realizace staveb a Architektura a stavitelství. Stavby pozemního charakteru, které zahrnují stavby obytné, stavby občanského vybavení, stavby průmyslové a stavby zemědělské tvoří v praxi převážnou část stavební výroby.

Studijní obor Průmyslové a pozemní stavitelství je zaměřen na problematiku projektování a provádění objektů pozemního stavitelství – staveb obytných, občanského vybavení, průmyslových a zemědělských, s určitým důrazem vzhledem k ostravskému regionu, na stavby průmyslového charakteru.

Témata diplomových prací obsahují zpracování projektové dokumentace na zadaný typ objektu pozemního charakteru. Tedy stavby průmyslové, stavby obytné stavby občanského vybavení, nebo stavby zemědělské. Tématem diplomové práce může být také teoretické pojednání, nebo řešení určitého technického úkolu týkající se problematiky průmyslových a pozemních staveb.

Absolvováním magisterského studia tohoto studijního oboru získá absolvent znalosti jak z oblasti navrhování konstrukcí pozemních staveb, tak také z oblasti jejich provádění. Dle pak z oblasti, poruch staveb a jejich sanací, stavební tepelné techniky a energetiky, a stavební akustiky. Absolvent magisterského studia studijního oboru Průmyslové a pozemní stavitelství nalezne uplatnění v projekční praxi, v realizaci staveb pozemního charakteru i v oblasti investiční výstavby. Absolvent bude po splnění požadavků na odbornou praxi vyhovovat podmínkám pro autorizaci v oboru „Pozemní stavby“.

Get Cloud PHP Hosting on CatN