česko-anglický slovník

a | b | c | d | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | y | z | ú | č | ř | š

AASHO (Americké sdružení pracovníků státních silnic) -  AASHO (American Association of State Highway Officials
absorpce -  absorption
accelerated depreciations -  accelerated depreciations
acidita (kyselinová neutralizační kapacita - KNK) -  acidity
air-drying -  sušení na vzduchu
aktinoidy -  actinides
alkalita (zásadová neutralizační kapacita - ZNK) -  alkalinity
aluviální -  alluvial
aluviální sediment -  alluvial deposit
aluviální terasa -  alluvial bench
aluvium -  alluvium
amorfní -  amorphous
analýza rizika -  risk analysis
analýza; rozbor -  analysis
andesit -  andesite
anisotropní -  anisotropic
anisotropní konsolidace -  anisotropic consolidation
aparatura (přístrojové vybavení) -  apparatus
API (Americký ropný institut) -  API (American Petroleum Institute)
aplikační pravidlo -  application rule
aplit -  aplite
arkoza -  arcose
armokoš -  reinforcement cage
artézská studna -  artesian well
artézská voda -  artesian water
artézský -  artesian
artézský horizont -  artesian aquifer
artézský tlak -  artesian head
ASCE (Americká společnost stavebních inženýrů) -  ASCE (American Society of Civil Engineers)
asymetrie informací -  asymmetric information
atmosféra -  atmosphere
atmosférický tlak -  atmospheric pressure
atomová elektrárna -  nuclear powerplant
auditor -  CPA
bahenní proud -  mud tongue
bahenní tok -  mudflow
bahnitá výplň -  mud filling
bariéra -  barrier
beraněná pilota -  driven pile
betonová vozovka -  concrete pavement
bezpečnostní analýza -  safety analysis+A28
bezrozměrná veličina -  dimensionless quantity
bezrozměrná veličina (2) -  quantity of dimension one
bláto -  mud
bod -  point
botka piloty -  pile shoe
částice (zrno) -  particle
celkový (opravený) měrný penetrační odpor -  total (corrected) cone resistance
čep -  pin
čep otočný -  pivot
čepec piloty -  pile helmet
čerpací zkouška -  pumping test
čerpadlo -  pump
certifikovaný účetní a auditor -  CPA
CF stanoví hodnotu -  CF determine value
charakteristický měrný účinný odpor -  characteristic ultimate unit bond resistance
charakteristický vnitřní odpor kotvy -  characteristic internal anchor resistance
činnosti -  activities
číselná hodnota (veličiny) -  numerical value (of a quantity)
číslo plasticity -  plasticity index
dálkové ovládání -  remote control
dálkové snímání -  remote sensing
dejekční kužel -  alluvial cone
dělba povinností -  division of duties
delegace pravomoci -  delegation of power
delegovat pravomoci -  delegate the power
deska -  plate
deska kotevní -  anchor plate
deska kruhová -  circular plate
deska obdélníková -  rectangular plate
dilatometrický modul -  dilatometer modulus
dlážděná vozovka -  sett paving
dlouhodbě investiční zařízení -  capital equipment
dlouhodobé plánování -  long term planning
doba odezvy -  response time
dočasná kotva -  temporary anchor
dodatečně injektovaná pilota -  post grouted pile
dodatečný výnos -  additional return
dodatky -  ammendments
dodavatelé -  suppliers
dodávka -  delivery
dokončení -  completion
dokončení stavby -  completion of construction
dolar získaný nyní -  dollar received today
dopad investic -  impact of investment
doporučení -  recommendation
dostupnost materiálů -  availability of materials
dovolený -  allowable
dovozní daň -  duty tax
dřík piloty -  pile shaft
druh piloty -  pile type
držet, podržet -  retain
důl povrchový -  open pit mine
důl rudný -  ore mine
dynamická zkouška piloty -  dynamic pile test
dynamické zatížení -  dynamic action
dynamometr (prstencový) -  proving ring
fakturace nad úroveň nákladů a kalkulovaného zisku -  billings in excess of costs and estimated earnings
filiálka,dceřinná spol. -  subsidiary
filtrační koláč -  mud cake
finanční pozice firmy -  financial position
finanční trhy a instituce -  financial markets and institutions
finanční výkazy -  financial statements
finanční zprávy -  financial reports
funkcionální řízení -  functional management
fylit -  phyllite
garance -  bonds
garanční společnost -  bonding company
gen.dodavatel -  prime contractor
generální dodavatel -  general (prime) contractor
graf -  plot
gravitační zrychlení -  acceleration due to gravity
harmonogram dodání projektové dokumentace -  design schedule
harmonogram stavby -  construction schedule
hlava piloty -  pile head
hlavní zatížení -  action
hodnota dovolená -  allowable value
hodnotové inženýrství -  value engineering
horizontální rozmístění hřebů -  horizontal spacing of nails
hornictví -  mining
hostitelské prostředí (úložiště) -  host rock
hřeb stavební -  production nail
hřeb zkušební -  sacrificial nail
hřeb; hřebík -  nail
hromadit, akumulovat -  accumulate
hrot penetroměru -  penetrometer tip
hustota částic -  particle density
infiltrační voda -  percolation water
injektovaná kotva -  anchor, ground
injektovaná pilota -  grouted pile
inkaso -  collections
inženýrské sítě -  network system
inženýrské stavitelství -  heavy construction
jaderná bezpečnost -  nuclear safety
jaderná energie -  nuclear energy
jaderné zařízení -  nuclear facility
jakost -  quality
jakost vzorku -  quality of sample
jednobuňková měřicí sonda -  monocell probe
jílovec -  mudstone
jmenovitá hodnota -  nominal value
jmenovitý -  nominal
jmenovitý rozsah -  nominal range
kalkulace -  estimate
kalkulování -  estimating
kalkulování nákladů -  cost estimating
kalová výpust -  mud discharge
kalové čerpadlo -  mud pump
kalovka -  bailer
kandidátní lokalita -  candidate site
kapesní penetroměr -  pocket penetrometer
kapilární absorpce -  capillary absorption
klient, zákazník -  owner, client
kmenové, obyčejné akcie -  common stock
kolmost -  perpendicularity
kombinovaná pilota -  combined pile
koncepční model -  conceptual model
konečné výkresy a specifikace -  final plan and specs
konkrece -  nodule
konkurenti -  competitors
konstituční model -  constitutive model
kontaktní napětí -  contact pressure
kontrakt typu náklady plus ^ -  cost-plus-fee contract
kontrola výsledků -  result checking
kontrolní sledování -  monitoring
konzistenční meze -  atterberg limits
kopaná sonda -  pit
kořenová délka kotvy -  odpor kotvy proti vytažení
kotevní blok -  anchorage block
kotevní délka hřebu -  anchor length of nail
kotevní deska -  anchor plate
kotevní hlava -  anchor head
kotevní pilota -  anchor pile
kotevní svorník -  anchor bolt
kotva -  anchor
kotva trvalá -  permanent anchor
kotva závitová -  anchor, screw
kotvení -  anchorage
koupit místní firmu -  to buy-out local firm
kovadlina -  anvil
křemen -  quartz
křemenec -  quartz rock
křemenec (2) -  quartzite
křemitý pískovec -  quartzose sandstone
krumpáč -  pick
kurzové ztráty -  losses at exchange rates
kvalifikovaní dělníci -  skilled labor
kyselá půda -  acid soil
kyselá reakce -  acidity
kyselý -  acid
lamela podzemní stěny -  panel
lavina -  avalanche
lom -  quarry
lomová stěna -  quarry face
lomový kámen -  quarry stone
lomový odpad -  quarry waste
malta -  mortar
mamutí čerpadlo -  airlift
materiál a dodávky -  material and supplies
materiálová fakturace -  bills of material
mechanický model -  mechanical model
mělká hladina podzemní vody -  phreatic surface
Ménardův presiometr -  Ménard pressuremeter
Ménardův presiometrický modul -  Ménard pressuremeter modulus
měřicí sonda -  probe
měrný účinný odpor -  ultimate unit bond resistance
metoda odpisu aktiv -  assets depreciation method
metoda srovnávání výkonnosti -  to benchmark perfomance
metoda vycházející pouze z teorie pružnosti -  purely elastic method
mez kluzu -  yield point
mez tvárlivosti -  plastic limit
mezinárodní soudní řízení -  international litigation
milisekundový roznět -  millisecond priming
mineralogické složení -  mineralogical composition
mineralogie -  mineralogy
minimalizovat -  minimise
místní stav.firma -  local contractor
místní zástupce -  local agent
MIT (Technologický institut v Massachusetts) -  MIT (Massachusetts Institute of Technology)
model -  model
modelová zkouška -  model test
modelové pravidlo -  model law
modul -  modulus
modul přetvárnosti ze zkoušky deskou -  plate settlement modulus
modul pružnosti ve smyku -  modulus of elasticity in shear
modul reakce podloží -  subgrade reaction modulus
modul sečnový -  secant modulus
modul stlačitelnosti -  modulus of compressibility
Mohrova kružnice -  Mohr's circle
moment setrvačnosti hřebu -  nail moment of inertia
monitoring -  monitoring
moréna -  moraine
moždíř -  mould
multibariérový systém -  multibarrier system
muskovit -  muscovite
mylonit -  mylonite
mzdy -  wages
nabídka -  bid
nabídková činnost -  bidding
nábřeží -  quay
nábřežní zeď -  quay wall
nadloží -  overburden
nadložní zemina -  overburden soil
nadvýlom -  overbreak
náhodné porušení -  random failure
náhodný -  random
nákladová analýza -  cost analysis
náklady na zastupování(manažery při správě firmy) -  agency costs
náklady životního cyklu -  life cycle costs
nános -  alluvion
náplav -  alluvion
nasákavost -  water absorption
následné beranění -  redrive
nástavec pro beranění -  follower
NATM (Nová rakouská tunelovací metoda) -  NATM (New Austrian Tunnelling Method)
návrh podle dovoleného namáhání -  allowable stress design
návrhový měrný účinný odpor -  design unit bond resistance
nedostatek kvalifikovaných dělníků -  lack of skilled workers
nemusí (není nutné, nepožaduje se ap.) -  need not
nést riziko -  bear the risk
netuhá vozovka -  flexible pavement
neutron -  neutron
neutronové čidlo na měření vlhkosti -  neutron moisture gauge
niveleta -  vertical alignment
normy -  standards
NUMEG (Numerické metody v geomechanice) -  NUMEG (Numerical Methods in Geomechanics)
numerický model -  numerical model
obálka Mohrových kružnic -  Mohr failure envelope
obchvat -  by-pass
oblázek -  pebble
oblouk -  arch
obrus -  abrasion
obsah organických látek -  organic content
obsah vzduchu v pórech -  air space ratio
observační metoda navrhování -  observational method of design
obturátor -  obturator
obturátor (2) -  packer
obturátor dvojitý -  double packer
obturátor jednoduchý -  single packer
ocelová pilota -  steel pile
ochrana -  protection
ochranný povlak -  protective coating
odezva -  response
odezva pórového tlaku -  pore pressure response
odhadnout -  assess
odložená daň z příjmu -  deferred income tax
odnos -  removal
odolnost -  resistance
odpalovací skříňka -  primacord
odpor -  resistance
odpor kotvy proti vytažení -  external anchor resistance
odpor na plášti (piloty) -  shaft resistance
odpor proti vytažení -  pull-out resistance
odpor proti vytažení (2) -  tensile resistance
odpor proti zatlačení (piloty) -  compressive resistance
odpružení na jeden úder -  rebound per blow
odvedení (vody) -  abstraction (of water)
odvozená veličina -  derived quantity
odvzdušnění -  air, elimination of
oedometr -  oedometer
oedometrický modul přetvárnosti -  modulus, constrained
ohodnocení bezpečnosti (SA) -  safety assessment (SA)
ohodnocení funkčnosti (PA) -  performance assessment (PA)
okysličování -  oxidation
omezení cizího vlastnictví -  restrictions on foreign ownership
opěra -  abutment
opěrná stěna -  retaining wall
opěrná zeď -  retaining wall
opomenutí -  neglect
oprávněná osoba -  authorised person
oprávnění -  authorisation
opřená pilota -  end bearing pile
optimální vlhkost -  optimum moisture content
organická příměs -  organic matter
organické látky -  organics
organizace v úrovni staveb -  field organization
orientace -  orientation
orientace prostorová -  orientation in space
orientace zkušebního vzorku -  orientation of specimen
ornice -  arable
osetá plocha -  seeded area
osmóza -  osmosis
osový tlak -  axial pressure
ostatní vedlejší zatížení -  impact action
otevřený odběrný přístroj -  open tube sampler
others accompanying action -  others accompanying action
otvor -  opening
otvorová zkouška -  pinhole test
oxid -  oxide
oxidace -  oxidation
parametr -  parameter
parametry pórového tlaku -  pore pressure parameters
pata piloty -  pile bottom
penetrace -  penetration
penetrační (zatiačovací) soutyčí -  push rods
penetrační pórový tlak -  penetration pore pressure
penetrační zkouška -  penetration test
pilíř -  pier
pilíř (2) -  pillar
pilíř šachtový -  pier foundation
pilota -  pile
pilota betonovaná oddělenou betonáží -  prepacked pile
pilota betonované na místě -  cast in situ pile
pilota betonované na místě zhotovené zarážením ocelové výpažnice se ztracenou botkou -  cast in situ pile made by driving a steel tube with closed end
pilota bez výpažnice -  uncased pile
pilota dřevěná -  timber pile
pilota hloubené pomocí průběžného samovynášecího šnekového vrtáku -  flight auger pile
pilota prováděná průběžným šnekem -  continuous flight auger pile
pilota prováděná průběžným šnekem; pilota CFA -  CFA-pile
pilota ražená betonovaná na místě -  cast in place displacement pile
pilota s ochranou dříku -  coated shaft pile
pilota s rozšířenou patou -  underreamed pile
pilota šroubová na místě betonovaná -  cast-in-place screw pile
pilota vrtaná na místě betonovaná -  cast-in-place bored pile
pilota zhotovené bez těžení zeminy -  soil displacement type pile
pilota zhotovené s těžením zeminy (z vrtu) -  soil replacement type pile
pilotní projekt -  pilot project
pilotový základ -  pile foundation
píst -  piston
pístový odběrný přístroj -  piston sampler
plasticita -  plasticity
plastická zóna -  yilding zone
plastifikátor -  plasticizer
plocha -  area
plocha průřezová -  area, sectional
plocha smyková -  sliding surface
plocha základu -  area, base
plocha závětrná -  leeward side
plovoucí pilota -  floating pile
plovoucí pilota (2) -  friction pile
počáteční tlak -  seating pressure
počítač neutronů -  neutron counter
podchod -  underpass
poddodavatel -  sub,subcontractor
poddolovat -  undermine
podíl srážek, který se vsákne -  net precipitation
podložka hlavy piloty -  pile cushion
podmínky kontraktu -  contract terms
podnikání při realizaci projektů -  project's line of work
podniková organizace -  company organization
podnikové finance -  corporate finance
podnikové know-how -  company expertise
podnikový rejstřík -  company register
podpěra -  prop
podvod -  fraud
pohledávky z kontraktu -  contract receivables
pohoří -  range of mountains
Poissonovo číslo -  Poisson's ratio
pokud není k dispozici -  in the absence of
pokusné beranění -  restrike
pole blízkých interakcí -  near-field region
pole výsledků -  result field
poloměr -  radius
poloměr účinnosti -  radius of influence
polotuhá vozovka -  semi-rigid pavement
polutant -  pollutant
poměr ploch -  area ratio
poměr pórového tlaku -  pore pressure ratio
popel -  ash
popílek -  fly ash
popílek s hydraulickými vlastnostmi -  cementitious fly ash
pořadnice (druhá souřadnice) -  ordinate
porfýr -  porphyry
pórovitost -  porosity
pórový tlak -  pore pressure
poskytování financování (fondů) -  fund providing
posouzení spolehlivosti simulační metodou -  simulation-based reliability assessn
postupy, řídící procedury -  procedures
posuvně -  movably
potenciální konkurenti -  potential competitors
potvrzení -  certifications
použitý tlak -  applied pressure
povinnost -  duty
povolení a kvóty -  licenses and quotes
povrchové úložiště -  surface repository
povrchový důl -  open cast mine
požadavek -  requirement
pozemní stavitelství -  building construction
pracovní měrný účinný odpor -  working unit bond resistance
pracovní síla -  workforce
pravděpodobnost -  probability
právní spory -  legal disputes
předpínání -  prestressing
předpis -  regulation
předpjatá kotva -  prestressed anchor
předpjatý -  prestressed
předřez (při tryskové injektáži) -  prejetting
předvrtávání -  preaugering
předvrtávání (2) -  preboring
předvrtávání (3) -  predrilling
předvrtávaný presiometr -  prebored pressuremeter
prefabrikace -  precasting
prefabrikovaná pilota -  precast pile
prefabrikovaná ražená pilota -  prefabricated displacement pile
prefabrikovaná stěna -  precast wall
prefabrikovaný betonový prvek -  precast concrete element
přehrada klenbová -  arch dam
přejímací zatěžovací zkouška B64 -  acceptance test
prémie a podíly na zisku -  bonuses and profit sharing
přepracování -  reprocessing
přepracování vyhořelého paliva -  reprocessing of spent fuel
presiometr -  pressuremeter
presiometr s měřením objemové změny měřicí buňky -  volume displacement type pressuremeter
presiometr s radiálním měřením deformace vrtu -  radial displacement type pressuremeter
presiometrická křivka -  pressuremeter test curve
presiometrická zkouška (PMT) -  pressuremeter test (PMT)
přesnost -  accuracy
přesnost měření -  accuracy of measurement
přesun zisku domů -  repatriation of profit
přetlak -  excess pressure
přetlak (2) -  overpressure
přetlak pórového tlaku -  excess pore pressure
prezentování -  presentation
při nedostatku -  absence of
přibližná hodnota -  approximate value
přibližný -  approximate
přibližný odhad -  approximate estimate
přidělen! na práci... -  assignment
přijmout; uznat -  accept
princip -  principle
princip superpozice -  principle of superposition
příručka jakosti -  quality manual
příslušný -  relevant
přístav -  port
přístroj -  apparatus
přítlak (na vrtný nástroj) -  pressure on cutting edge
problémy,výzvy stavebnictví -  challlenges of construction
proclení -  custom clearance
Proctorova zkouška zhutnění -  Proctor compaction test
produktivita -  productivity
projekt s pevnou cenou -  lump sum project
projektant nebo dozor investora -  architect/engineer
projektovaná úroveň hlavy piloty -  cut-off level pile
propustnost -  permeability
prorážka pro budoucí použití -  post usage gallery lap
prosakování; průsak -  percolation
protitlak -  counter pressure
protlačování -  pushing through
prováděcí kriteria -  performance criteria
proveditelnost -  feasibility
prověrka jakosti -  quality audit
průběh pórového tlaku -  pore pressure profile
průchod -  pass
průřezová plocha -  area, cross sectional
průsečík -  point of intersection
pryskyřice -  resin
pucolán -  pozzolane
působiště -  point of application
radiotoxicita -  radiotoxicity
rašelina -  peat
ražená pilota -  displacement pile
reakce -  reaction
reaktorová nádoba -  reactor vessel
registrovaná pobočka -  registered branch
rekognoskace -  reconnaissance survey
rekultivace krajiny -  reclamation of land
reologický model -  Theological model
řešení sporů -  disputes resolution
řešení, parametrické -  parametric study
reziduální zemina -  residual soil
rezonance -  resonance
řízení jakosti -  quality control
řízení jakosti (2) -  quality management
řízení podle nejlepších zkušeností -  best practice
rostlá zemina -  native ground
rostoucí náklady -  rising costs
rozhodování -  decision making
rozměr částice (průměr zrna) -  particle size
rozměr veličiny -  dimension of a quantity
rozmístění pilot -  alignment of piles
roznět -  priming
rozsah -  range
rubání -  mucking out
rubanina -  muck
šachta -  Pit
samozávrtný presiometr -  self-boring pressuremeter
sběrná oblast -  catchment area
sběrná studna -  abstraction well
schopnost -  ability
schopnost poskytovat garance klientům -  bonding capacity
sedimentační nádrž -  mud setting pond
šikmá pilota -  raking pile
síť -  network
situování stavby -  positioning of the structure
školení pro pochopení jiných kultur -  cross-cultural training
skupina pilot -  pile group
skutečný součinitel tření zemina-hřeb -  real coefficient of soil-nail friction
směs -  mixture
snížení -  reduction
sonda -  probe
součin -  product
součtová čára -  accumulation curve
špatně zrněný -  poorly graded
špička piloty -  pile point
splatná daň z příjmů -  income tax payable
spojka piloty -  pile joint
spojník -  nipple
společný podnik -  joint venture
spolehlivost -  reliability
spolehlivý -  reliable
spotřeba -  consumption
srážky -  precipitation
srážky celkové -  actual precipitation
šroubová pilota -  screw pile
šroubovaná pilota -  screw pile
štáb -  staff
standardní penetrační zkouška (SPT) -  standard penetration test (SPT)
stanovení; ohodnocení -  assessment
statická penetrační zkouška s měřením pórového tlaku (CPTU) -  piezocone test (CPTU)
statická zatěžovací zkouška piloty -  static pile test
statická zkouška piloty se stupňovitým zatížením -  maintained load pile test
stavební dozor -  supervision
stavební povolení -  planning approval
staveniště,stavbyvedoucí -  site, site manager
stěna z vrtaných pilot -  bored pile wall
štěrková vozovka -  drystone road
štěrková vozovka (2) -  gravel road
sufoze; podzemní eroze -  piping
světlost -  opening
svislé zrychlení -  vertical acceleration
systém jakosti -  quality system
systém k vyvození reakce -  reaction loading system
systémová pilota -  working pile
sytící tlak -  back pressure
tahová pilota -  tension pile
temenní vrt -  back hole
těžba -  mining
tlačená pilota -  compression pile
tlačit -  push
tlak -  pressure
tlak od nadloží -  overburden pressure
tlak od tíhy nadloží -  overburden pressure
tlak v klidu -  pressure at rest
tlak výstředný -  eccentric pressure
tlak vzduchu -  air pressure
tlaková vlna -  pressure wave
tlakové přívodní potrubí -  penstock
tolerance -  allowance
tříbuňková měřicí sonda -  tricell probe
třída jakosti -  quality class
třída přesnosti -  accuracy class
třídy jakosti vzorků zemin -  quality classes of soil samples
trubní pilota s otevřenou patou -  open ended pile
tryska -  nozzle
tuhá opěra -  abutment, flexible
tuhá vozovka -  rigid pavement
tým vlastních pracovníků -  team of expatriates
typ kontraktu, metoda -  contract method
účetní -  bookkeeper
účinek -  action
účinná délka hřebu -  transfer length nail
účinná pórovitost -  effective porosity
ucpávat -  plug
údaje zjištěné výzkumem -  research data
údolní niva -  alluvial flat
úhel -  angle
úhel pootočení -  angle of rotation
úhel sklonu svahu -  angle of slope
úhel středový -  angle at centre
úhel třecí -  angle of friction
úhel vnitřního tření -  angle of internal friction
úložiště -  repository
úložiště hlubinné -  geological repository
ultrazvuková zkouška piloty -  pile sonic test
umístění -  positioning
úplatkářství -  bribery
úplná neschopnost v -  general incompetence in
upravovaná zemina -  pretreated soil
úřední omezení -  government restraints
úroveň top managementu -  executive level
úsečka (první souřadnice) -  abscissa
uspokojení členů týmu -  team members satisfaction
uspokojení zákazníka -  client satisfaction
uspořádání -  alignment
uspořádání pro zatěžovací zkoušku hřebu -  nail test loading system
ustanovení -  provision
ústí -  mouth
úvodní pilota -  initial pile
uvolnit zadržené peníze -  releasing the retained money
uzávěr -  obtutator
uzávěr (2) -  packer
včasná odpověď na nabídku -  timely response for proposal
vedlejší nejúčinnější zatížení -  accompanying main action
vedlejší zatížení -  accompanying action
veličina -  quantity
věrohodnost -  plausibility
vertikální rozmístění hřebů -  vertical spacing of nails
vetknutí paty piloty -  pile socket
vize, mise, strategie -  vision .mission, strategy
vlastní experti -  own professionals
vlhkost -  moisture content
vlhkost na mezi plasticity -  plastic limit
vlhkost na mezi smrštitelnosti -  shrinkage limit
vlhkost na mezi tekutosti -  liquid limit
vnik (piloty) -  set
volná délka kotvy -  free anchor length
vozovka -  pavement
vršek piloty -  pile top
vrtaná nepažená pilota -  plain bored pile
vrtaná pilota -  bored pile
vrtání s výplachem -  mud flush drilling system
vůdcovství -  leadership
výběr nabídek(dodavatele) -  bidder selection
vybudovat si reputaci -  to build up reputation
vycházet na den (na povrch) -  crop out
výchoz -  outcrop
výdaje -  expenditures
vyjednávání smlouvy -  contract negotiation
výklenek -  recess
výkres skutečného stavu -  as-built drawing
výkresy, plány -  drawings
výpočtová volná délka táhla kotvy -  apparent tendon free length (of anchor)
výpočtový model -  computational model
výroční zpráva -  annual report
výsledek -  result
výsledek měření -  result of a measurement
výslednice sil -  resultant
výsledný -  resultant
výsledný tlak -  resulting pressure
vysoká rizikovost -  high level of risk
vyšší moc -  force majeure
výstroj vrtu -  outfit
výtok -  outlet
vyvolaný pórový tlak -  generated pore pressure
výzkum -  research
výzkumná laboratoř -  research laboratory
výzkumník -  research worker
výzkumník (2) -  researcher
vyztužená stěna -  reinforced wall
vyztužená zemina -  reinforced soil
vyztužení -  reinforcement
vyztužený beton -  reinforced concrete
vzdálený -  remote
vzduch vyloučený v zemině -  air, trapped
vztlak -  uplift pressure
vztlak vody -  upward hydrostatic pressure
Youngův odvodněný (dlouhodobý) modul -  Young's drained (long term) modulus
zadání projektu -  define project
zadržovací daň -  witholding tax
zainjektovaná délka hřebu -  grouted length of nail
zajištění jakosti -  quality assurance
zákaznické změny -  client's changes
základní veličina -  base quantity
základová spára piloty -  pile base
zakotvení -  anchorage
záloha na přesun kap. a zahájení stavby -  advance for mobilization
zálohy a kapitál vložený do joint venture -  advances to and equity in Joint Venture
záměr -  project
zaměstnanci, zaměstnavatel -  employees,employer
zanedbatelný -  negligible
záplava -  alluvion
zařazení pracovníka -  assignments
zárubní zeď -  retaining wall
zaručené kotevní zatížení -  anchor lock-off load
zásada -  principle
zásoba dosud neprovedené práce na kontraktech -  backlog
zásobník -  reservoir
zásyp -  backfill
zatěžovací zkouška deskou (PLT) -  plate loading test (PLT)
zatěžovací zkouška piloty s konstantní rychlostí zatěžování -  constant rate of penetration pile test
zatížení -  action
zatížení centrické -  centric action
zatížení dovolené -  allowable load
zatížení dynamické -  action, dynamic
zatížení konstrukce -  action on structure
zatížení mimostředné -  eccentric
zatížení od geotechnických účinků -  action
zatížení rázem -  geotechnical
zatížení stálé -  leading action
zátka -  plug
zatlačovaná pilota -  jacked pile
zatlačovaný presiometr -  full displacement pressuremeter
závazek na podané claimy -  contingent liability
zdánlivá soudržnost -  apparent cohesion
zdánlivý -  apparent
zdánlivý součinitel tření zemina-hřeb -  apparent coefficient of soil-nail friction
zdroj tlaku -  pressure source
zemní tlak pasivní -  passive earth pressure
zemní vrták -  auger
zhutňovací pěch -  rammer
získat reference -  obtain references
získat zakázku -  to obtain order
zkoumat místní trh -  screening the local market
zkouška integrity piloty -  pile integrity test
zkouška na vytažení -  pullout test
zkouška pevnosti při bodovém zatížení -  point load test
zkušební pilota -  preliminary pile
zkušební pilota (2) -  test pile
zkušební pilota (3) -  trial pite
zpětný přesun kapacit -  demobilization
zpětný transfer kapitálu -  repatriation of funds
způsob prezentování výsledků -  format for presentation of results
zrychlení -  acceleration
zrychlení horizontální -  acceleration, horizontal
zrychlení jmenovité (nominální) -  acceleration nominal
zrychlení vertikální -  acceleration vertical
ztrátový kontrakt -  losing contract
zvodeň -  aquifer
zvýšení tlaku -  increase of pressure

Get Cloud PHP Hosting on CatN