Provádění staveb

V prvním ročníku magisterského studia je skladba předmětů zaměřená na realizační prováděcí činnost jak u staveb bytových, tak občanského vybavení města, staveb průmyslových, skupina předmětů se zaměřuje na provádění dřevěných a ocelových staveb, liniových staveb, pozornost je věnována provádění inženýrských sítí, které jsou nedílnou součástí každé výstavby investičního celku. Součástí skladby předmětů je předmět Chování v podniku, které dnes patří k základům vysokoškolského vzdělání a kultuře každé stavební firmy. Významné místo v prvním ročníku mají předměty Projekt I. (ZS) a Projekt II. (LS), kde studenti pracují na zadaném tématu stavby a uplatňují své získané znalosti z bakalářského studia a znalosti z předmětů magisterského studia. Téma v Projektu I. a II. je individuální, zaměřuje se na novostavby, rekonstrukce všech staveb pozemního charakteru. Podporou předmětu Projekt I. a II. je předmět pod názvem CAD systémy v procesu výstavby. Tento předmět se zaměřuje na softwarovou podporu zobrazovacích technik i technik na řízení výstavby, plánování, tvorbu cen, nabídky. Eliminaci případných vad a poruch, které v procesu výstavby mnohdy vznikají, se věnuje předmět Teorie rozhodování a rizika staveb.

Do skladby předmětů prvního ročníku magisterského studia je zařazen předmět pod názvem Řízená praxe, která bude probíhat jak v zimním tak letním semestru prvního ročníku magisterského studia a tato praxe bude probíhat ve spolupráci se stavebními firmami, přímo ve stavební firmě.

Skupina předmětů Bezpečnostní management a Požární bezpečnost staveb je zařazena do skupiny předmětů volitelných.

V druhém ročníku magisterského studia je skladba předmětů průřezově stejná jako u všech studijních oborů v rámci celého studijního programu Stavební inženýrství, které fakulta stavební VŠB-TUO garantuje, s výjimkou předmětu Diplomový projekt. Zadání diplomového projektu bude probíhat v prvním ročníku magisterského studia v průběhu letního semestru. Předpokládá se spolupráce se stavebními firmami a zadání tématu přímo pro potřeby stavebních firem, až již z oblasti přípravy a organizace staveb nebo z oblasti provádění staveb a řízení výstavby.

Get Cloud PHP Hosting on CatN